Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 30.10.2008

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 30.10.2008Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení : 0Neospravedlnení : 0Program : 1. Otvorenie 2. Úprava VZN z dôvodu prechodu na € 3. Návrh VZN o tvorbe zdravého životného prostredia o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce 4. VZN obce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach 5. Rôzne 6. Záver 1 Otvorenie Rokovania obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce . Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky. Určenie overovateľa zápisnice :Za overovateľa zápisnice bola určená Ing. Želmíra Kolimárová2 Úprava VZN z dôvodu prechodu na €Jedná sa o nasledovné VZN: VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi , drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnostíVZN č. 3 Prevádzkový poriadok pohrebiska ( Cintorínsky poplatok ) VZN č. 5. o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službuStarosta oboznámil s pripravenými VZN , kde boli zatiaľ upravené len Sk na € Nikto nemal pripomienky 3 Návrh VZN o tvorbe zdravého životného prostredia o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Tento návrh bol doručený členom rady na preštudovanie v pozvánke- vysvetlenie podal starosta , že obec takéto VZN nemá a bolo by potrebné - p. Ing. Kolimárová navrhuje zakomponovať aj používanie alkoholických nápojov a iných návykových látok a taktiež používanie pyrotechniky - OR navrhuje doplniť aj o sankcie a to do § 6 Osobitné užívanie verejného priestranstva - pred záverečné ustanovenia doplniť sankcie a to I. upozornenie výška poplatku za zabratie verejného priestranstva , II. upozornenie pokuta plus 1000.- Sk k predchádzajúcemu 4 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ o výške príspevku načiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v šk. jedálňach - materiál členom rady doručený v pozvánke - OR navrhuje vypustiť v časti 3 bod 6 a upraviť režijné náklady hradí zamestnávateľ 5 Rôzne 1.1. starosta oboznámil, že v MŠ sú staré tanieriky poškodené je ich potrebné nahradiť – OR súhlasí s nákupom nových tanierov1.2. starosta oboznámil o novom poplašnom zariadení na OÚ 1.3. ďalej oboznámil s ponukou SBS z Rim. Soboty 1.4. OR navrhuje starostovi vyzvať políciu na častejšie obhliadky obce1.5. ďalej OR navrhuje do cintorína zakúpiť malý kontajner a dať ho na iné miesto, nie ku vchodu, z dôvodu , že tento veľký kontajner pri vchode nepôsobí esteticky a ľudia doňho nosia rôzny odpad, ktorý tam nepatrí1.6. p. Ing. Predajnianska navrhuje dať malé kontajnery aj do druhého cintorína k domu smútku a rozmiestniť ich po obidvoch stranách1.7. starosta oboznámil, že 22.11.2008 je potrebné ísť na úctu k starším do Egyhazasdengeleg – on nemôže ísť tak sa dohodli, že s dôchodcami pôjdu Ing. Kolimárová a Ing. Veliká1.8. v pondelok by mala prísť firma Renovia asfaltovať námestie 1.9. Ing. Veliká navrhuje pri chodníku na poštu odstrániť niektoré stromy , nakoľko sú prestárle a lámu sa a ešte sa opýtala za Bielorus čo je s ním 1.10. OR navrhuje Bielorus zaradiť ako novozistený majetok a dať ho do prenájmu p. Pivkovi za určitých podmienok zatiaľ na dobu 1 rok 1.11. Ing. Kolimárová oboznámila so situáciou ohľadne cikloturistického chodníka z Lučenca do Vidinej 1.12. Ing. Predajnianska tlmočila sťažnosť občanov na Pivovarskej ulici, že už dlhšiu dobu nie je na ich ulici funkčný rozhlas - prebehla rozprava ohľadne nového zariadenia MR a OR navrhuje zakúpiť osobitný počítač pre rozhlas - najbližšia OR bola navrhnutá na 11.11 alebo 13.11.20086 ZáverPo vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil . Overovateľ zápisnice Ing. Želmíra Kolimárová...........................Zapísala : Mária Pappová..........................Vo Vidinej dňa : 3.11.2008 Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 30. 10. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť