Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 3.3.2009

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konaladňa 03.03.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : Mgr. Dušan HaškoNeospravedlnení : Ing. Viera Končošová

Program: 1. Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. Spôsob začatia prípravy stavebných parciel pre IBV v lokalite Priečne 3. Prenájom nebytových priestorov 4. Záver

K bodu 1: Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta. Oboznámil pr s programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená pani Ing. Kolimárová.

K bodu 2: Na začiatku si zobral slovo pán starosta. Prítomným predstavil zámer spoločnosti Božieho slova ohľadom realizácie výstavby IBV. Pán Kružliak oboznámil o darovaní pozemkov pod pripravovanú infraštruktúru pod podmienkou, že sa musí realizovať výstavba. V prípade nerealizácie stavby, darovacia zmluva stráca platnosť. Spoločne s pánom Ing. Kevickým a pánom Podhorom pripravili viac alternatív. Podľa ich názoru má obec zabezpečiť inžinierske siete. Pán Podhora pripravil podklady na začatie konania. Po vzájomnej diskusii sa zúčastnené strany dohodli na zverejnení zámeru širokej verejnosti a to zverejnením na internetovej stránke obce, zverejnením v obecných a mestských novinách. Ďalší postup bude spresnený na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, kde sa zúčastnia okrem poslancov aj pán Ing. Podhora, pán Ing. Kevický a pán Kružliak. Poslanci navrhli pánovi Kružliakovi, aby zvážil možnosť darovania pozemkov nie len pod nevyhnutnými inžinierskymi sieťami, ale aj stavebných pozemkov pre krytie nákladov spojených s výstavbou inžinierskych sietí a realizáciou prvotného projektu. Pán Kružliak prisľúbil, že sa s požiadavkou bude zaoberať s pánom provinciálom.

K bodu 3: a) Prenájom nebytových priestorov skupine CREDO Ing. Rubintová predstavila prítomným návrh zmluvy, kde bolo uvedené nájomné vo výške 3,32 € (49,8 € ročne za 15 m2), súčasťou spomínanej sumy je len nájomné, plyn za vykurovanie vo vykurovacom období bude platená paušálne vo výške 16,60 €. V tejto sume nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie za svietenie a pre elektrické hudobné nástroje. Ing. Kolimárová pripomienkovala, že zmluva má byť doplnená o zákaz používania elektrických vykurovacích telies. Takto doplnená zmluva môže byť prednesená na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.

b) Prenájom nebytových priestorov „Krčmy u smädného škorca“ Ing. Veliká prečítala prítomným časť zmluvy. Pripomienkovala, aby do zmluvy časť III. Účel zmluvy bol doplnený harmonogram prác, kedy budú uskutočnené stavebné úpravy (výmena okien, dverí, úprava sociálnych zariadení, vymaľovanie strechy). Ak do konca roku 2009 tj. 31.12.2009 nebudú spomínané práce dokončené, zmluva bude vypovedaná. Odkladný účinok nie je možný. Pani Ambróšová uviedla vo svojom podnikateľskom zámere: „Na uvedené plány sú potrebné finančné prostriedky, ktoré by som investovala z vlastných zdrojov cca vo výške 16 000,- €.“ Na základe uvedeného navrhuje Ing. Veliká, aby tieto prostriedky boli prefinancované do konca roka 2009. Ing. Veliká ďalej navrhuje, aby sa hnuteľný majetok ocenil zostatkovými cenami a takto ocenený sa ponúkol pani Ambróšovej k predaju. Starosta navrhne komisiu, ktorá uskutoční samotné oceňovanie.

K bodu 4: Po vyčerpaní programu starosta rokovanie Obecnej rady ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovateľ zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová .......................................... Zapísal: J. Šupica ..........................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 3. 3. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť