Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 3.6.2010

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 03.06.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Ing. Veliká – ospravedlnená Ing. Legíňová - ospravedlnená

Program:

1. Otvorenie2. Určenie overovateľa zápisnice3. Výsledky hospodárenia a záverečný účet4. Dodatok k zmluve Mepos5. Žiadosti o dotácie6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností, o prenájom7. Rôzne8. Záver

Bod 1Starosta privítal prítomných. Pripomenul, že rada sa koná iba teraz, nakoľko sa čakalo na audit a aj pôvodný termín zastupiteľstva sa prekladá.

Bod 2Ing. Rubintová pripomenula, že rozpočet už bol prezentovaný. Zákonné podmienky obec Vidiná spĺňa. Ako prvú časť prezentovala výsledky hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2009, ktorého súčasťou je okrem plnenia rozpočtu aj bilancia aktív a pasív, vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie fondov a prehľad o stave a vývoji dlhu. Po prvýkrát je súčasťou záverečného účtu aj hodnotenie plnenia programového rozpočtu.Ing. Kolimárová sa zaujímala o stave dlhu. Ing. Rubintová odpovedala, každý rok sa spláca menej ako 20 000 €. Leasing na traktor, osvetlenie sa splatilo. Ing. Končošová zdôraznila, že materiál je pripravený veľmi kvalitne a podrobne. Vytýka len oblasť vymáhania pohľadávok za sociálne služby a tiež vymáhanie nájomného. Odporúča schváleniu poslancom bez výhrad. Ing. Predajnianská sa informovala, že sa spisovala nejaká zmluva s AAA Auto. Ing. Rubintová pripomenula, že parcela sa nachádza v predajnom priestore firmy. Ing. Predajnianská či nie je možné vymáhať aj spätne. Ing. Rubintová pripomenula, že doteraz sa zmluva ešte nepodpísala a je možné to tam zapracovať.

Bod 3Starosta pripomenul, že už sa týmto zaoberala aj Obecná rada. Obec Vidiná poslala vlastný návrh, ktorý doteraz nebol podpísaný. Sporný dodatok ohľadne záznamu o prevádzke motorového vozidla. Pracovník firmy Mepos oboznámil starostu o tom, že to nie je jeho povinnosť, máme si to prefotiť. Starosta prečítal novú žiadosť firmy Mepos. V tejto žiadosti informujú o zapracovaní mýtneho poplatku do dodatku. Ing. Kolimárová sa zaujímala o aký rozdiel ide medzi naším a ich návrhom. Ing. Kolimárová navrhuje súhlasiť so zvýšením o 0,01 € ako dôsledok inflácie, mýtne náklady sa nás netýkajú. Problémové sú iba VOK, kde sa zvyšuje o 3,00 €. Ing. Rubintová informovala o rozdiely medzi platením a ich návrhom jedná sa o 6 967 €. Starosta predstavil návrh zmeny VOK za 1100 L kontajnery v cintorínoch. OR akceptuje návrh, s podmienkou, že pracovného listy budú súčasťou faktúry. Ing. Končošová navrhuje zmluvu podpísať reálne, nie spätne.

Bod 3Žiadosť o dotáciu Ligy proti reumatizmu, tento rok žiadajú 100 €. Starosta navrhuje 33,33 € a poskytne občanom šeky, prostredníctvom ktorých si môžu uplatniť 30 %. OR súhlasí s návrhom.

Bod 4Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p. Chlpáňová. Je pripravená situačná mapka. Starosta informoval, že je tam protipožiarny pás a nie je možné to predať. Obyvatelia, ktorí tam zanosili materiál a boli vyzvaní to odstrániť.

Bod 5Žiadosť o predĺženie nájmu – Fridrich. Starosta informoval, že sú vypracované znalecké posudky na dotknuté parcely. Podľa určenej ceny je to pre p. Fridricha nárast. Starosta predpokladá, že to nezoberie a čo s tým, čo tam má nasadené. Ing. Kolimárová je to na cudzom majetku a bude si to musieť odstrániť. Ing. Rubintová - AAA Auto – podľa posudku je cena nižšia ako sa uvažovalo. AAA Auto navrhuje cenu 166 € a podľa posudku je nižšia. OR súhlasí s návrhom AAA Auto. Ing. Kolimárová pripomenula, že ak záujemca chce kúpiť musí si dať urobiť znalecký posudok.

Bod 6Žiadosť o prenájom Ambróš. Postavil letnú terasu a neplatil nájom. Starosta informoval, že už bol vyzvaný k riešeniu problému. Starosta sa zaujímal akým spôsobom vypracovať cenu nájmu. Starosta podotkol, že tento proces čaká aj p. Kuceková. Ing. Kolimárová navrhuje nie vysokú cenu, je to sedenie pre občanov. Ing. Rubintová navrhuje, aby znalec ohodnotil priestor pri námestí a určil cenu nájmu za 1 rok. Starosta sa zaujímal o dobu nájmu. Ing. Kolimárová ak to tam nechajú každý mesiac tak zaplatí za každý mesiac.

Bod 7Starosta informoval, že už dnes sa to preberalo na porade zamestnancov. Starosta informoval, že p. Pivka si dáva preplácať rovnaké množstvo nafty pri nie presne definovanom množstve práce. Obec vykazuje iba výdavky, ale príjmy z prevádzky bielorusa nie sú žiadne. Starosta navrhuje, aby sa mu tento stroj predal. Ďalej podotkol, že výdavky na údržbu si realizuje sám p. Pivka. V prípade potreby by mu obec zaplatila. Zostatková cena z roku 2000 bola 52 000 Sk. Ing. Končošová, či nebude potrebný pri realizácii kanalizácie. Starosta odpovedal, že nie, tam to bude vykonávať dodávateľ stavby. Ing. Kolimárová navrhuje sa opýtať p. Pivku, či má záujem ho odkúpiť a potom sa tým bude zaoberať zastupiteľstvo. Starosta navrhuje zakúpiť nový krovinorez. Obec má dostatok pracovníkov a je potrebný pri kosení. Ing. Predajnianská odporúča popozerať aj v iných obchodoch. Zaujímal sa o názor rady.

Ing. Predajnianská sa zaujímala ako to vyzerá s pozemkami pod mliekarňou. Je potrebné ich vyzvať a uvažovať o prenájme.

Overovateľ zápisnice: Ing. Kolimárová .......................................... Zapísal: Bc. Ján Šupica ..........................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 3. 6. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť