Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 3.7.2007

zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia obecnej rady konaného dňa 03.07.2007Program: 1. Prejednanie zmluvy o dielo – firma Stavbyt – Zubáč – výstavba urnového hája 2. Úprava zmluvy o dielo - pripomienkyPrítomní: podľa prezenčnej listinyOverovateľ: Ing. KolimárováK bodu č.1OR prejednala cenovú ponuku firmy Stavbyt na výstavbu urnového hája a rozhodla, že cena vrátane DPH za realizáciu prvej etapy nesmie prekročiť 3/5 celkovej sumy s podmienkou opätovného prehodnotenia cenových ponúk v rámci verejného obstarávaniaK bodu č. 2OR prehodnotila návrh zmluvy o dielo na výstavbu urnového hája a priamo v zmluve doplnila a upravila podmienky zmluvy“: 1. názov „Zmluva o dielo“ v zmysle obchodného zákonníka /zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení / §§ 536-565 2. upresniť termíny „objednávateľ“ /obec/, zhotoviteľ /firma/, doplniť IČO, bankové spojenie, č. účtu3. názov diela „Urnový háj“ – I. etapa4. zodpovedný stavebný dozor za obec – čl. II, bod 3 – určený Uhrín Peter, zamestanec ObÚ 5. čl. III - čas a miesto plnenia – začať so stavbou do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi vyznačením v stavebnom denníku- odovzdať zhotoviteľom stavbu do 90 dní od prevzatia staveniska- stavbu odovzdať zhotoviteľom na základe preberacieho protokolu6. cena – čl. IV- bod 2 – možnosť navýšiť vzájomne dohodnutú cenu formou rozpočtu nákladov a po schválení podpísaním dodatkov- bod 3 vypustiť- bod 4 – cenu uhradí objednávateľ formou úhrady 2 predfaktúr vo výške zálohovej platby max. do 60% celkových nákladov a l konečnej faktúry po prevzatí diela preberacím protokolom- bod 5 ... podpísania preberacieho protokolu7. čl. V – Záručná doba – zodpovednosť za chyby- bod 1-...zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou /PD/ a...vlastnosti uvedené v PD- bod 2 – zhotoviteľ zodpovedá za chyby 36 mesiacov /3 roky/ po odovzdaní a prevzatí diela - bod 3 – opravu chýb zistených na diele v záručnej dobe zhotoviteľ odstráni do 1 mesiaca odo dňa písomného oznámenia objednávaeľom- bod 4- bod 58. čl. VI – penále a pokuty -bod 1 – v prípade, že dielo nebude odovzdané v lehote podľa čl. III bod 1, objednávateľ si uplatní sankčný postih 0,04 % z celkovej sumy diela za každý kalendárny deň omeškania- bod 2 - v prípade nedodržania lehoty podľa čl. IV bod 4 objednávateľ si uplatní sankčný postih vo výške 0,04 % z celkovej sumy diela za každý kalendárny deň omeškania9. čl. VII – záverečné...- bod 2 – od 2. vety /miesto „vady“ chyby/, ...Záručná doba 36 mesiacov /3 roky/- bod 4 – odpad vzniknutý pri realizácii diela je povinný odstrániť zhotoviteľ diela na vlastné náklady Zapísala : Ing. Mária Veliká

Vyvesené: 3. 7. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť