Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 4.4.2013

dochádzka

Bútor Pavol - ospravedlnený

Kocúr Štefan - prítomný

Ing. Predajnianská Martina - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 04.04.2013

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Štefan Kocúr

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Zápis zo dňa 13.03.2013 – kontrolný deň stavby „Kanalizácia obce   Vidiná“ 4. Zápis Správy finančnej kontroly o vykonanej kontrole 5. Príprava stretnutia s družobnou obcou Egyházasdengeleg 6. Preplatenie dovolenky poverenému zástupcovi starostu 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal prítomných na zasadnutí  a predstavil program rokovania.

Uznesenie č. 10/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE

program rokovania Obecnej rady vo Vidinej bez pripomienok         Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa  zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Predajnianskú a ako overovateľa zápisnice určil Štefana Kocúra Uznesenie č. 11/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení Ing. Predajnianská

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice pána Kocúra.          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 II. zmena rozpočtu Obce Vidiná

Starosta navrhol zmenu rozpočtu z dôvodu, že v MŠ boli odcudzené pri krádeží  počítač, televízor, fotoaparát, zajtra má prísť pracovník poisťovne, bude problém, pretože poistná zmluva bola uzavretá v roku 2006 a majetok nebol doplnený do poistky, do MŠ bol presunutý počítač zo starostovej kancelárie, je potrebné zakúpiť nový PC, je potrebné opraviť PC u pani Koristekovej a hrozí, že obec príde o server, ide už 8 rokov, je v zlom stave a môže vypadnúť každú chvíľu. Ďalej v  MŠ vypadol bojler a sporák, je potrebné to riešiť, veci sú rozpísané v návrhu rozpočtu a odovzdal slovo Ing. Rubintovej. Ďalej informoval, že zatiaľ sme bez Ekonomickej komisie. Ing. Rubintová- informovala, že navýšiť z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 05.1.0 633 006 sumu 600,00 Eur, nakoľko počítame s nákupom kuka sudov, v schválenom rozpočte máme len 450,00 Eur, máme cenovú ponuku, kde je doprava zadarmo, len spolu to bude vo výške 1.048,00 Eur a preto táto zmena. Ďalšia zmena je z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 09.1.1.1 633 004 suma 400,00 Eur, jedná sa o zakúpenie nového bojlera a tým, že ten starý vypadol, bolo potrebné riešiť opravu teplej a úžitkovej vody a tam by sme potrebovali 100,00 Euro. Najvyššia zmena je z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 01.1.1.6 713 004 sumu 2 750,00 Eur, kde je potrebné zakúpiť nový počítač, lebo teraz išiel od starostu do škôlky, zakúpiť tlačiareň, pani Koristeková potrebuje nový PC, súčasný má dlhú odozvu a je potrebné ho modernizovať, server je najvyššia položka, zároveň je potrebné do nich zakúpiť aj softvér,  cenová ponuka je od pána Čonku. Ing. Kolimárová – navrhla doložiť cenové ponuky na nákup PC a urobiť prieskum trhu. Ing. Rubintová – predstavila návrh na uznesenie, do zastupiteľstva je spracovaný kompletný rozpočet po zmene a doplní tam aj čiastku na zakúpenie novej rúry do MŠ.

Uznesenie č. 12/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA SCHVALIŤ II. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013.          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

         4 Zápis zo dňa 13.03.2013 – kontrolný deň stavby „Kanalizácia obce Vidiná“

Starosta informoval, že posledný kontrolný deň sa uskutočnil 13.3.2013 a vyplývajú z neho pre obec vážne úlohy, je potrebné k tomu zaujať stanovisko, na zastupiteľstve je potrebné navrhnúť, čo chceme v roku 2013 robiť, tieto úlohy sú viazané na prostriedky obce. Prvá úloha je, na zberači D 3-2 od šachty Š7 po Š14 cca 260m bude trasa vedená v chodníku v mieste jestvujúcej dažďovej kanalizácie, ktorú bude nutné preložiť, jedná sa o trasu od Riečnej ulice po križovatku 9. mája, v projekte je neuvedená ako kanalizácia, túto starú vyberú von, toto je problém, ktorý tu opäť vzniká, je rovnaký problém ako kanalizácia od Riečnej po kostol, žiadajú od obce, aby riešila financovanie tohto úseku. Ing. Predajnianská – pripomenula, že  potrebné je tento úsek aj dofinancovať, raz to už na zastupiteľstve nebolo schválené. Starosta– pripomenul, že do 15.4.2013 je potrebné dať stanovisko, zodpovedné zastupiteľstvo a starosta obce. Ďalej kanalizačný zberač D 3-9-1, ktorý je umiestnený hore na Hviezdoslavovej ulici, tam sa počítalo s pretlakmi, vypočítali, že by tam vyšla gravitačná kanalizácia, ľudia dali na to súhlas, nebude tam pretlaková kanalizácia, nakoľko výškovo to vychádza a vybudujú gravitačnú kanalizáciu. Kocúr – pripomenul, že toto už hovoril dávno, bol za bývalým starostom, keď sa robil ešte iba projekt, bola tam možnosť to riešiť, teraz bude potrebné robiť prípojky, oni odstrihli spodnú vetvu a je potrebné to zaplatiť. Starosta– ďalej informoval, že do 15.4.2013 podľa skutočne vykonaných prác, ktoré boli geodetom zamerané, sa vymenila dažďová kanalizácia v dĺžke 174,50m. Z toho vyplýva, že zostáva vyfakturovať a obcou doplatiť 74,50m v cene 8 930,43 EUR s DPH, jedná sa o ten úsek od križovatky Riečnej ulice až po kostol, súbeh kanalizácií. Projekt je vypracovaný katastrofálne, na Exnárovej ulici už predložili možné riešenia, ulica A. V. Suvorova v projekte nie je, ulica od pána Kropáča smerom na cintorín nie je v projekt, horná časť Exnárovej ulice sa robiť nebude, nie je to v projekte. Teraz hľadáme riešenia, na Školskej ulici je podľa projektu potiahnutá kanalizácia až po ich skládku,  tam nie sú rodinné domy, na Exnárovej ulici je pán Fridrich, ale či sa tam bude vedia napojiť, nakoľko je to dosť ďaleko. Kocúr informoval, že projekt sa zmeniť nedá, to sú európske peniaze, takéto presuny v projekte nebudú možné. Starosta – informoval, že Exnárova resp. Hviezdoslavova ulica, od pána Melicherčíka až po pána Černoka by vedeli riešiť kanalizáciu tak, že by nemali prečerpávacie stanice. Do dnešného dňa im nikto nepovedal, ako bude zabezpečovaná náhradné elektrina, po veľkom daždi, na Športovej ulici, kde je najnižší bod pri pánovi Ilkovičovi, tam vytrhlo poklop, celá kanalizácia bola naplnená vodou, toto keď sa naplní a vypadne elektrina, to sa tam už nedá riešiť, je problém, asi donesú náhradnú elektrocentrálu. V súvislosti s tým, aby na Exnárovej ulici nemuseli robiť prečerpávacie stanice, lebo majú spády dozadu, by sa do tej existujúcej rúry napojili občania. Nedá sa to napojiť do toho potrubia, lebo je tam napojená aj dažďová voda, kanalizácia musí byť oddelená, oni tam položia nové potrubie, keď tam ľudia budú súhlasiť, ale to treba zaplatiť. Dnes už vznikli 3 alternatívy, z piatich 4 podpísali a pán Peržel sa bráni, pokiaľ nepodpíše, tak sa to robiť nebude Druhá alternatíva je, že obec má pozemok, ktorý je obecný a potiahnuť potrubie aj cez cirkevný pozemok až k našim občanom, cirkev dá súhlas, otázka, či budú ľudia súhlasiť s tým, aby to mali na pozemkoch. Tretia alternatíva je tá, že sa pán Peržel vynechá a robili by to, ale podmienka je tá, že musia súhlasiť všetci 5, na pondelok zvolal všetkých zúčastnených  na úrad a bude im to vysvetľované, podstata je, ale kde hľadať zdroje, toto sa ide robiť mimo rozpočtu, je to na nás, ak chceme aby bola kanalizácia kanalizáciou, existuje jedno riešenie, urobiť ešte 3 etapu a dokončiť to, nevieme odkiaľ na to vziať peniaze, na výzvu nemôžeme čakať. Kocúr ako je to možné, že to nie v projekte, kto je za to zodpovedný Ing. Kolimárová – navrhla skúsiť reklamovať tento projekt. Kocúr – informoval, že on sa teraz o tom dozvedel, že má mať prečerpávačku, nikto na ich ulici o tom nevie, neboli doprojektované prípojky na Hviezdoslavovu odspodu, bol za starostom a hovoril mu to. Starosta – informoval, že tu vzniká problém, ak chceme dotiahnuť kanalizáciu, potrebujeme nehorázne peniaze, Ing. Kolimárová – pripomenula, že aj vodári majú záujem o to, aby to bolo dokončené a sfunkčnené, inak budú vracať všetky peniaze Starosta – informoval, že mu povedali tí, čo to financuje, že oni s Vidinou počítajú, že bude odkanalizovaná len na 60 %  Starosta – informoval, že tento problém otvorí na kontrolnom dni, nakoľko obec nemá peniaze. Ing. Rubintová sa zaujímala, či vedie vyčísliť, koľko by to stálo. Starosta informoval, že oni to vyčíslia, ale len v prípade, keď budú vedieť, že sú na to peniaze. Ing. Kolimárová – pripomenula, že v plnej výške nesie zodpovednosť táto obec za to, že dáva peniaze bez verejnej súťaže. Už sa neberie len tých 9 000,00 €, lebo teraz je tu už ďalších 8 000,00 €, to sa berie dokopy a tu sa obchádza súťaž, je potrebné robiť podprahovú metódu, obec sa nedoplatí pokuty. Ďalej sa zaujímala ako rieši projekt druhú vetvu, teda dažďovú kanalizáciu, súčasná kanalizácia obsahuje dve vetvy, dažďovú a splaškovú, bez toho súčasná neexistuje, tak prečo nejdú v ceste, nech idú na rozhraní chodníka a cesty, my za to budeme ešte platiť, rozkopanie cesty môžu oni zaplatiť, projekt projektanta je ich problém. Novonájdené vedenie tam je, nech si ho tam nechajú, nech si ho identifikujú a dažďovú kanalizáciu nech nechajú neporušenú. Ing. Predajnianská pripomenula, že sa tvrdí, že vodári majú od tejto dažďovej kanalizácie projekt, treba ho od nich vyžiadať a už to nie je náklad obce. Ing. Kolimárová – informovala, že oni si mali urobiť prieskum, zameranie všetkých vedení, aj keď mali projekt a toto sú  vyvolané náklady a navrhla urobiť 3 etapu, ktorá vychytá aj iné muchy, nech reklamujú zameriavanie, ak ho robila firma. Ak sa tam nezmestia, nech idú v telese cesty. Ten doplatok, ak chcú dať nám, tak nech to rozpočítajú na 5 rokov a budeme im to splácať. Ing. Predajnianská  predstavila znenie uznesenia.

Uznesenie č. 13/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE zápis zo dňa 13.03.2013 – kontrolný deň stavby „Kanalizácia obce Vidiná.

II. ODPORÚČA a) uhradiť sumu 8.930,43 € za vymenenú dažďovú kanalizáciu v dĺžke 74 m formou splátkového kalendára na obdobie 5 rokov b) aby dodávateľ stavby realizoval pokládku nového potrubia súbežne s existujúcim kanalizačným rozvodom.          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

         Ing. Predajnianská sa zaujímala, čo s vodovodnými prípojkami na vodu na Športovej ulici, je potrebné napísať list vodárňam, u nás je havarijný stav s potrubím, hrozí, že ľudia budú bez vody, je vhodné to urobiť ešte predtým, ako nám tú cestu zaasfaltuje realizátor stavby. Starosta– informoval, že situácia je taká, z pohľadu vodární je to potrubie v poriadku, z pohľadu ich je potrubie rozožraté. My nemôžeme robiť arbitráže, že kto má pravdu, oni to musia dať do pôvodného stavu. On sa rozprával s riaditeľom vodárni, mali prejsť všetky prípojky, mali pozisťovať, kde sú kovové prípojky a v priebehu II. polroka by to vedeli zrealizovať, ale nemajú prístroj na to, aby vedeli presne určiť miesto, kde sú prípojky z umelej hmoty, potom to robia podľa uličného uzáveru. Pri výstavbe kanalizácie by mali kopať ručne, ale ručne nekopú, pôda sa zosúva. Bolo mu povedané, že prídu a kovové prípojky vymenia, ostatné nie. Kocúr – pripomenul, že cesta nie je veľmi spevnená, pôda nie je súdržná, keď začnú bagrovať, tak s tým pohnú, tiež súhlasí, že by mali kopať ručne.

4 Zápis správy finančnej kontroly o vykonanej kontrole

Starosta informoval, že situácia nie je veľmi zlá, ale nie je to ani dobré, sú tam navrhnuté opatrenia, ktoré je potrebné prijať, budeme vidieť, či tam ešte niečo príde, okolo 1 000,00 € musíme vracať, peniaze boli zle zúčtované, drvivá väčšina chýb bola vysvetlená, bolo povedané, že rok 2010 bol ešte dobre, ale II. polrok 2011 a rok 2012, že žena, ktorá toto robila, ako keby ekonomiku nikdy nevidela a to si vybrali len niektoré úseky. Ing. Predajnianská vysvetlila, že problém bol, že boli zle zúčtované voľby, vyúčtovanie povodní, sami povedali, že nedošlo k sprenevera finančných prostriedkov, ale k závažnejším účtovným chybám a k nedodržiavaniu termínov. Tých 1 000,00 € to sú financie, ktoré by sme mali byť vrátiť, ďalej informovala, že pani bývalá ekonómka neprevzala list, kde bola vyzvaná na vysvetlenie a tak, čo sa dalo, tak to bolo vysvetlené. Starosta – pripomenul, že bývalá ekonómka neprebrala ani poštu, nedostatky sú rozdelené do 3 skupín, kde za veľmi závažné porušenia nám hrozí aj pokuta, 98 % chýb vyplýva z nekvalitnej účtovnej evidencie Ing. Predajnianská –informovala, že výška pokuty hrozí až do výšky cca 40 000 € a žiadajú prijať rýchlo opatrenia Ing. Rubintová  sa zaujímala aký bude postup, je potrebné predložiť písomnú správu Ing. Kolimárová vysvetlila, že  počkajú na naše opatrenia, ktoré sú aj termínované, ak budú splnené, až potom dajú sankcie. Ing. Rubintová  – vysvetlila,  že nevyúčtované finančné prostriedky na životné prostredie, to vedeli, že treba vrátiť a bolo to pripravené. Ing. Kolimárová – informovala, že toto je už jedno, toto bolo konštatované a s tým už nič neurobíme. Ing. Predajnianská – informovala o konkrétnom prípade, keď bola ešte ekonómka Ing. Rubintová, jedná sa o nešťastné skrinky v škôlke, kontrole nepasovali doklady. Pri faktúre majú byť určité doklady, ďalej zmluva o kúpe nespĺňala všetky náležitosti, chýbal preberací protokol o prebratí skriniek, chýbala cenová ponuka, chýbal rozpočet. Zaúčtované to bola ale správne, len tieto náležitosti dokladov chýbali. Ing. Rubintová informovala, že zmluvu pripravoval JUDr. Gombala a preberací protokol tam bol. Ing. Kolimárová navrhla, aby na porade boli informovaní aj zamestnanci o prijatých opatreniach, ktoré musia podpísať.

Uznesenie č. 14/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE zápis Správy finančnej kontroly o vykonanej kontrole

 

5 Príprava stretnutia s družobnou obcou Egyházasdengeleg

Starosta – informoval, že bude 10 rokov od podpísania zmluvy, maďarská strana organizuje spoločné zasadnutie v Egyházasdengelegu  27.4.2013 okolo 14 hod. Na tomto stretnutí by sme mali navrhnúť spoločné akcie, chceli organizovať letný tábor, my sme boli proti tomu, nakoľko máme nedostatok detí, nakoniec vysvitlo, že aj oni sú na tom podobne, preto navrhli, aby sme zobrali deti na jeden deň na akciu. Tieto akcie chcú naplánovať. Navrhol, aby všetci poslanci a všetci, čo sa na tom podieľali, na podpísaní zmluvy, by sme ich mali pozvať, či už matičiari a dôchodcovia a aj bývalí poslanci. Teraz je tam nový starosta, on sem chodil, doteraz robil zástupcu starostu. Spolu s pánom Kocúrom a s nimi boli v Hrnčiarskych Zalužanoch, nakoľko oni idú pre všetkých účastníkov pripraviť upomienkové predmety. Kocúr- pripomenul, že na zastupiteľstve vo štvrtok už bude dosť neskoro toto riešiť. Tam už musíme prísť s konkrétnym návrhom a navrhol zakúpiť niečo typicky slovenské, nie niečo veľké. Nejaké predmety už budeme asi ťažko stíhať objednávať. Ďalej informoval, že sa zmenili veci, u nás bude Vidinský kotlík, navrhol, aby sme ich pozvali, nech postavia družstvo, guľáš sa navarí. Ďalej sa zaujímal, či budeme robiť rozlúčku s letom, lebo nemusí tam byť veľa výdavkov, tam by sme ich zavolali tiež a navrhol ešte jedno, čo sa týka detí, urobiť jednu akciu, kde by boli pozvané aj ich deti z Maďarska. Navrhol pracovať aj so Základnou školou na Haličskej, je to 4 ZŠ a tam pracovať rovno s našimi deťmi. Starosta – informoval, že sa musí spojiť s pani Báťkovou, akciu Vidinský kotlík treba pripraviť, vlani to bolo dobre. Ďalej vidí problém v tom, že tu súťažiaci varili a každý prišiel podporiť tých svojich a navrhol  uvariť aj obecný guľáš, ktorý vieme ponúknuť. Prišli aj takí, ktorí tu rodinu nemali a chceli guľáš, ten už ale nebol. Kocúr – pripomenul, že tak ako to bolo vlani, to sa nedá robiť, guľáš sa nemôže predávať, môže byť určené vstupné, kde v cene bude aj guľáš, oni ako družstvo navaria obecný guľáš, je proti tomu, aby sa aj mäso dávalo z obecných peňazí, navarí sa obecný a každý nech si navarí a ponúka svojím podporovateľom, kto bude chcieť guľáš, bude musieť zaplatiť. Ďalej navrhol odovzdať radšej menšie ceny všetkým účastníkom, ako len ceny pre prvých troch.

Uznesenie č. 15/2013 zo dňa 04.04.2013

Obecná rada vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE

informáciu ohľadne spoločného zasadnutia, ktoré sa má uskutočniť 27.04.2013 o 14:00 hod.

        

 

6 Preplatenie dovolenky poverenému zástupcovi starostu

Starosta  informoval, že bola doručená žiadosť Ing. Predajnianskej o úhradu dovolenky, vznikol jej nárok na dovolenku, nečerpala ju, žiada si ju preplatiť. Zaujímal sa o stanovisko. Kocúr – navrhol predložiť to na zasadnutie obecného zastupiteľstva Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú uvedené aj dôvody nečerpania dovolenky.

Uznesenie č. 16/2013 zo dňa 04.04.2013

Obecná rada vo Vidinej

I.  SÚHLASÍ

s predložením požiadavky na obecné zastupiteľstvo

 

7 Rôzne

Starosta informoval o firme z Košíc, ktorá vypracúva projekty, jedná sa o výzvy, ktoré by mali byť zrealizované na odpadové hospodárstvo a protipovodňové opatrenia 10 000,00 € podmienka je 3 000,00 € bude investovať do projektov obec, tento pán sa ozval, oni to pripravujú, že by nám pomohli, bol by rád, keby sa podarili obidve výzvy, máme záchytný rigol, ktorý je za ulicou 9. mája, je potrebné ho dať do poriadku, ďalej okolo potoka je tiež čo robiť, čo sa týka odpadového hospodárstva, je tu firma z Nitry, ktorá ponúka kompostéri, za posledné 2 roky sme zvážali bioodpad, ktorý je zložený za MŠ, teraz je tam skládka. Ideálne by bolo kúpiť jeden drtič, ktorý sa dá zakvačiť za traktor a pri bývalej mliekarni vlastníme pozemok, kde by sa to dalo zrealizovať.

Uznesenie č. 17/2013 zo dňa 04.04.2013

Obecná rada vo Vidinej

I.  ODPORÚČA

reagovať na výzvy – odpadové hospodárstvo a protipovodňové opatrenia.

Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0         

Ďalej informoval, že dnes sedel s pánom Bárdoszym ohľadne Šmeralovej ulici. Na obec bola doručená sťažnosť. Zistili, že ulica je vo vlastníctve obce, je tam ale problém, nie je zameraná a skladá sa z viacerých parciel, je potrebné ich dať na jednu parcelu. K tejto ulici máme rozpočet a projekt, nájdeme aj stavebné povolenie, ak nie je, dá sa spraviť. Jedná sa asi o 300 m, všetky ulice budú zaasfaltované, tá ulica má všetky siete, potrebné je ju upraviť a spevniť podloženie, vyasfaltovať. Podobne je to aj na futbalovom ihrisku, ktoré je vykúpené celé, sú tam dva pozemky a to pána Macka a Pivarčiho, tí zatiaľ nechcú odpredať. Teraz je tam sto listov vlastníctva, treba to uceliť, takýto problém je areál MŠ, lebo to treba dokúpiť, na ihrisko treba 1000 € a MŠ treba 8 390 m2 plochy, ktorú treba vykúpiť Ing. Kolimárová vysvetlila, že na Šmeralovej ulici je vhodné do dať do poriadku a ihrisko a MŠ iba v tom prípade, ak s tým chceme ďalej niečo robiť, inak sú to zatiaľ zbytočné náklady.

Uznesenie č. 18/2013 zo dňa 04.04.2013

Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA pripraviť projekt, rozpočet a stavebné povolenie k realizácii dobudovania Šmeralovej ulici

Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0         

Starosta ďalej informoval, že na základe zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR došlo k navýšeniu priemerného zárobku pracovníka, preto sa musí zmeniť aj  plat hlavného  kontrolórovi.

Uznesenie č. 19/2013 zo dňa 04.04.2013

Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA úpravu platu hlavného kontrolóra v zmysle zákona. Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0         

Ing. Kolimárová – pripomenula, že treba doplniť Ekonomickú komisiu. Starosta– navrhol , aby to boli  3 členovia, komisia musí pracovať, nespraceme sa do rozpočtu, je treba robiť zmeny, musia zasadať, máme aj nových poslancov, zapojíme aj tých, aby boli v komisiách. Teraz pomaličky pripravuje to, čo by bolo potrebné prerokovávať, riešiť. Pripraví plán,  aby bolo zasadnutie v druhom týždni daného mesiaca, zasadnutia budú každý mesiac a na každom budú prejednávať činností komisií, teraz pripravuje správu o zápise detí do MŠ, o problémoch, ktoré to obnáša, aby poslanci vedeli reagovať, rozprával sa s riaditeľkou, treba urobiť prehľad do roku 2015, koľko detí vieme zobrať do MŠ, keď nevieme prijať 4 deti, tak o tom nemusíme rozprávať, ale ak nárast bude vyšší, tak budeme uvažovať o rozšírení materskej školy. Ďalej sa nemôže stať, že v takej veľkej budove nemáme kapacity, mal aj takú informáciu, že aj rodičia, ktorí sú náhradnými rodičmi a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ naše deti, tak ich tam dávajú a naše deti sa tam nevedia dostať. Ing. Kolimárová navrhla, že treba zvážiť, či má také dieťa nárok predškolskej výchovy a uprednostniť nie z jednej rodiny deti, ale viacej detí z viacerých rodín. Ing. Šupica informoval, že už sa aj prehlasujú deti k starým rodičom, pričom rodičia ostávajú prihlásení na trvalý pobyt napr. Lučenci Ing. Kolimárová  navrhla pripraviť interný predpis prijímania detí do MŠ, kde budú stanové jasné podmienky, že ktoré dieťa áno a ktoré nie, samozrejme aj zdôvodnené.

Starosta – informoval, že  z titulu, že bola krádež v MŠ, tak tu  bola firma zo Zvolena,  prišli s ponukou kamerového systému, na realizáciu rozhlasov, aj ten náš už máme nie je dobrý, oni to zmapovali a povedali, že toto nie je rozhlas, lebo na jednej strane to kričí a inde to nepočuť, firma si pozrie technickú správu a navrhnú rozmiesť reproduktory aj tam, kde ich nepočuť, samozrejme najskôr povedia, čo by to stálo. Ďalej sa rozprávali o kamerovom systéme, to stojí veľké peniaze, tak navrhol namontovať aspoň bezpečnostné zariadenia do MŠ. O toto sa bude zaujímať aj  poisťovák ako to máme zabezpečené, mreže tam dávať by bolo smiešne. Kocúr – pripomenul, že tento rozhlas nefunguje, Starosta– informoval o zber šatstva, MŠ dostane za 100 kg šatstava  3,00€ odmenu. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či sa ozvali lekári, ktorí by mali prísť robiť meranie zraku, ďalej sa vrátila k téme prijímania detí do MŠ, lebo menšie deti bohužiaľ, matka, čo by sa im mal venovať, ho dá do škôlky a naši rodičia, ktorí musia ísť pracovať dieťa nevedia umiestniť do MŠ Ing. Kolimárová –  navrhla uprednostniť deti, ktorých rodičia pracujú.

Starosta – informoval, že nás oslovili SSE, ktorá vytvorila miesto obchodné a technického  zástupcu, má na starosti obce, robí odborného poradcu, teraz nám navrhol, ako znížiť spotrebu elektrickej enenrgie a doniesol prehľad, mal prejdené odberné miesta obce, navrhol riešenie, kde v dome smútku máme nočný prúd a mal by slúžiť na vykurovanie kachlí, to sa mína účinku, kachle nepoužívame, tak nočný prúd je aj tak zlý, navrhol zrušiť nočný prúd a platili by sme menej za odberné miesto, ak by sme znížili aj ističe, tak aj tam by bola úspora Ing. Kolimárová upozornila, že tu sú aj iné náklady, ako revízna správa, plus práca, ak  nás majú nanovo zapojiť, tak tam sú veľké poplatky a navrhla, nech ten zástupca vyčísli, čo by to stálo celé Starosta upozornil, že revízny technik robí revízie a musí vedieť povedať, či stačí ten a ten istič, my to musíme teraz spolu s technikom zvážiť., Ing. Predajnianská informovala, že ak nám to on vybaví aj na elektrárňach, tak s tým súhlasí. Ing. Kolimárová – upozornila, že  potom si účtujú za tieto zmeny vysoké poplatky Starosta informoval, že od posledného stĺpa po dom smútku je havarijný stav, niekde v zemi je chyba, je treba vymeniť kábel Kocúr upozornil, že teraz, keď veľmi pršalo, zapínalo a vypínalo verejné osvetlenie, ale potom sa to upravilo

Ing. Kolimárová– informovala, že  v rámci kontroly na II . polrok chce vykonať kontrolu týkajúcu sa verejného obstarávania, požiadala pripraviť všetky súťaže, ktoré obec robila, aj s cenovými ponukami. Ďalej informovala, že zaslala aj zoznam audítorov. Ďalej navrhla prepracovať interný predpis o verejnom obstarávaní, strestala sa so starým, teraz sa menil zákon, pripraví návrh na interný predpis a zašle ho na obec.

8 Návrh na uznesenie

 

9 Záver Starosta prítomným poďakoval za účasť.

 

Vo Vidinej, dňa 11.04.2013 Štefan Kocúr   

  

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                                          Jozef Kucej                                                                                                          starosta obceVyvesené: 4. 4. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť