Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 5.2.2009

zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia obecnej rady pri obecnom zastupiteľstve obce Vidiná konaného 05.02.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie – určenie overovateľa zápisnice 2. Prerokovanie výsledku výberového konania 3. Žiadosť o osvetlenie veže kostola 4. Žiadosť o prenájom 5. Rôzne 6. Diskusia 7. Záver

1. Otvorenie – určenie overovateľa zápisnice

Rokovania obecnej rady otvoril a prítomných privítal starosta obce . Oboznámil členov rady s programom zasadnutia. Nikto nemal pripomienky.

Určenie overovateľa zápisnice :Za overovateľa zápisnice bol určený ..............................................

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2008 zo dňa 25.09.2008 bolo uložené obecnej rade pripraviť podmienky na výberového konanie pre prevádzku Krčmy u smädného škorca s cieľom dať možnosť využiť priestory aj na iné účely a pre široké vrstvy obyvateľov obce. Keďže sa jedná o priestory, o ktoré nebol v minulosti veľký záujem a vyžadovali by si aj finančne náročné úpravy, obecná rada rozhodla ponúknuť ich formou inzerátu v novinách.

Na základe uverejneného inzerátu boli na obecný úrad Vidiná doručené dve žiadosti – jedna od doterajšej prevádzkovateľky krčmy a druhá od pani Kucekovej, ktorá chce využiť priestory na prevádzkovanie fitnescentra.

V súlade s uznesením OZ obecná rada vypracovala podmienky na výberové konanie s možnosťou priameho oslovenia oboch záujemcov a s návrhom určiť na obecnom zastupiteľstve výberovú komisiu, resp. ponechať na rozhodnutie OZ, kto sa stane víťazom výberového konania. Zároveň OZ rozhodlo predĺžiť nájomnú zmluvu doterajšieho prenajímateľa do doby ukončenia výberového konania, najdlhšie do 28.02.2009.

Podmienky výberového konania:1. Vypracovania podnikateľského zámeru s uvedením spôsobu komplexného využitia areálu na dobu najmenej 5 rokov. Podnikateľský zámer musí zároveň obsahovať- udržateľnosť podnikateľského zámeru- finančnú analýzu /príjmy, výdaje/ na dobu 5 rokov- uvedenú výšku vlastných finančných prostriedkov na úpravu priestorov- dobu realizácie úprav a termín zahájenia činnosti- návrh na úhradu nájomného na 1m22. Termín predloženia podnikateľského zámeru 31.01.2009

V závere zasadnutia OR rozhodla zvolať mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré určí výberovú komisiu, resp. rozhodne o spôsobe realizácie výberového konania

Zapísal:Vyvesené: 5. 2. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť