Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 6.5.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 3.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 06.05.2014

 

Prítomní:                              Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                      Ing. Milan Černok

Neospravedlnení:                   0

Overovateľ zápisnice:      

 

1       Otvorenie

Starosta vysvetlil, že dnešným hlavným bodom rokovania obecnej rady je príprava akcie Vidinský kotlík. Spolu s predsedkyňou Kultúrnej komisie rozdelili úlohy, pripravili program na tento deň. Báťková upozornila, aby bol vo WC toaletný papier, aby bolo pripravené pódium, ďalej vysvetlila, čo je ešte potrebné kúpiť do guľášu. Na tejto akcii vystúpia Vidovenky, Lieskovec, detská skupina, ďalej hudobná skupina pre mladých, pre najmladších bude pripravený skákací hrad.

Báťková požiadala o vyhlásenie v miestnom rozhlase.

Starosta predstavil ponuku na divadelné predstavenie z Lučenca

Báťková informovala, že dostala ponuka z Tomášoviec ohľadne divadelného prestavenia.

Starosta ďalej informoval, že 30.06.2014 končí vo funkcii riaditeľka MŠ, preto musíme urobiť výberové konanie, organizuje to obec a výberová komisia je rada školy. Rada školy pozostáva z učiteľky, 2 rodičov, zástupcu obce a nepedagogického zamestnanca. Následnej predložil členom obecnej rady návrh výberového konania, ktorý je potrebné zverejniť aj v miestnej tlači. Ďalej informoval, že firma Globus s.r.o. príde podpísať nájomnú zmluvu, ďalej informoval, že 13.5.2014 bude v kultúrnom dome program ku dňu matiek.

 

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica

                                                          

Jozef Kucej             starosta obce

 

 

 

 Vyvesené: 6. 5. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť