Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 7.3.2011

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 07.03.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: 0Neospravedlnení: 0

Starosta na začiatku prítomných privítal. Prítomní boli na začiatku všetci členovia obecnej rady okrem Ing. Predajnianskej, ktorá sa dostavila v čase 17.20 hod. Ako overovateľa zápisnice starosta určil Ing. Kolimárovú. Predstavil program rokovania.

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Ing. Končošová navrhla 4 uznesenia a chce vedieť stanovisko rady.Starosta vysvetlil, že s návrhom rozpočtu už nemôže robiť nič, nakoľko už do zasadnutia by nebol dodržaný zákon ohľadne zverejnenia. Každá pripomienka sa bude prejednávať už iba na zastupiteľstve hlasovaním. Návrh je zverejnený. Následne sa zaujímal o stanovisko ekonomickej komisie. Ing. Kolimárová predstavila stanovisko ekonomickej komisie. Toto stanovisko je súčasťou zápisnice. Ďalej sa zaujímala o vysvetlenie, v položke geometrické plány, či sa jedná o zameranie futbalového ihriskaStarosta vysvetlil, že to robí najväčšiu položku, zcelenie parciel na futbalovom ihrisku.Ing. Kolimárová sa ďalej zaujímala, za akým účelom je ten geometrický plán a či je vysporiadané celé ihrisko.Starosta vysvetlil, že ihrisko, ako také, čo sa týka futbalovej časti bude už vysporiadané v júni. Ing. Kolimárová ako predsedkyňa ekonomickej komisie informovala, že ekonomická komisia navrhuje futbalové ihrisko zamerať, až keď bude celé majetkoprávne vysporiadané. Starosta informoval, že celé ihrisko tento rok určite nebude vysporiadané, nakoľko jedna osoba je v Argentíne, druhá je nezvestná, ale tu už koná aj súd tretia osoba to stále nechce predať. Vysporiadané parcely začínajú od polovice hokejového ihriska až po celé futbalové ihrisko. Je za to, aby sa to zcelilo, nakoľko je možné tam začať stavať šatne. Ing. Kolimárová navrhla, že ak to bude opodstatnené, tak sa môžeme o tom baviť v rámci zmien rozpočtu.Starosta sa zaujímal, čo sa rozumie pod úsporou na všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí z dôvodu úsporných opatrení, či má na mysli stavanie a rúcanie mája, rozlúčka s letom.Ing. Kolimárová vysvetlila, že je potrebné osloviť miestnych podnikateľov a požiadať ich, aby nám niečo sponzorsky prispeli na tieto akcie. Je tam viacej, čo sa týka reprezentačného a na tieto kultúrne akcie a v rámci toho je možné prerozdeliť. Ďalej sa zaujímala, čo je myslené pod všeobecnými službami spojenými s prevádzkou kultúrneho domu.Ing. Rubintová vysvetlila, že zahŕňa to okrem prania obrusov, vystúpenia umeleckých súborov aj revízie, ktoré sú potrebné.Ing. Kolimárová navrhla dohodnúť s Maďarmi spolu 2 akcie, jedna bude na jednej strane u nás a druhá na druhej strane u nich. Máme zlú finančnú situáciu a určite aj oni majú problémy.Ďalej pripomenula, že sa domáhali zmluvy predtým než sa podpíšu.Starosta pripomenul, že tie zmluvy boli predložené na obecnej rade a boli prerokované. Ing. Kolimárová informovala, že starosta informoval o tom až vtedy, keď bola zmluva podpísaná. Ing. Kolimárová predstavila návrh bodov, ktoré by chceli v rámci zastupiteľstva prerokovať, buď teda tým, že sa to doplní teraz do zastupiteľstva ako zo strany obce, alebo potom budú žiadať pri prejednávaní bodov programu, aby sa to doplnilo. Nechá to na zváženie, nech si to starosta pozrie a pokiaľ by to bolo možné, aby sa pripravili tieto podklady do najbližšieho zastupiteľstva. Tento body sú súčasťou zápisnice. Starosta sa zaujímal, či dobre rozumel, že to chcú zaradiť do bodov v zastupiteľstve. Ďalej vyslovil názor, že schvaľovanie dohôd obecným zastupiteľstvom bude nepružné. Ing. Kolimárová vysvetlila, že najskôr vykonajú iba kontrolu, lebo nevie, koľko dohôd uzatvorí starosta za mesiac. Starosta vysvetlil, že možno dve, tri, záleží podľa potreby, čo je nutné urobiť. Čo sa týka predkladania požadovaných dokladov, v tom nevidí problém, len to bude pracné. Pripomenul, že situácia nie je ružová, ale obec nie je v nútenej správe, je aj on za šetrenie.Ing. Končošová sa zaujímala ako to teraz bude prebiehať, či sa budú meniť jednotlivé kapitoly, alebo zaviažete obecný úrad, aby v týchto oblastiach šetril a pri vykazovaní za polrok tie úspory boli prijateľné. Druhá možnosť je tá, že sa upraví rozpočet a úspora v bežnom rozpočte bude použitá na krytie kapitálového rozpočtu. Ing. Kolimárová informovala, že kde navrhli zaviazať a kde jednoznačne znížiť. Ďalej informovala, že rozpočet bude predložený taký aký je. Ing. Rubintová si pripraví akokeby nový rozpočet, ale bod za bodom sa bude musieť schvaľovať. Toto je len odporúčacie stanovisko ekonomickej komisie. Ing. Rubitnová sa zaujímala, či môže predložiť kópie dohôd a zabezpečiť ochranu osobných údajov.Ing. Kolimárová informovala, že áno.Ing. Končošová predstavila svoje stanovisko a zaujímala sa o stanovisko obecnej rady k jej stanovisku. Ďalej navrhla určiť starostovi podmienky pre jeho odmenu, aby mal určené úlohy, ktoré sa na konci roka vyhodnotia.

Hlasovanie zapojenie návrhu ekonomickej komisie a prerokovať body návrhu na rokovaní obecného zastupiteľstva

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2011

Ing. Kolimároáva doplnila, že ak sa niečo nestihne, nič sa nedeje. Predloží sa to do nasledujúceho zastupiteľstva, tie čo priamo nesúvisia s rozpočtom. Ing. Rubintová sa zaujímala, či obecná rada odporúča schváliť takto predložený rozpočet. Starosta sa zaujímal o stanovisko obecnej rady k návrhu rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na minulej obecnej rade, jedná sa o pôvodný návrh rozpočtu. Ing. Kolimárová vysvetlila, že obecná rada súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu tak ako je, ale predložiť zastupiteľstvu pripomienky ekonomickej komisie. Ing. Končošová – sa zaujímala, či obecná rada podporuje investičnú aktivitu – chodníky v katolíckom cintoríne. Ing. Kolimárová vysvetlila, ak starosta všetko predloží, dovtedy viazať.Starosta pripomenul, že na rokovaní obecného zastupiteľstva už bola predložená časť projektu, v ktorej bolo farebne znázornené, o akú časť sa jedná.Ing. Kolimárová vysvetlila, že by chcela vedieť metráž, koľko stojí jeden meter prác. Jedná sa o finančné vyjadrenie.

Hlasovanie za návrh rozpočtu, aby bol takto predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2011

Dotácie z rozpočtu Obce Vidiná – Matica slovenská

Starosta sa zaujímal o stanovisko ekonomickej komisie k tejto dotácii, jedná sa o dotáciu vo výške 1 000 €.Ing. Kolimárová vyslovila súhlas s dotáciou.

Hlasovanie: schválenie dotácie pre Maticu Slovenskú

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2011

Dotácie z rozpočtu Obce Vidiná – Slovan Vidiná

Starosta predstavil návrh Slovana Vidiná, jedná sa o sumu 5 000 €, ale do rozpočtu išla požiadavka v sume 4 000 €. Zaujímal sa o pripomienky ekonomickej komisie k tejto dotácii. Ing. Kolimárová predstavila návrh ekonomickej komisie, ktorá navrhuje urobiť previerku čerpania použitej dotácie, spätne nebola vykonaná kontrola za roky 2008, 2009, 2010, vydokladovanie použitých prostriedkov, sú to verejné financie, tak žiadajú predložiť doklady. S tým, že chcú, aby tam bola prítomná aj hlavná kontrolórka, zatiaľ 4 000 € viazať až do vykonania kontroly.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2011

Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku – Dušan Kotman

Starosta predstavil návrh a vysvetlil poslancom o akú parcelu sa jedná. Jedná sa o obvyklú cenu 1.66 €/m2, celková cena je 193,56 €.

Hlasovanie obecná rada odporúča schváliť kúpu pozemku

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2011

Prevádzkový poriadok neverejného cirkevného pohrebiska

Starosta predstavil návrh prevádzkového poriadku. Pod kostolom sa nachádzajú krypty. Tento poriadok podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. Následne sa zaujímal, či tento návrh prevádzkového poriadku zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej vysvetlil, že aj na tento poriadok sa vzťahuje zákon č. 131/2010, jediný rozdiel je v tom, že vzdialenosť medzi hrobmi nemusí byť 30 cm ako na verejnom.Ing. Kolimárová sa zaujímala, kto bude prevádzkovateľom.Starosta vysvetlil, že spoločnosť božského slova.Ing. Kolimárovová navrhla, teraz to zverejniť a potom to poslať poslancom. Prejednať sa to môže aj na budúcom zastupiteľstve. Hlasovanie obecná rada odporúča schváliť prevádzkový poriadok, ale na budúcom zastupiteľstve

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2011

Brantner s.r.o.

Starosta informoval obecnú radu, že nás oslovila firma Brantner s ponukou. Možné je to ale od budúceho roka, teraz máme už zmluvu a prijaté VZN. Ďalej informoval, že sú tam aj výhodnejšie veci, ale zároveň chce poplatok aj za separovaný zber.Ing. Kolimárová navrhla, aby poslali návrh zmluvy na dobu určitú na 5 rokov. Starosta informoval, že to predloží ekonomickej komisii a komisii životného prostredia. Ing. Kolimárová pripomenula, že keď bude firma posielať návrh zmluvy, tak nech príde podpísaný a nech to pripravia s dátumom 01.01.2012.

Dobiášová

Starosta predstavil požiadavku p. Dobiášovej, ktorá požiadala o predĺženie nájmu. Je potrebné dať vypracovať znalecký posudok na vyčíslenie nájmu, ďalej doplnil, že znalecký bude drahší ako nájom.Ing. Kolimárová informovala, že si nie je istá, či musí byť aj pri tomto znalecký posudok, ale určite si musí ešte pozrieť. Ing. Rubintová pripomenula, že v minulom roku boli schválené Zásady hospodárenia a tie rušili VZN, kde boli stanovené aj m2. Ing. Kolimárová navrhla osloviť oficiálne všetkých tých, budeme sa tváriť, že nevieme aký majú prenájom a to bude trhová cena a budeme z toho vychádzať. Ing. Rubintová pripomenula, že ich priestory sú kvalitnejšie ako tie, ktorá má ona.Ing. Kolimárová vysvetlila, že už sa máme načo odvolať, prečo sme neurobili znalecký posudok, ale podľa dostupných cien. Starosta informoval, že my ten priestor musíme dať do ponuky. Ing. Rubintová sa zaujímala, či má pýtať od Gajdoša cenu nájmu, keď je v našich priestoroch.Ing. Kolimárová doplnila, že postačí, keď sa predložia potom nájomné zmluvy. Ďalej požiadala Ing .Rubintovú, aby vypísala ceny, ktoré sme stanovili všetkým, kde budú pozemky, iné priestory a predložiť ich do zastupiteľstva, kde sa stanoví cena. Ing. Rubintová informovala, že máme iba 3 nájmy nebytových priestorov. Starosta sa zaujímal, či do tohto zastupiteľstva, tiež to musí byť zverejnené.Ing. Kolimárová doplnila, že potom do najbližšieho obecného zastupiteľstva 10.04.2011.Starosta vysvetlil, že kvôli maličkostiam nechce dávať robiť znalecké posudky.Ing. Rubintová ale pripomenula, že Najvyšší kontrolný orgán na to upozorňuje.

Návrh zmluvy SQM s.r.o. – futbalové ihrisko

Starosta pripomenul, že má návrh zmluvy s firmou SQM s.r.o. ohľadne ihriska. Predstavil návrh, ale tu je už 5 % spoluúčasť a DPH. Znovu podanie projektu by nás stálo s firmou SQM s.r.o. 500 €. Ing. Kolimárová navrhla, aby si tieto náklady dali do oprávnených nákladov, ako sa budú znižovať oprávnené náklady, tak sa bude znižovať aj ich odmena. Oni si to započítajú zo súťaže z verejného obstarávania a víťaz súťaže im to zaplatí. Starosta informoval, že nebudeme mať ani na spoluúčasť, ale ihrisko by sa zišlo.Ing. Kolimárová informovala, že potom to ani neriešme. Následne sa zaujímala, ako sa riešil dodávateľ kanalizácie, čo urobí dodávateľ stavby pre túto obec okrem toho, čo má zazmluvnené pre túto obec. Kto rokoval pri podpise zmluvy s dodávateľom. Starosta informoval, že celkom nechápe, čo myslíš. Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo víťaz podliezol tak cenu. Starosta vysvetlil, že on nevie prečo podliezol cenu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či máme prehlásenie od neho, že počas celej realizácie tejto stavby sa nevyskytnú žiadne nepredvídané výdavky. Starosta informoval, že dodávateľ bol vyzvaný, aby prehodnotil svoju ponuku. Písomne sa vyjadril, že si stojí za svojou ponukou. Ing. Kolimárová doplnila, že keďže mal takú rezervu a bol listom vyzvaný, mohol upraviť cenu, ktorá by bola stále najnižšia pri tom podlezení. Mohli sme mu povedať, že nemáme zabezpečené vytyčovacie práce, aby si zvýšili ponuku a urobia ich pre nás oni, ešte vždy budete prvý. Starosta sa zaujímal, či sme ho mali vyzvať, aby navýšil cenu, a keby tá cena bola vyššia a už by nebol víťaz.Ing. Kolimárová informovala, že potom má smolu. Starosta informoval, že on v tom nič dobré nevidí.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že každý seriózny dodávateľ príde a informovala, že sa bojí, že tak podliezť cenovú ponuku, že to bude na úkor výsledkov práce. Ďalej sa zaujímala, či je zmluva podpísaná a keď je, kedy ju mohli vidieť. Starosta pripomenul, že obecná rada o tom bola informovaná a tu bola zmluva predložená. Toto ihrisko je aktuálne až na budúci rok. Ing. Kolimárová doplnila, že pozrieme, kedy bude výzva a aké sú podmienky, potom sa im môže zavolať. Starosta navrhol, že to rozpošle poslancom.Ing. Predajnianská doplnila, či by to nestačilo do zastupiteľstva 10.04.2011, teraz je už toho dosť veľa. Starosta ¬informoval, že až tak to netlačí. Ing. Šupica prečítal zápisnicu obecnej rady z 11.11.2010, v ktorej je zapísané, že starosta predložil návrh zmluvy o dielo na dodávateľa stavby pre I. etapu kanalizácie. Bližšie informácie sú v zápisnice z 11.11.2010.Ing. Končošová informovala, že jej stanovisko k rozpočtu obsahuje návrh na uznesenie, ktoré sú bez termínov.Starosta navrhol, aby sa to riešilo na zastupiteľstve. Ing. Kolimárová navrhla predložiť stanovisko aj s termínmi.Ing. Končošová sa zaujímala, či môže zastupiteľstvo ukladať úlohy starostovi obce.Ing. Kolimárová informovala, že zastupiteľstvo ukladá obci, alebo obecnému úradu, starostovi nie, toho je možné interpelovať.

Rokovací poriadok komisií

Ing. Predajnianská predstavila návrh rokovacieho poriadku komisií. Je potrebné doplniť komisiu pre ochranu verejného záujmu, či to stačí ponechať v rámci zákona. Problém je pri rozsahu úloh Komisie pre vydávanie Vidinských novín.Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo nie je nikto z obce v novinách. Starosta pripomenul, že bol určený predseda a ten si navrhol členov. Ing. Kolimárová vysvetlila, že keď obec vydáva noviny, nech tam je aj zástupca obce. Ďalej informovala, že na zastupiteľstve navrhne, aby bola komisia doplnená o zástupcu z úradu. Ing. Predajnianská vysvetlila, že sa dočítala, že členom komisie môže byť obyvateľ obce, tak sa zaujímala, či to zapracujeme aj my. Zaujímala sa, či to riešiť tu v rokovacom poriadku, alebo v inom rokovacom poriadku. Ing. Kolimárová sa zaujímala, že kde píšeme, že kto môže byť členom komisie. Ing. Predajnianská doplnila, že je to spomínané v štatúte a v rokovacom poriadku obce. Ing. Šupica vysvetlil, že redakčná rada nemala doteraz štatút, podľa ktorého sa mala riadiť. Ing. Končošová informovala, že sa dočítala, že pri neobyvateľoch obce môže nastať problém s preplácaním cestovného a pod.Ing. Šupica navrhol, aby sa pani, ktorá kontroluje pravopis preposielal návrh novín emailom, nemusí byť prítomná na zasadnutiach rady. Ing. Rubintová pripomenula, že potom je problém pri odmeňovaní, musí byť prítomná. Ing. Šupica navrhol ako slovenčinára Mgr. Vilhanovú, ktorá by kontrolovala pravopis. Ing. Predajnianská navrhla pripraviť úlohy komisie pre vydávanie novín a potom štatút redakčnej rady. Ing. Kolimárová sa zaujímala ako to bolo doteraz.Ing. Rubintová vysvetlila, že redakčná rada bola zvolená zastupiteľstvom, ale nebola komisia a nastával problém s odmeňovaním.Ing. Kolimárová navrhla, aby redakčná rada mala práva a povinnosti komisie. Ďalej navrhla, aby sa oslovila knihovníčka Mgr. Vihlahová a na dohodu by sa jej dalo pár korún, aby vykonávala kontrolu, aby boli dvaja zástupcovia obce v komisii. Ing. Predajnianská informovala, že by sa mohli osloviť aj učiteľky v MŠ. Ďalej sa zaujímala akú funkciu má p. Šnúrik.Ing. Šupica vysvetlil, že o to dáva dokopy v spolupráci s grafikom. Ing. Predajnianská navrhla, že tento rokovací poriadok sa pripraví ešte do rady a potom sa to predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Starosta informoval, že Ing. Rubintová pôjde na materskú dovolenku a nie je možné, aby zo dňa na deň nastúpila náhrada.Ing. Kolimárová informovala, aby sa hľadala ekonómka.Starosta vysvetlil, že bude musieť byť nejaké preklenovacie obdobie, a to bude stáť nejaké finančné prostriedky, kým sa nová zaučí. Ing. Kolimárová vysvetlila, že dobrej ekonómke stačí jeden mesiac ako preklenovacie obdobie.

Overovateľom zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová

Zapísal:Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 7. 3. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť