Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 7.4.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej,

konaného dňa 07.04.2011

Uznesenie č. 33/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Vidiná, čl. 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 11 doplniť v rámci informatívnej správy o plnení rozpočtu Obce Vidiná ku koncu roku predložiť presuny, ktoré boli realizované len z dôvodu zabezpečenia vyrovnaného rozpočtu a ku jednotlivým položkám aj zdôvodnenie.

Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 08.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 34/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o plnení rozpočtu.

Vo Vidinej dňa: 08.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 35/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

schváliť nový návrh zmluvy s doplnenými pripomienkami.

Vo Vidinej dňa: 08.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 36/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

schváliť rokovací poriadok komisií

Vo Vidinej dňa: 08.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 37/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

schváliť Internú smernicu o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná.

Vo Vidinej dňa: 08.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady,

ktorá sa konala dňa 07.04.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Pavol BútorNeospravedlnení: 0

Program:1. otvorenie2. určenie overovateľov zápisnice3. správa o plnení rozpočtu za rok 20104. Zmluva o dielo – chodníky v cintoríne5. Rokovací poriadok komisií6. Žiadosť o spolufinancovanie plavárne7. Rôzne

1. Otvorenie

Starosta na začiatku prítomných privítal. Predstavil program.

2. Určenie overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Kolimárovú.

3. Správa o plnení rozpočtu

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej, bola zaslaná v predstihu.Ing. Rubintová vysvetlila, že správa je štvrťročná, je informatívna, kde podrobný rozbor jednotlivých príjmových a výdavkových položiek bude súčasťou hodnotiacej správy, ktorá je súčasťou záverečného účtu, ktorá sa predkladá po vykonaní auditu. Ing. Kolimárová informovala, že v meste idú vyrovnaným rozpočtom, kde je vyčerpaný napr. na 106 %, ale ak je v rámci kapitoly niečo nevyčerpané, tak sa to presunie, aby nikde nebolo prekročené. Urobí sa presun a v rámci správy sa informuje, že z dôvodu vyrovnaného rozpočtu sa vykonali tieto a tieto presuny. Starosta vysvetlil, že tu sa jedná o presuny v položkách, ktoré sa týkali pracovníkov Macka a Parpnáka, prečerpala sa aj položka, ktorá sa týkala povodní a letný tábor. Ing. Rubintová vysvetlila, že určité veci mohla zaúčtovať do správy obce, ale úrad práce si vyžaduje, aby sa účtovalo na iných položkách. Ing. Kolimárová informovala, že to nie je problém, nakoľko je veľa položiek nevyčerpaných. Ďalej pripomenula, že keby sa to spravilo v decembri alebo v januári, keď je uzavretý rozpočet. Ing. Rubintová vysvetlila, že u nás nemá starosta v kompetencii presúvať, on môže presúvať v rámci oddielu, v opačnom prípade rozhoduje obecné zastupiteľstvo.Ing. Kolimárová predstavila návrh, aby v rámci rozpočtu bol predložený presun aj s dôvodmi, pre ktoré má byť vyrovnaný rozpočet.Ing. Končošová informovala, že starosta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenia, ktorými sú presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, ani vecné plnenie kapitálového rozpočtu a to maximálne do výšky 5 000,00 € za rok. Ing. Kolimárová doplnila, že celkový rozpočet je vyrovnaný, ale niektoré položky sú prekročené. Ing. Končošová doplnila, že o vykonaných zmenách informuje starosta vopred obecnú radu a následne písomne obecné zastupiteľstvo.Ing. Kolimárová navrhla toto iba doplniť o to, že sa to nevzťahuje na vyrovnanie koncoročného rozpočtu, s tým, že informatívne sa predloží spolu s rozpočtom do zastupiteľstva, kde ktoré presuny boli realizované.Ing. Predajnianská predstavila návrh uznesenia, upraviť zásady rozpočtového hospodárenia obce Vidiná čl. 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 11 doplniť - v rámci informatívnej správy o plnení rozpočtu obce Vidiná ku koncu roku predložiť presuny, ktoré boli realizované len z dôvodu zabezpečenia vyrovnaného rozpočtu a ku jednotlivým položkám aj zdôvodnenie. Ing. Končošová pripomenula, že sa to opakuje každý rok.Ing. Rubitnová doplnila, že minulý rok to nebolo.Ing. Končošová navrhla, aby sa zvýšila predbežná finančnú kontrola a to delimitáciou právomocí na jednotlivé položky v rozpočte, ďalej pripomenula, že rozpočet je záväzný vecne a aj finančne. Navrhla, aby si každý strážil kritické položky a aby nedošlo k prekročeniu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, kto podpisuje žiadanku o peniaze.Starosta vysvetlil, že žiadateľ a v konečnom dôsledku zodpovedná on, lebo mu to podpíše.Ing. Končošová informovala, že ani starosta nemôže všetko ustriehnuť, koľko je ešte na jednotlivých položkách možnosť čerpania.Ing. Rubintová vysvetlila, že to už bolo riešené aj so starostom, že každý, čo pôjde robiť nákup, musí mať rozpočet, ktorý na to potrebuje. Ing. Kolimárová navrhla, aby na najbližšej obecnej rade sa problémom predbežnej finančnej kontroly zaoberali.Ing. Rubintová vysvietila, že sa to týka mimoriadnych vecí, pri bežných má v rámci kapitol starosta právomoc presunu.Starosta dal hlasovať za návrh obecnej rady.

ZA - Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č. 33/2011 zo dňa 07.04.2011

Obecná rada berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu.

Uznesenie č. 34/2011 zo dňa 07.04.2011

4. Zmluva o dielo – chodníky v cintoríne

Starosta – na základe požiadavky dopracovania zmluvy o prílohy, je tu znovu návrh zmluvy o dielo. Zároveň bol zaslaný aj odovzdávací protokol, ktorý zatiaľ nerešpektujeme, nakoľko to ešte nie je hotové. Opäť predstavil tri cenové ponuky. Ing. Predajniaská pripomenula, že celá suma je viazaná na položke s tým, že tieto veci musia ísť aj cez stavebnú komisiu a musia byť predložené doklady.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že 10 000,00 € je viazaných, musia sa predložiť doklady. Ďalej sa vyjadrila, že ak starosta predloží tri cenové ponuky, ak bude doložená zmluva s fotokópiami z projektu, už bolo raz špecifikované, čo má v zmluve byť a ak to tam bude, tak by to malo prejsť. Následne sa oboznámila s návrhom zmluvy o dielo.Starosta upozornil, že prítomnosť komisie pri preberaní stavby bola len odporučená z rady, uznesením obecného zastupiteľstva to nie je schválené, je potrebné to schváliť. Ing. Kolimárová navrhla, aby si starosta zobral všetky doklady a deklaroval výber dodávateľa. Starosta informoval, že rada dala súhlasné stanovisko k novému návrhu zmluvy s pripomienkami a s vydokladovaním cenových ponúk.

ZA - Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č. 35/2011 zo dňa 07.04.2011

5. Rokovací poriadok komisií

Starosta – informoval, že rokovací poriadok je zverejnený, ďalej informoval, že Bc. Kuceková dostala za úlohu vypracovať štatút novín. Ing. Predajnianská doplnila, že ju zároveň požiadala, aby doplnila všeobecné veci do rokovacieho poriadku, kde sa budeme odvolávať na štatút, ktorý bude riešiť problematiku novín podrobnejšie. Ďalej vysvetlila, že ekonomická komisia môže riešiť aj sociálne problémy, nejaké úľavy a pod. Ing. Kolimárová navrhla doplniť, že len v mimoriadnych prípadoch. Starosta vysvetlil, že to nie je riešené ani vo VZN. Ing. Kolimárová sa zaujímala, že v zastupiteľstve bolo riešené členstvo občana a pracovníka úradu v komisii pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín. Občan členom je a podľa jej názoru by mal byť aj pracovník členom. Starosta predloží návrh a bude sa o ňom hlasovať. Ing. Predajnianská informovala, že toto je už schválené, bude to riešené v štatúte. Starosta vysvetlil, že o tom, kto to bude, bude informovať zastupiteľstvo. Ing. Kolimárová navrhla, že ak to nie je schválené, tak sa to môže schváliť pri rokovacích poriadkoch tak, že sa schválili pracovník úradu ako člen redakčnej rade a nemusí to byť určené menovite.

ZA - Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č. 36/2011 zo dňa 07.04.2011

6. Žiadosť o spolufinancovanie plavárne.

Starosta predstavil žiadosť o spolufinancovanie plavárne. Zaujímal sa o názor k tejto žiadosti. Je to cudzí majetok, keby bola radšej zľava pre občanov Vidinej. Ing. Kolimárová informovala, že už nemá nikto zľavu, iba žiaci chodia bezplatne v rámci plaveckého výcviku. Navrhla, aby sa im odpísalo, že obec má finančné problémy a tento rok to nie je možné, nech sa obrátia so žiadosťou aj o rok a zvážime.

7. Interná smernica – slobodný prístup k informáciám

a) Ing. Šupica vysvetlil ako spracovateľ materiálu dôvody novelizácie smernice, nakoľko v roku 2008 bola novela zákona 211/2011, ktorá riešila spôsob sprístupnenia informácií osobám so zmyslovým postihnutím a stará smernica bola ešte v korunách.Ing. Kolimárová sa zaujímala, že je aj nejaký cenník. Ing. Šupica vysvetlil, že áno, ale do hodnoty 2,00 € sa poplatok nevyberá. Ing. Kolimárová – navrhla, aby nebola žiadna hranica. Ing. Šupica vysvetlil, že sprístupnenie informácii nie je podmienené zaplatením. Uznesenie č. 37/2011 zo dňa 07.04.2011

b) Starosta vysvetlil, že prebieha príprava sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ďalej vysvetlil, že na školení bolo obciam odporučené, aby boli sčítacími komisármi mladší a znalí práce s PC. Záujem o sčítacích komisárov v obci je.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že súhlasí s tým, aby to robili mladí, ďalej navrhla, aby každý komisár pri sčítaní viedol aj evidenciu psov, napr. do rohu urobí čiarku. c) Ing. Predajnianská pripomenula, že dnes bol termín na predloženie návrhu čerpania kapitálových výdavkov. Predstavila svoj návrh, aby sa z kapitálových výdavkov presunulo do bežných výdavkov vo forme rezervy 5 000,00 €, ktoré budú viazané a budú sa presúvať v rámci potreby. Ďalej navrhla opravu chodníkov na uliciach Riečna a Pivovarská. Ďalej informovala, že opatrovateľky stále robia za minimálnu mzdu, aj napriek tomu, že si urobili opatrovateľské kurzy. Navrhla uvažovať o nejakom zvýšení platov.Starosta navrhol, že keď sa odsúhlasia peniaze, potom to riešiť formou osobného ohodnotenia, vyčísliť koľko je to do roka a predložiť na schválenie formou presunu finančných prostriedkov.Ing. Kolimárová predstavila návrh Ing. Černoka, ktorý navrhol úpravu kanálových vpustí, ďalej osadenie retardéru na Exnárovej ulici.Starosta pripomenul, že to je dopravná značka, na to musí byť vypracovaný projekt a schválený dopravným inšpektorátom. Nakoľko problém to nie je len Exnárovej ulici, ale aj ostatných, navrhol urobiť obytné zóny, v ktorých je povolená 30 km rýchlosť. Jedna zóna by mohla byť: značka osadená pri plynovej čerpačke na vstupe a druhá značka na začiatku Zelenej ulice a celá zóna by bola 30 km rýchlosť. Druhá zóna, n a začiatku Pivovarskej ulice a na začiatku Riečnej ulice osadené 2 značky, tretia zóna na začiatku ulíc 9. mája a celá ulica 1. mája. Pri tomto riešení je potrebných 7 značiek a je krytá veľká časť Vidinej. V takomto prípade to už môžu riešiť policajti ako prekročenie rýchlosti. Ing. Kolimárová doplnila, že starosta by to mal dať do zastupiteľstva.

d) Ing. Kolimárová predstavila svoj návrh. Je za to, aby sa osadili smetné koše pri chodníku na Zvolenskej ulici. Starosta súhlasil a požiadal o nájdenie peňazí, zároveň by sa mohli smetné koše osadiť aj pod kostolom tou dlhou ulicou. Ing. Kolimárová pokračovala v predstavení svojho návrhu, ktorý znel vybudovanie multifunkčného ihriska.Starosta pripomenul, že na to máme vypracovaný aj projekt a aj stavebné povolenie. Ing. Kolimárová navrhla zvážiť a vybrať z projektu niečo. Je možné to pokryť aj tartanom.

e) Starosta predložil cenové ponuky na osvetlenie, ktoré boli doručené a to od p. Šuleka a firmy Citelum. Z vyhodnotenie týchto ponúk je zápisnica, ktorá je súčasťou zápisnice.

f) Ing. Končošová predstavila návrh zmluvy s mestom Lučenec a hokejistami. V tejto zmluve sú riešené aj náležitosti pre rozhodcov. Ing. Kolimárová navrhla urobiť VZN benevolentnejšie, aby nebolo také prísne a ďalej navrhla počkať na výsledky finančnej kontroly, ktorá je v meste. Ing. Rubintová navrhla, že môže sa urobiť zmluva na časť peňazí, napr. na I. štvrťrok. Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že vypracovať zmluvu na I. štvrťrok na sumu 1 000,00€Ing. Končošová sa vyjadrila, že dnes kontrolovala doklady z minulého roka, vyúčtovanie nie je kompletné. Ing. Predajnianská navrhla do 15.05.2011 predložiť vyúčtovanie za I. štvrťrok. Starosta sa zaujímal ako to vyzerá s kontrolou Ing. Kolimárová vysvetlila, že hovorila s Jozefom Kucejom a dohodli sa, že kontrolu vykonajú podrobne. Starosta požiadal, aby bol z tejto kontroly urobený a doručený zápis.

Overovateľom zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová ...................................................

Zapísal:Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 7. 4. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť