Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 7.6.2012

pozvánka

dochádzka

Štefan Kocúr - ospravedlnený

Pavol Bútor - ospravedlnený

Ing. Martina Predajnianská - prítomná


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 07.06.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Bútor, Kocúr Neospravedlnení: 0

 

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 4) Kúpa parcely – Zora Spišiaková 5) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná –  Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec 6) Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 7) Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná 8) Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 9) Rôzne 10) Návrh uznesení 11) Záver

 

1 Otvorenie Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že je prítomný  1 poslanec a obecná rada je neuznášaniaschopná.


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 7. 6. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť