Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 8.10.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná         

  Vo Vidinej, 04.10.2013

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční dňa 08.10.2013(utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Vyhodnotenie osláv „Dňa obce“ 4. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 5. Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013 6. Organizačno – technické zabezpečenie volieb do VÚC 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

      v. r. Jozef Kucej


dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 08.10.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Báťková

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Vyhodnotenie osláv „Dňa obce“ 4. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 5. Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013 6. Organizačno – technické zabezpečenie volieb do VÚC 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie a 2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta prítomných privítal a určil pani Báťkovú ako overovateľa zápisnice a Ing. Černoka navrhol do návrhovej komisie. Ing. Kolimárová navrhla doplniť do programu najbližšieho rokovania zastupiteľstva bod – správa o kontrole v MŠ.

Uznesenie č. 56/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecnej rady vo Vidinej  - návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok a Štefan Kocúr II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice pani Báťkovú

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0        

2 Vyhodnotenie osláv „Dňa obce“

Starosta –  informoval, že bola vytvorená komisia, ktorá mala za úlohu pripraviť túto akciu, poďakoval všetkým, ktorí sa na tomto podieľali. Táto akcia splnila svoj účel, mala svoju úroveň, oslovili sme sponzorov, ktorí prispeli spolu sumou 1.140,00 €, po finančnej stránke sme na túto akciu prispeli sumou 225,22 €, toto sú náklady na celú akciu, ktoré mala obec, takmer všetko pokryli sponzori, obec prakticky na túto akciu nedala ani korunu., išlo to cestou sponzorov, poďakujeme sa im verejne v novinách. Báťková – táto akcia aj napriek dažďu bola vydarená, každý kto sľúbil, tak sa tam podieľal, neprajníci vždy budú. Starosta informoval, že firma AAA Auto je nie seriózny partner, osobne sa stretli, dohodlo sa niečo, zatiaľ nepodpísali ani zmluvu, neposlali ani peniaze na túto akciu.

Uznesenie č. 57/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie akcie „Deň obce“

5 Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013

Starosta – predstavil vyhodnotenie PHSR, musel konštatovať, že niektoré veci neboli reálne pripravené, napr. výstavba R2, to obec nevie ovplyvniť. V závere je aj stanovisko, že niektoré akcie boli nadsadené, tento plán by mal byť vodítkom v práci a na zastupiteľstve by sa nemali klásť ďalšie priority, ale malo by sa postupovať podľa tohto plánu. Ďalej rozmýšľal, že čo do plánu na ďalšia obdobie, predstavil návrh. Tento návrh je súčasťou zápisnice. Ďalej požiadal poslancov o návrhy, oslovili sme spoločnosť v Šali, ktorá nám ponúkla vypracovanie PHSR na roky 2014-2020 zadarmo, ale v návrhu zmluvy navrhujú podmienku, ak budú v roku 2014 a neskôr výzvy, oni dva projekty pre obec urobia v čiastke 1.990,00 € za jeden projekt, ale s tým, že ak nebude projekt úspešný, vrátia peniaze naspäť. Ing. Kolimárová– vysvetlila, že písanie projektu je oprávnený výdavok, ak ho schvália, tak dostanú zaplatené z ceny projetku, môžu pre nás robiť projekty, ale my ako obec ich budeme podávať, lebo ťažko sa vracajú peniaze, keď raz zaplatíme. Ing. Černok – sa zaujímal, že čo nás to stálo PHSR na roky 2007-2013 Ing. Rubintová vysvetlila, že  vtedy nás to stálo 46 000 Sk, Ing. Černok – sa zaujímal, aké má referencie táto firma Ing. Kolimárová  – informovala, že referencie sú zlé, aj mesto Lučenec a aj Veľký Krtíš, už s nimi spolupracovali, ďalej aj miestne súkromné podniky v Lučenci. Starosta ďalej informoval, že tá suma 1 990,00 € je odplata za vypracovanie žiadosti, ďalej je v návrhu zmluvy uvedené, že za vypracovanie každej žiadosti zaplatíme odplatu vo výške 3 % z oprávnených nákladov. Ing. Kolimárová pripomenula, že najskôr im zaplatíme 1 990,00 € za vypracovanie a ešte k tomu aj percentá za úspešnosť projektu. Kocúr – neodporučil s nimi spoluprácu Ing. Kolimárová – navrhla cez internet osloviť aj firmy z Lučenca a urobiť výberové konanie. Do obecného zastupiteľstva pripraví návrh zmluvy. Nakoľko je už veľa firiem, v roku 2014 začína nové plánovacie obdobie a PHSR v obciach končí. Pripraví súťažné podklady, aby sa firmy prihlásili a na januárovom zastupiteľstve sa to predloží. Ďalej informovala, že na ihrisko bude výzva, tam musí obec žiadať a do toho sa možno bude dať zapracovať aj dráha bocca, o ktorú požiadal pán Šnúrik. Kocúr vysvetlil, že tu nie je tradícia tohto športu, vo Vidinej o tomto športe nikto nevie, ťažko, ihrisko je pre niekoľkých ľudí, mladých to veľmi neláka, nevraví, že to nepodporí, ale radšej podporiť to, čo má tradíciu a jednou cestou to spojiť. Starosta – predstavil navrhovaný rozpočet tejto stavby, má tichý prísľub, že ak príde výzva na ihrisko, tak Vidiná bude na prvom mieste. Ešte tu má sedieť rok, tak toto musíme spraviť, dedina toto potrebuje, mladí tu nemajú nič. Ing. Kolimárová– informovala, že na konci roku bude rozpúšťanie rezervy vlády, máme projekt a všetko, čo k tomu treba, stačí potom o to iba požiadať. Ing. Černok – určite o tom budeme vedieť, teraz idú voľby a ak to dopadne tak, ako pred štyrmi rokmi, tak má informácie od podpredsedníčky  NR SR, že sa chystá z iných zdrojov ako európske, negatívne to môže ovplyvniť iba výsledok volieb, rezerva bude rozpúšťaná na knižnice a ihriská. Starosta pokračoval v predstavovaní nového plánu PHSR.

Uznesenie č. 58/2013 zo dňa 08.10.2013

I.  BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013

II. ODPORÚČA  a)  predložiť návrh zmluvy na vypracovanie PHSR Obce Vidiná na roky 2014-2020 s firmou OPEN DOOR s.r.o. b) zabezpečiť dodávateľa PHSR Obce Vidiná na roky 2014-2020 výberovým konaním

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0    

6 Organizačno – technické zabezpečenie volieb do VÚC

Starosta informoval, že všetko potrebné k voľbám sa pripravuje, Ing. Šupica bude zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, je vypracované technicko-organizačné zabezpečenie, pre pracovníkov sú stanovené úlohy a 10.10.2013 t. j. štvrtok o 10 hod. bude školenie, tak požiadal svojho zástupcu, aby sa zúčastnil a pôjde s ním aj Ing. Šupica. Oznámenia o mieste a čase konania volieb sú spracované, bude jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude v tejto budove, t. j. v kultúrnom dome.

Uznesenie č. 59/2013 zo dňa 08.10.2013 I.  BERIE NA VEDOMIE informáciu o príprave volieb do samosprávnych krajov

   

7 Rôzne

Starosta ďalej informoval, že divadelný súbor z Veľkého Krtíša nám ponúkol divadelné predstavenie za 100,00 € a Novohradské osvetové stredisko im zaplatí cestu, termín 24.11.2013, ďalej sa zaujímal koho ešte môžeme osloviť. Ďalej informoval, že na túto akciu budú pozvaní aj občania z družobnej obce. Báťková – informovala, že rozmýšľala tento program pre seniorov zmeniť, nakoľko každý rok je to isté. Ďalej navrhla, zachovať aj poukážky pre jubilantov. Starosta – požiadal pani Báťkovú, ako predsedu Kultúrnej komisie, aby zistila možnosti u iných súborov. Následne prebehla rozprava a bol predstavený návrh, aby bola oslovená Jadranka. Starosta vysvetlil, že dátum spresní po rokovaní s Jadrankou.

Uznesenie č. 60/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I. URČUJE dátum uskutočnenia osláv „ Mesiac úcty k starším“  program vystúpenia- Jadranka

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0      

Jozef Kucej

Starosta – informoval o potrebe aktualizovať bezpečnostný projekt v zmysle nového zákona, je tu návrh, ktorý obsahuje všetko, pripravil ho JUDr. Gombala.

Uznesenie č. 61/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I.  BERIE NA VEDOMIE bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov II. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0       

Starosta ďalej predstavil komunitný plán sociálnych služieb, tento plán nám do 10 dní dodajú zo Šiah, kde ho spracúvajú, robia ho podľa noriem, vypisovali sme dotazník, ako chceme ďalej robiť sociálne služby, tento plán musí ísť na schválenie do zastupiteľstva. Ďalej informoval, že našiel výzvu, termín je do konca októbra a výzva je na zníženie kriminality v obciach, je tu výzva, je tu možnosť napojenia kamerového systému, tieto materiály boli odovzdané Ing. Kolimárovej. Ing. Kolimárová – upozornila, že z tejto celkovej čiastky to bude ešte krátené, je potrebné porozmýšľať, čo chceme a napísať to žiadosti.

Uznesenie č. 62/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I.  SÚHLASÍ a) s vypracovaním  komunitného plánu sociálnych služieb pre Obec Vidiná

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

Starosta pokračoval a predstavil zámer nakladania s majetkom obce, jedná sa o budovu potravín a krčmy, je potrebné pripraviť verejné obstarávanie, pán Ing. Piršel robí posudky na bývalú budovu MŠ a na budovu krčmy, podklad je spracovaný a pripravený. Predstavil znenie zámerov nakladania s majetkom obce. Ing. Kolimárová mala pripomienky k zámerom, tieto sú spísané v predloženom návrhu. Starosta informoval, že takto pripomienkovaný návrh na nakladanie s majetkom obce bude predložený na rokovanie zastupiteľstva.

Uznesenie č. 63/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I. BERIE NA VEDOMIE vyhlásenie VOS na voľné priestory vo vlastníctve obce

Starosta – informoval, že rokoval s firmou ENIV – PAK, ktorá nám bude poskytovať peniaze za separovaný odpad, za všetko to, čo berie MEPOS. Mepos nám musí doložiť vážne lístky, ktoré zašleme tejto firme. Budú nám poskytovať finančné prostriedky mimo prostriedkov z recyklačného fondu. V separovaní sme v tejto oblasti jedny z najlepších v okolí. Ing. Kolimárová- sa zaujímala, či chcú podpísať zmluvu a chcela ju zaslať mailom. Starosta – táto zmluva musí byť schválená v obecnom zastupiteľstve Ing. Rubintová – vysvetlila, že s firmou  METAL servis máme niečo podobné, dostali sme za to peniaze.

Uznesenie č. 64/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I. SÚHLASÍ s uzatvorením zmluvy písomnej zmluvy o spolupráci s firmou ENVI-PAK a.s.,  Galvaniho 7/B, Bratislava na podporu prevádzky systému separovaného zberu komunálnych odpadov (obaly).

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0       

Starosta predstavil opatrenia a stratégiu hospodárenia pre MŠ, ktoré vypracovala riaditeľka MŠ. Kocúr –  sa zaujímal, či sú to reálne čísla. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že tu sa počíta so šetrením len, ak sa zvýši poplatok za pobyt dieťaťa Ing. Rubintová – informovala, že teraz pripravujú VZN, tam bude stravné a a pobyt dieťaťa už vyšší. Starosta – doplnil, že toto sú opatrenia, kde je uvedené, ako sa na tom budú podieľať rodičia, jemu tam chýba, čo v rámci vnútra, čo v organizačnej štruktúry, ako tam šetretiť Kocúr- vysvetlil, že šetrenie tam nie je žiadne, zníženie nákladov, tak to sa prenesie na rodičov. Ing. Kolimárová- informovala, že v MŠ bola dvakrát, je tam skutočne čo upravovať, to nesie so sebou však veľké investície, preto je potrebné hľadať niečo bez investícií. Kocúr – navrhol urobiť racionalizáciu personálu, asi bude musieť zasiahnuť obec, riaditeľka do toho nepôjde, kým nebude musieť. Ing. Rubintová – pripomenula, že má byť navýšenie platov zamestnancov v školstve. Kocúr – doplnil, že najvyššie náklady sú na mzdy Ing. Černok – pripomenul, že hlavný kontrolór pripraví výstup z kontroly a na obecnom zastupiteľstve  sa o tom bude rozprávať. Starosta informoval, že riaditeľka si splnila, čo mala, ale mali pouvažovať, či na poschodí musia svietiť všetky svetlá.

Starosta v tomto mesiaci malo byť rokovanie zastupiteľstva, tak sa zaujímal, kedy ho spraviť. Do konca mesiaca sú tri týždne, je potrebné zvolať ešte aj rokovanie obecnej rady.

Uznesenie č. 64/2013 zo dňa 08.10.2013 I.  SÚHLASÍ s termínom rokovania obecného zastupiteľstva na 24.10.2013      Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0  

Starosta ďalej informoval, že 12.10.2013 občianske združenie KROP organizuje jarmok, zajtra o 9.00 tu bude kontrolný deň ohľadne kanalizácie obce, po týchto veciach, ktoré sa tu dejú, má obavy, či táto kanalizácia dopadne dobre, Pivovarská ulica mala byť rozkopaná 2 týždne a bude ešte mesiac, natiahla sa I. etapa, robí to iná firma, firma Accord je na druhej koľaji. Investor stavby vybral pre I. etapu novú firmu. Ďalšia podstatná úloha je, že ich ťaží čas, túto ulicu kopú tri týždne a teraz ju chcú asfaltovať, aby to stihli. Nevie si predstaviť, ako to chcú asfaltovať, keď len teraz to zavážali, to sa hneď prepadne. Ďalej informoval, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ako investor nepožiadala o predĺženie termínu. Kocúr – informoval, že to znamená pre obec, že bude musieť vracať peniaze, je potrebné podať trestné oznámenie, bývalý starosta zavádzal zastupiteľstvo, že na I. etapu sú peniaze. Ďalší problém je na Školskej ulici, nakoľko tých 5 domov nad cestou nie je zahrnutých v rozpočte. Ing. Kolimárová informovala, že pri kolaudácii sa budeme brániť, aby odstránili všetky nedostatky. Starosta ďalej informoval, že 23.10.2013 bude pokračovať súd s Mýtnou, nariadili nové pojednávanie a zisťovanie, bývalý starosta sa ospravedlnil. Viac menej nás presviedča ich právny zástupca, rovnako aj náš, aby sme sa dohodli, že za vykonanú prácu na základe znaleckého posudku zaplatíme. Aj toto je riešenie, záleží, čo povie sudca, ak súd vydá rozhodnutie, iba vtedy zaplatíme, nevieme, čo sa bude konať.

Ďalej informoval, že zajtra 9.10.2013 je klub starostov, pôjde tam Ing. Šupica. Ďalej sme dostali sme ponuku od Maďarov, 11.10.2013 ísť tam na Jesenné farby, my tu také deti nemáme.

Uznesenie č. 65/2013 zo dňa 08.10.2013 Obecná rada I.  BERIE NA VEDOMIE a) opatrenia na zníženie nákladov a stratégiu hospodárenia v Materskej školy na roky 2014, 2015 II. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ opatrenia na zníženie nákladov a stratégiu hospodárenia v Materskej školy na roky 2014, 2015

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0      

 

 

8 Návrh na uznesenie

Ing. Černok predstavil prijaté uznesenia.

 

9 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Vo Vidinej, dňa Želmíra Báťková     

 

Zapísal: Ing. Šupica

          Jozef Kucej             starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 8. 10. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť