Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 9.10.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 7. zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 09.10.2014

 

Prítomní:                           Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                   0

Neospravedlnení:               Kocúr

Overovateľ zápisnice:         Ing. Černok

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
  3. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015
  4. Mesiac úcty k starším
  5. Záver

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania. Prítomní sú dvaja poslanci, chýba poslane Kocúr. Ako hlavné body rokovania sú: prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015, príprava osláv dni seniorov a príprava obecného zastuptiteľstva.

 

Uznesenie č. 37/2014 zo dňa 09.10.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková,  Ing. Černok

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

                                                                                                       

 

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pani Báťkovú a ako overovateľa určil pána Ing. Černoka.

 

Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 09.10.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- návrhovú komisiu v zložení Báťková

 

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice pána Ing. Černoka

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Ing. Černok

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

 

3       Návrh rozpočtu Obce Vidiná v roku 2015

Starosta vysvetlil, že ak nepripravíme my návrh do obecného zastupiteľstva, tak nové obecné zastupiteľstvo v roku 2015 šancu na to mať nebude, čakacie doby nepustia, rozpočet má byť schválený do 31.12, aby sme neboli v rozpočtovom provizóriu. Sú priprávané podklady podľa  roku 2014 a podľa smerníc, sú aj nejaké novoty, podstata je tá, že nevieme vypočítať príjmy, len naše, ktoré vieme ovplyvňovať a vo výdavkovej časti je len to, na čo sme robili projekty. Ostatné je veľmi ťažko, z  PHSR sme vybrali akcie, predpokladáme, že do polovice novembra nebudeme vedieť koľko dostaneme podielových daní. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice.

Ing. Rubintová– pripomenula, že minulý rok sme schvaľovali rozpočet 12.12 a tiež sme nevedeli výšku podielových daní

Starosta – vysvetlil, že návrh je tu, je rozmnožený, odovzdávame to poslancom a zaujímal, či to pripravíme do zastupiteľstva

Ing. Kolimárová informovala, že to treba pripraviť a ak bude vôľa, tak to prejde.

Ing. Rubintová– informovala, že je tam spomenuté, že východiskom je rok 2014 a od 1.10 platí nová funkčná klasifikácia, to je už v tomto návrhu premietnuté. Chceli by sme nahrnúť, nakoľko do 2 000 obyvateľov nemusíme mať programovú časť rozpočtu, teraz nejde o textovú časť, tá bude súčasťou rozpočtu, to sú len zámery, percentuálne vyjadrenie plnenia cieľov a pod

Ing. Kolimárová – doplnila, že programový rozpočet nie je zlý, podľa toho sa orientujú poslanci.

Ing. Rubintová vysvetlila, že to bude, to ostane, len tie ciele sa vypustia

Ing. Černok – sa zaujímal, či to teraz môžeme prerokovať, keď to prerokujeme a dáme doporučenie to schváliť, prvá bude Ekonomická komisia, že to nemali k nahliadnutia. Bude sa meniť obsadenie zastupiteľstva, navrhol poslať to poslancom, je to pracovný materiál a ak to nechválime, tak obec pôjde v provizóriu, teraz to dáme odporučiť a budeme obvinení, že Ekonomická komisia to nemala k nahliadnutiu. Navrhol poslať návrh rozpočtu komisii a na obecnom zastupiteľstve poslanci rozhodnú, či sa rozpočet schváli alebo nie.

Starosta – doplnil, že teraz sa musíme dohodnúť, kedy bude obecné zastupiteľstvo.

Ing. Kolimárová–navrhla, nech sa vyjadrí k tomu komisia a obec môže doručiť poslancom návrh rozpočtu.

Starosta – do obecného zastupiteľstva dáme aj plnenie rozpočtu, bude to zaslané poslancom.

 

Uznesenie č. 39/2014 zo dňa 09.10.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.          BERIE NA VEDOMIE

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 s odporúčaním pred schválením v obecnom zastupiteľstve predložiť Ekonomickej komisii

 

II.        DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 po prerokovaní v Ekonomickej komisii

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Ing. Černok

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

                                                                                           

4       Príprava osláv úcty k starším

Starosta – rozprával sa s predsedkyňou Klubu dôchodcov a tento rok sa robí mesiac úcty k starším vo Vidinej, pripravili sme divadelné predstavenie pre občanov a pre jubilantov pripravíme poukážky, dostanú po kvete a treba určiť termín. Pre nich je ideálny termín piatok 24.10.2014. Predstavuje si to tak, že po predstavení sa jubilanti presunú do zasadačky, kde bude pripravené občerstvenie.

Báťková – informovala, že tak to bolo aj minulý rok pripravené a bolo to dobre.

Starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo by mohlo byť 16.10.2014, kde budú dva dôležité body a to rozpočet na budúci rok a monitorovacia správu za 3 kvartál.

Ing. Rubintová informovala, že 16.10.2014 nemôže prísť

Starosta navrhol termín rokovania na 15.10.2014, ďalej sa je treba dohodnúť, nakoľko končí volebné obdobie a prakticky máme šancu do konca mesiaca niečo tvoriť a bolo by dobré urobiť spoločné sedenie, kde by sme zhodnotili našu prácu

 

Uznesenie č. 40/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.          SCHVAĽUJE

termín 24.10.2014 a program „Mesiaca úcty k starším“

II.         DOPORUČUJE

termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva na 15.10.2014

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Ing. Černok

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

                                                          

                                                                            

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok                                                      

Zapísal: Ing. Šupica                                                    

 

 

Jozef Kucej             starosta obce

 

 

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 10. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť