Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 9.5.2013

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 09.05.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Štefan Kocúr

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Vyhodnotenie ponúk na vykonanie auditu Obce Vidiná 4. Vyhodnotenie ponúk „Vypracovanie PD na likvidáciu starých enviromentálych záťaží“ 5. Vyhodnotenie ponúk „Vypracovanie PD na protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná“ 6. Návrh zmluvy – Dažďová kanalizácia 7. Žiadosť o prenájom miestnosti 8. Výstavba Šmeralovej ulice 9. Výsledky rokovania o zvýšení kapacity MŠ 10. Závery z kontrol hlavnej kontrolórky za rok 2012 11. Závery inventarizačnej komisie 12. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 13. Plnenie rozpočtu za I. štvrť rok 2013 14. Platobný rozkaz – obecný cintorín 15. Služby pre seniorov  - donáška liekov 16. Návrh na uznesenie 17. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal na zasadnutí  a predstavil program rokovania. Uznesenie č. 20/2013 zo dňa 09.05.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej   bez pripomienok          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa  zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Černoka a pani Báťkovú. Ako overovateľa zápisnice určil Štefana Kocúra Uznesenie č. 21/2013 zo dňa 09.05.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení Ing. Černok, Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice pána Kocúra.          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

3 Vyhodnotenie ponúk na vykonanie auditu Obce Vidiná

Starosta pripomenul, že na základe rozhodnutia zastupiteľstva bol vykonaný výber pre vykonanie auditu, oslovili sme 8 inštitúcií, ktoré sa nám vyjadrili k ponuku, tie najzaujímavejšie sú Intergruop s.r.o., ktorá ponúka vykonanie auditu v cene 1 170,00  €, druhá firma je Ing. Vladimír Bukovský – títo ponúkajú urobiť audit v rozsahu 30 hodín, chcú urobiť audit 3 osoby na 1 deň a cena 450,00 € bez DPH. Ďalej je tu Interaudit - Božena Michálková zo Zvolena v cena 1 150,00 €, to sú firmy, ktoré reagovali na našu výzvu, toto sú tri firmy, zaujímal sa o názor rady, rozprával sa s hlavným kontrolórom, z týchto firiem je najserióznejšia Božena Michálková. Ing. Černok sa zaujímal, či máme skúsenosti s týmito firmami. Starosta – informoval, že jedinú skúsenosť má kontrolórka, nakoľko spomínaná firma robí audit mestu a robia veľmi dobre, on ich nepozná Kocúr – vysvetlil, že obraz o tom máme, ako stojíme, navrhol dať ten najlacnejší, možno nájdu niečo o čom nevieme. Starosta sa zaujímal, či oslovíme Ing. Bukovského, ďalej vysvetlil, že ponuky nám  poskytla hlavná kontrolórka, oni z toho nevyberali a oslovili všetkých. Starosta navrhol osloviť Ing. Bukovského - Gemer audit .

Uznesenie č. 21/2013 zo dňa 09.05.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA GEMERAUDIT na vykonanie auditu za rok 2012 – Ing. Bukovský          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

4 a 5   Vyhodnotenie ponúk  „Vypracovanie PD na likvidáciu starých enviromentálych záťaží“ a „Vypracovanie PD na protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná“

Starosta informoval, že na našu výzvu sa prihlásili tri firmy, všetci traja dodali ponuky na obe výzvy, podmienka bola vypracovanie projektovej dokumentáciu, súťažných pokladov, termín podania žiadosti je do 31.10.2013. Na obe výzvy sa prihlásili firmy Builtech s.r.o. z Rožňavy, títo ponúkajú za túto službu 3 500,00 € plus 700,00 € DHP, ponúkajú  záruku 5 rokov, ale požadujú zálohu pri začiatku prác 1 000,00 €. Ďalšia firma je Status EU spol. s.r.o., Družstevná pri Hornáde, títo nám to ponúkajú v hodnote 4 000,00 € plus 800,00 €  DPH. Tretia firma je Envirotrend s.r.o., títo rokovali na začiatku s Ing. Predajnianskou, dali cenovú ponuku, vtedy bolo za 3 000,00 € a teraz to rozšírili o možnosť zaplatiť formou mesačných splátok vo výške 300,00 € mesačne. Táto cena zahŕňa zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie vypracovania súťažných podkladov, priebeh vyhodnotenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, komplexné služby externého manažmentu, zabezpečenie podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáciu nenávratných finančných prostriedkov z dotačných zdrojov Slovenskej republiky a EU. Ing. Černok sa zaujímal, čo keď nebude projekt úspešný, Starosta – informoval, že o tom sa nerozprávali Kocúr – vysvetlil, že sa to robí tak, že obec zaplatí, ale až keď bude projekt úspešný. Ing. Černok – navrhol firmu Envirotrend s.r.o., ale s tým, že obec zaplatí  za projekt iba ak bude úspešný. Uznesenie č. 22/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA ENVIROTREND s.r.o., s tým, že ak sa nezíska dotácia, nebude si firma nárokovať na vyplatenie          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

        6 Návrh zmluvy  - Dažďová kanalizácia

Starosta informoval, že firma Accord s.r.o. spravila predbežný rozpočet na 250 metrov, poslali aj návrh zmluvy, kde je tých 74 metrov ako doplatenie a aj nových  250 metrov, je potrebné špecifikovať práce, v ponuke majú niektoré veci duplicitne, kanalizácia je urobená tak, že nemôže ísť jedna na druhú, ide tesne jedna vedľa druhej, takže keď oni budú robiť výkop na svoju kanalizáciu, pre nás budú robiť len polovičný, v tomto sú zohľadnené ceny, napr. pre svoju kanalizáciu urobia 2 metrový výkop a budú potrebovať pre našu dažďovú kanalizáciu ešte 1 meter, tak nám budú účtovať len ten jeden meter. Kocúr – navrhol pozrieť do projektov, v akej hĺbke je ich kanalizácia, on už raz povedal, že keď robili prvú prekládku, starú vybrali a dávali obidve, on by to chcel porovnať, o čo je to tam drahšie, o čo si viac účtujú, jemu sa to zdá veľa. Starosta informoval, že možno bude málo úsekov, kde pôjdu ďaleko od výkopu a budú musieť kopať viac, budú brať aj skutkový stav, v návrhu zmluvy žiadajú, aby tam bol aj dozor z obce, ktorý to bude kontrolovať. Ďalej vysvetlil, že realizátor nevie, ako v skutočnosti vedie dažďová kanalizácia, oni si určia čiaru podľa svojho projektu a ak pôjdu rúry blízko pri sebe, tak nebudú nám účtovať za výkop navyše, ale ak sa budú rozširovať a budú musieť kopať, tak to zaúčtujú. Kocúr –informoval, že ak dajú nejakú cenovú ponuku a my to raz odsúhlasíme, tak oni si to uplatnia  v plnej výške. Starosta informoval, že sedeli nad tým aj s hlavným kontrolórom, niektoré veci brali ako dvojité a o týchto sme už rokovali. Kocúr sa zaujímal o tie iné ponuky, ktoré boli doručené. V ponuke sú veci, ktoré tam nemajú čo robiť ako napr. asfaltovanie, oni musia aj tak asfaltovať. Starosta pripomenul, že je potrebné verejné obstarávanie a môže sa stať, že to možno ani robiť nebudú, ale už pripravili návrh zmluvy, že takto by to chceli realizovať. Zatiaľ sme ešte neoslovili nikoho. Kocúr navrhol urobiť výzvu a výberové konanie.

Starosta informoval, že polícia doteraz nedala žiadne informácie ohľadne vykradnutia MŠ, je tu poistná zmluva, boli oslovené 3 poisťovne a to Komunálna poisťovňa, Alianz poisťovňa a Garancia poisťovňa. Čakáme už 2 týždne a dnes prišla ponuka z Komunálnej poisťovne, táto ponuka je taká, že v tomto období, keď máme poistený majetok v hodnote 1 394 926,70  €, tak ročné poistné sme mali 933,02 € a podľa nového návrhu nám poistia majetok v hodnote 2 189 800,00 € a poistka by činila 832,12 €, kde rozdiel je niečo vyše 100,00 € a majetok je navýšený. Rovnako tak aj hodnota hnuteľného majetku bola 98 120,73 € a  poistka bola 117,74 €  a teraz podľa nového návrhu bude poistka 65,65 € a hodnota majetku sa zvýši na 164 133,82 €, poistka proti krádeži bude v hodnote 99,58 €, ďalej poistenie – ukradnutie hodnôt (peniaze, ceniny) je vo výške 26,56 €,  poistenie proti vandalizmu, ktoré doteraz  nebolo bude vo výške pre budovy 33,19 € a pre zariadenie 66,39 €, spolu poistenie v súčasnej dobe platíme 1 251,29 € ročne a podľa tohto návrhu by sme platili 1 214,79 €. Ďalej informoval, že Komunálna poisťovňa bola zriadená na pomoc obciam, nám navrhli riešenie, že keď budeme pripravovať nejaké dni obce, aby sme už teraz napísali žiadosť, podporujú takéto akcie a dajú nejaké peniaze. Ďalej vysvetlil, že iné poisťovne vyžadovali, aby bol majetok poistený podľa skutkového stavu, musí byť predložený presný súpis majetku, ktorý obec vlastní a keď sa niečo ukradne a nebude to v zozname, nič z toho nebude, z toho vyplýva, že my ak my niečo kúpime, tak to sa musí zakaždým dopoisťovať. Komunálna poisťovňa vychádza zo súvahy majetku obce. Ing. Černok odporučil ponuku Komunálnej poisťovne Kocúr –  doplnil, že ak je to v zmluve, že podľa súvahy, tak sa to každý rok bude aktualizovať.

 

7 Žiadosť o prenájom miestnosti

Starosta informoval o žiadosti Oskara Bakoša, ktorý by chcel skúšať so skupinou, požiadal o miestnosť. Bolo mu vysvetlené, že máme problémy s miestnosťami, následne predstavil jeho žiadosť. Báťková – sa zaujímala, že prečo nežiadajú v meste o takéto priestory. Starosta – vysvetlil, že im dali priestory v nejakom suteréne, kde nebolo svetlo, vetranie, ani vodu. Ing. Černok informoval, že máme platné VZN, tak v zmysle neho s ním rokovať. Kocúr – doplnil, že treba vymedziť hodiny, lebo raz tu niekto skúšal a skúšali, keď sa im chcelo, tak aj v noci a ľudia okolo úradu nemohli spať. Navrhol im presne určiť hodiny.

Uznesenie č. 23/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA rokovať so záujemcom o prenájme miestnosti v zmysle VZN a rozsahu (časové vymedzenie) skúšok hudobnej skupiny          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

       8 Výstavba Šmeralovej ulice

Starosta informoval, že na tejto ulici na základe požiadaviek občanov bola zodvihnutá jedna šachta, do 13.05.2013 t. j.  na budúci týždeň by mal byť urobený kompletný projekt, jedná sa o položenie chodníkov a položenie asfaltu, niekde je potrebné túto plochu spevniť. Ďalej informoval, že je veľký problém, lebo keď urobíme túto ulicu, tak tam vznikne koryto potoka, na ľavej strane ulice je urobená plynofikácia, je tam válovec a od Bolontova tam tečie voda a na pravej strane sú iba dve vpuste, ktoré sú vyššie a  tam, kde tá voda tečie nie sú uličné vpuste, tak navrhol, aby sa tam spravila nejaká zábrana a odrazila sa voda do kanála, ktorý je napojený na ulicu 1. mája, aby sa tá voda zachytila. Momentálne nevie povedať aké sú náklady, bude možno treba menej podsypového materiálu, projektantka navrhla,  dať na tú stranu aj o 5 cm asfaltu viac, aby sa to vyrovnalo.

9 Výsledky rokovania o zvýšení kapacity MŠ

Starosta informoval, že na základe uznesenia zastupiteľstva bola úloha urobiť prieskum na hygiene ohľadne zvýšenia kapacity MŠ, riaditeľka v tom momente nemohla prísť, boli tam s Ing. Černokom, musí povedať, že bol trošku zaskočený, lebo v hre boli 4 deti a riaditeľka sa informovala o navýšenie 15 detí, ich stanovisko bolo, že zriaďovateľom je obec a ona si to určuje a ak sa nič neudeje, tak to nie je ich vecou, je to vecou  obce, koľko zoberie detí. Na základe tohto sa spojili a boli v Banskej Bystrici na Obvodnom úrade školstva, boli tam za vedúcou,  tam nám vysvetlili, že zriaďovateľom je obec a v organizačnom poriadku si môže obec určiť podmienky prijatia. Musí povedať, že títo ľudia nám v smere prijímania veľmi pomohli, je tu vyhláška o MŠ, kde je určené čo škola musí mať, čo musí byť uvedené v organizačnom poriadku, tu sú stanovené aj počty detí, riaditeľka toto musí vedieť ako básničku a musí mať vypracované všetky dokumenty. Následne predstavil stanovisko, kde v prípade, že v škôlke sú  2 triedy spolu s 36 deťmi a sú to triedy zmiešané vychádza to, že v škôlke môže byť spolu až  41- 42 detí v dvoch triedach, pokiaľ sú tam nie deti so špeciálno-výchovnými  potrebami, také zrejme nie. Vychádzajte so zapísaných detí a ak je ich 36 ako ste spomenuli , ďalšie spomínané 3 môžete prijať za uvedených podmienok bez toho, že by ste potrebovali výnimku, bude ich 39. Ak ich bude nad 42, tak sa uplatní postup v zmysle zákona. Ing. Černok informoval, že ich upozornili na to, že minimálny počet dní je v škôlke plný stav, podstatný je fyzický stav, nie evidenčný. Obec je zriaďovateľ, je tu štatutár, on môže rozhodnúť o organizačnom poriadku. Báťková sa zaujímala ako je to s jedálňou Ing. Rubintová vysvetlila, že vedúca jedálne vie vyniesť starším deťom stravu Starosta pripomenul, že pri zriaďovaní MŠ, tak tam bol problém, hygiena bola naklonená alternatíve nosiť jedlo do tried, aby nemuseli chodiť po tých schodoch. Kocúr – informoval, že toto sú len obštrukcie. Starosta – informoval, že dal príkazný list riaditeľke, prikázal prijať do školy všetky deti, na riziko obce, napriek tomu, nezobrala 4 deti, ktoré nemajú ešte 3 roky. Tieto sa teraz odvolali.

Uznesenie č. 24/2013 zo dňa 04.04.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA riaditeľke MŠ prijať všetky prihlásené deti na školský rok 2013-20114          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta informoval, že riaditeľka požiadala o úpravu priestorov v exteríeri a interiéry. Z týchto vecí postupne robíme, problém je tam guľatina, treba ju kúpiť, napr. nevidí účelné vysádzať živí plot, žiadosť je súčasť zápisnice. Báťková navrhla spraviť brigádu s rodičmi. Kocúr ona si musí dopredu plánovať rok, aby sa to zapracovalo do rozpočtu.

 

10 Závery z kontrol hlavnej kontrolórky za rok 2012

Starosta informoval, že sa skončila kontrola a je začaté správne konania a pravdepodobne bude musieť vrátiť nejaké peniaze. Dostali od nás vyjadrenie o pripravených nápravných opatreniach, teraz musíme čakať.

 

11 Závery inventarizačnej komisie

Starosta informoval, že do konca roka bola urobená inventarizácia, hlavná inventarizačná komisia pripravila správu, ktorá musí byť prerokovaná v  zastupiteľstve,  vyplývajú úlohy na odstránenie nedostatkov, úlohy sa týkajú ekonomického úseku na niektorých miestach zamestnancoch obce a a niekde aj MŠ a školskej jedálne. Vzhľadom na to, že je tu veľa opatrení, tieto závery dostanú pred rokovaním poslanci. Z tých ľudí, čo tu robili účtovníctvo tu už nerobí nikto, tak koho zobrať na zodpovednosť.  Zastupiteľstvo by sa malo k tejto správe vyjadriť a zobrať na vedomie a urobiť nápravné opatrenia. Takáto istá je aj situácia pri kontrole úloh hlavnej kontrolórky, vychádza z toho, čo mu bolo odovzdané, musí povedať, že boli odovzdané zápisnice z mesiaca september, december, obdobie za mesiac máj, jún, júl, október, november 2012 a z týchto zápisov vyplýva, boli uložené aj nápravné opatrenia, boli uložené aj termíny, tieto termíny neboli 99,9 % dodržané a predložené ani v  zastupiteľstve, neboli ani riešené, správa nie je podpísaná starostom resp. zástupcom. Sú úlohy, kde bolo treba prijať opatrenia, teraz musí konštatovať ani jedno nápravné opatrenie nebolo odstránené ani jedna z týchto úloh nebola splnená. Ľudia, čo za to zodpovedali, tu už nie sú, nemajú koho zobrať na zodpovednosť a je vecou zastupiteľstva ako sa k tomu postaví, vyplýva to aj zo zákona, je potrebné to ukončiť, hlavný kontrolór si svoju povinnosť splnila. Kocúr –  doplnil, že toto vôbec nebolo v zastupiteľstve prejednané, prečo to nebolo priamo dané do zastupiteľstva, hlavný kontrolór vôbec neinformovala o záveroch týchto kontrol, boli predložené až potom, keď sa starosta vzdal Ing. Černok – závery z kontrol nie sú podpísané zo strany obce.

 

12 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Starosta informoval, že tento návrh pojednáva o komunálnom odpade. Sú tam premietnuté  zmeny v zmysle zákona. Nikto nemal pripomienky

 

13 Plnenie rozpočtu za I. štvrť rok 2013

Ing. Rubintová – informovala, že  k 31.3.2013 výdavky vyskočili na odhŕňanie snehu, voľby sú tiež, ale tie budú refundované, očakávaná výška mzdových nákladov, bude prekročenie v MŠ a školskej jedálni, bola zmena zákona.

 

14 Platobný rozkaz – obecný cintorín

Starosta informoval, že Okresný súd vydal platobný rozkaz na úhradu 5 000 €, môžeme podať odpor, s Ing. Černokom boli v Banskej Bystrici a informovali čo by sa tu dalo robiť, vo Zvolene navštívili právnika, na základe sme ho poverili, aby napísal odpor voči tomuto rozkazu a bude nasledovať súd. Smeruje to všetko k tomu, chyby boli nie len zo strany obce Vidiná, ale aj zo strany Mýtnej, kde bol porušený zákon, máme dve možnosti, že sa s nimi dohodneme, že to uhradíme, že si môžu zobrať materiál späť alebo súdny znalec určí náklady na zaplatenie. Porovnalo sa stavebné povolenie, toto je nedokončená stavba, tam to bolo v zmluve, ktorá je síce nepodpísaná, zastupuje nás  advokát Holčík. Teraz budeme čakať, kedy bude súd,

 

15 Služby pre seniorov  - donáška liekov

Starosta informoval, že bol za ním doktor Nociar, ponúka službu, chceli vy zriadiť donášku liekov pre postihnutých a starých občanov, podmienka je len taká, že ľudia by si museli nahlasovať tieto požiadavky na obci. Kocúr – informoval, že takúto službu ponúkajú lekári, nemusí to ísť cez obec.

Starosta –upozornil, že je katastrofálny stav na cintoríne, s tým musíme niečo robiť, Bielorius je vo Vidinej, je treba kúpiť akumulátor a olej, tam by mohol byť využiteľný Ďalej tu máme nedoriešenú bývalú MŠ, zatvorili sme aj obchod, čo s ním , treba dať návrhy. Ing. Černok navrhol dať oznam na stránku, čo s tým chceme, dávame to do prenájmu.

 

16 Návrh na uznesenie

 

17 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

Vo Vidinej, dňa Štefan Kocúr  

   

Zapísal: Ing. Šupica  

 

                                                                                                      Jozef Kucej                                                                                                     starosta obceVyvesené: 9. 5. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť