Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 9.7.2012

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 09.07.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 4) Návrh na III. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2012 5) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  6) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 7) Rôzne

 

1. Otvorenie Ing. Predajnianská prítomných privítala a predstavila program rokovania.

2. Určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská ako overovateľa zápisnice určila seba a Pavla Bútora navrhla do návrhovej komisie.

3. Plán zasadnutí na II. polrok 2012 Ing. Predajnianská  predstavila návrh zasadnutí na II. polrok

Uznesenie č. 30/2012 zo dňa 09.07.2012 Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vidinej na II. polrok 2012

12.júla 2012 : Program – Návrh tretej úpravy rozpočtu - Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene  kanalizácia  Vidiná - Hlavný kontrolór obce plán činnosti na II. polrok - Rôzne –(  Tábor , Rozlúčka s letom , Projekt kotolne ,) 9.august 2012 : - Kanalizácia          -     Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok - Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce 13.september 2012: Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 11.október 2012 : 15.november 2012: - Návrh rozpočtu na rok 2013                                  - Kanalizácia  - informácia 13.december 2012 : - Rozpočet na rok 2013                                  - Kanalizácia - informácia

Hlasovanie: ZA Ing. Predajnianská, Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

4. Návrh III. zmeny rozpočtu obce Vidiná za rok 2012 Ing. Predajnianská informovala, že Ekonomická odporučila schváliť túto zmenu, ďalej informovala, že to bude formou výdavkov a nie formou dotácie.

Uznesenie č. 31/2012 zo dňa 09.07.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Hlasovanie: ZA Ing. Predajnianská, Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Ing. Predajnianská informovala, že bol doručený návrh zmluvy o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve, ktorá rieši zbernú šachtu na pozemku pri starej MŠ, je to na obecnom pozemku, preto je tu návrh zmluvy o vecnom bremene. Kocúr – sa zaujímal, ako to je riešené v projekte, prečo to chcú umiestniť tam.

Uznesenie č. 32/2012 zo dňa 09.07.2012

Obecná rada  vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 250 mm (ďalej aj len „verejná kanalizácia“), ktorá budú vybudovaná v rámci stavby „ Kanalizácia obce Vidiná “ na pozemku   v kat. území Vidiná obce Vidiná  vo vlastníctve Obce Vidina, vedenom na LV číslo 5991 ako KNC parc. číslo  402/3  v 1/1 a právo prístupu automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie, v  rozsahu v na tento účel  vyhotovenom  porealizačnom Geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena, úradne overenom Správou katastra Lučenec,  v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 Ing. Predajnianská informovala, že hlavný kontrolór predložil návrh kontrolnej činnosti na II. polrok, predstavila návrh. Ďalej pripomenula, že je potrebné tento návrh zverejniť.

Uznesenie č. 33/2012 zo dňa 09.07.2012

Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

Hlasovanie: ZA Ing. Predajnianská, Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7. Rôzne Ing. Predajnianská informovala, že od 14.7. 2012 začína tábor, zatiaľ sú 4 deti, je potrebné doriešieť ich dozor, keďže pani Vantrubová sa vyjadrí v stredu.

Ďalej informoval, že je potrebná príprava na akciu Rozlúčka s letom, predstavila ponuku na tričká a poháre. Bútor – navrhol popozerať sa na tričká a poháre v rámci Lučenca. Ing. Predajnianská - ďalej navrhla zapojiť do tejto akcie všetky zložky v obci, ako sú Komisia kultúry, športovci, matica, folklórne skupiny a pod. a je potrebné určiť ľudí, ktorí budú mať na starosti napr. hostí z Maďarska, vystupujúcich a pod. Ďalej sa zaujímala, či sa zapožičia aj stan. Bútor – pripomenul, že minulý rok nebol nikto z poslancov prítomní, ale ten stan je dobrá vec v prípade nepriaznivého počasia a je dobré ho zapožičať Kocúr – je potrebné zistiť u viacerých, čo by to stálo. Ďalej pripomenul, že aj obec vlastní vojenský stan.

Následne predstavila projekt kotolne v MŠ, kde dala vypracovať 2 návrhy. Prvý návrh rieši iba ako sa prerobí kotolňa v MŠ, tu je suma okolo 10 000,00 € a druhý návrh počíta aj s výmenou radiátorov v budove, tu je cena 20 000,00 €.

Ing. Predajnianská informovala, že chce zvolať stavebnú komisiu spolu s poriadkovou komisiou,  aby sa stretli s firmou Accord s.r.o. ohľadne riešenia dopravy pri výstavbe kanalizácie.

Ďalej informovala o vrátení petície za zrušenie splaškovej kanalizácie od Obvodného úradu životného prostredia. Vysvetlila, že je vzniknutú situáciu potrebné riešiť s právnikom. Ďalej prestavil ponuku od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá by sporný úsek vybudovala, ale zaplatila by to obec. Kocúr- tu je potrebné o tomto hovoriť s ľuďmi, presviedčať a vysvetľovať.

 

Overovateľ zápisnice: Ing. Martina Predajnianská, dňa 12.07.2012

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica         

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 9. 7. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť