Navigácia

Obsah

Milí rodičia,
prichádza september a so septembrom aj nový školský rok 2021/22. Dúfame, že ste oddýchnutí a deti sa tešia do materskej školy.Info ku zahájeniu školského roka 2021/2022.

  • začíname 2.9. 2020 , normálna prevádzka materskej školy /opatrenia COVID-19/
  • prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. – do 16,30 hod.
  • príchod do MŠ do 8,00 hod., potom sa vchod zamyká /bezpečnosť detí/

Správy

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 1

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Zápis detí do materskej školy prebieha od 02.05. do 31.05.2024.
Žiadosti nájdete na stránke obce/mš aktuálne informácie. celý text

ostatné | 2. 5. 2024 | Autor:
VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná. celý text

ostatné | 5. 4. 2024 | Autor:

Zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

Vážení rodičia budúcich škôlkarov,
svoje deti si môžete zapisovať do našej Materskej školy
vo Vidinej od 2.5. do 31.5.2023 .
celý text

ostatné | 31. 3. 2023 | Autor:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor:

Informácie pre rodičov Ježkovej triedy - malej

Viac podrobností k poplatkom a čo je potrebné si priniesť. celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor:

Informácie pre rodičov Veveričkovej triedy – veľká

Viac podrobností k poplatkom a čo je potrebné si priniesť.
celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2018/2019

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá riaditeľ materskej školy zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Školský poriadok školy

Školský poriadok školy 2019 celý text

ostatné | 29. 9. 2019 | Autor:

Naša MŠ sa zapojila do projektu „Naučme piť deti čistú vodu“

Projekt „Naučme piť deti čistú vodu“ si vyskúšalo už viac materských škôl. Medzi nimi nechýba ani naša materská škola, ktorej sa po prihlásení rozhodli nechať galón s pumpou. Detičky tak dostávajú vysokokvalitnú vodu bez chlóru a zároveň rieši pitný režim detí počas pobytu v MŠ. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: