Navigácia

Obsah

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná


 

1. zmena - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce pdf (144.5 kB)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná pdf (147 kB)
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie FO pdf (53 kB)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie PO pdf (56.7 kB)
Rozdelenie kompetencií medzi starostu obce a obecné zastupiteľstvo vo Vidinej pdf (34.6 kB)

 


ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM
OBCE VIDINÁ


Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v súlade s § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná (ďalej len „Zásady“).

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Vidiná (ďalej len „Obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
(2) Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce a aj na majetok, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä:
a) obsahové vymedzenie majetku obce,
b) vymedzenie kompetencií starostu obce a obecného zastupiteľstva,
c) nadobúdanie majetku obce do vlastníctva a nakladanie s majetkom obce, ktorým sú prevody vlastníctva a prenájom majetku obce,
d) hospodárenie s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami obce,
e) nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce,
f) nakladanie s cennými papiermi a aukčný predaj vecí.
(3) Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľuje najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.
(4) Starosta obce, v zmysle § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce.
(5) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány obce, ktoré spravujú majetok obce a ich zamestnancov ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.
(6) Osobitné právne predpisy v oblasti štátnej pomoci nie sú týmito zásadami dotknuté.

  

Prvá hlava
MAJETOK OBCE
§ 2
Úvodné ustanovenia

(1) Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
(2) Majetok obce možno použiť na účely uvedené v § 8 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – t.j. na verejné účely, podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
(4) Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(5) Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce.
(6) Obec môže zveriť svoj majetok do správy len svojim rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám.
(7) Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
(8) Na údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku. Pritom musí byť rešpektovaná platná právna úprava.
(9) Obec je povinná v prípadoch určených platnou právnou úpravou zachovať účelové určenie majetku obce.
(10) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
(11) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Sú povinné najmä:
- zisťovať a zaevidovať majetok obce,
- oceniť majetok obce,
- udržiavať a užívať majetok obce,
- chrániť majetok pred poškodením a zničením, stratou alebo zneužitím,
- viesť majetok v predpísanej evidencii,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce.

  

§ 3
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok obce

(1) Prebytočným je majetok obce, ktorý obec prostredníctvom svojich orgánov trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh.
(2) Prebytočný majetok môže obec odpredať alebo dať do nájmu alebo výnimočne aj výpožičky iným právnickým osobám.
(3) Neupotrebiteľným je majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť, alebo nehospodárnosť nemôže už slúžiť svojmu pôvodnému účelu.
(4) O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľnej veci rozhoduje vždy obecné zastupiteľstvo.
(5) Obec môže na základe návrhu vyraďovacej komisie prebytočný alebo neupotrebiteľný hnuteľný majetok vyradiť a následne zlikvidovať (odpredať, zošrotovať). Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 500,00 Eur vrátane rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti obecné zastupiteľstvo. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci je nižšia ako 500,00 Eur má toto oprávnenie starosta obce.

 

Druhá hlava
VYMEDZENIE KOMPETENCIÍ STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE
§4

(1) Pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce sa delí právomoc medzi starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce.
(2) Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené rozhodovať v bežných veciach.
(3) Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce.
(4) Starosta obce rozhoduje v tých prípadoch, keď nie je daná rozhodovacia právomoc obecného zastupiteľstva.

 

Tretia hlava
NADOBÚDANIE MAJETKU OBCE A NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
§ 5
Nadobúdanie majetku obce

(1) Obec môže nadobúdať hnuteľné veci a nehnuteľné veci, vrátane finančných prostriedkov ako aj pohľadávky a iné majetkové práva od fyzických osôb, právnických osôb a štátu odplatne alebo bezodplatne. Obec postupuje pri obstarávaní majetku - tovarov podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa ďalších osobitných predpisov.
(2) Obec nadobúda hnuteľné veci a nehnuteľné veci, vrátane finančných prostriedkov ako aj pohľadávky a iné majetkové práva na základe právnych úkonov, na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, na základe zákona alebo na základe iných právnych skutočností.
(3) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so schváleným rozpočtom obce podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 3.500,00 Eur vrátane.
(4) V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce v súlade so schváleným rozpočtom obce.
(5) Obec môže nadobúdať veci bezodplatne – darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch sa musí použiť ustanovenie § 5 ods. 3 týchto zásad, t.j. pri nadobúdaní nehnuteľného majetku bez ohľadu na jeho hodnotu a pri nadobúdaní hnuteľného majetku nad hodnotu 3.500,00 Eur vrátane je nevyhnutné schválenie obecným zastupiteľstvom.
(6) Obec nadobúda majetok tiež:
- podnikateľskou činnosťou
- investorskou činnosťou (stavbou objektov a budov),
- v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
(7) Cena odplatne nadobúdaného majetku sa určuje dohodou.
(8) Hodnota bezodplatne nadobúdaného majetku sa určuje dohodou.

 

§ 6
Prevod vlastníctva majetku obce

(1) Prevod majetku obce podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom, ak tieto zásady neustanovujú inak. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každé nakladanie s majetkom obce osobitne, t.j. samostatným hlasovaním a uznesením.
(2) Prevody vlastníctva majetku obce, ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, vykoná obec:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, na základe aktuálneho znaleckého posudku predloženého žiadateľom, resp. navrhovateľom, ktorý v čase schvaľovania predaja obecným zastupiteľstvom nie je starší ako 6 mesiacov.
(3) Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, spoluvlastníci majú predkupné právo a ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom.
(4) Obec nebude postupovať pri prevode svojho majetku na iný subjekt ani verejnou obchodnou súťažou ani dobrovoľnou dražbou ani priamym predajom najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ak ide o prevod majetku obce a to v týchto prípadoch:
a) bytu alebo pozemku podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,00 Eur
e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
(5) Prípady hodné osobitného zreteľa musia byť vždy špecifikované v uznesení obecného zastupiteľstva o schválení konkrétneho zmluvného prevodu.
(6) Nepripúšťa sa podať návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva pri prevodoch majetku obce skôr, kým nebude uhradená celá kúpna cena.
(7) Ak obec ku dňu podania žiadosti o prevod majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti (napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom, za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a pod.) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov obce. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môže opätovne predložiť po vyrovnaní pohľadávky.
(8) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja vždy troma spôsobmi:
a) na svojej úradnej tabuli,
b) na internetovej stránke obce,
c) v regionálnej tlači.
(9) Cena za prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku obce sa určuje dohodou, najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu (vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku), okrem prípadov ak zásady iný spôsob prevodu pripúšťajú.
(10) Odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci:
a) obecného zastupiteľstva – pri zostatkovej cene majetku nad 1.000,00 Eur vrátane,
b) starostu obce – pri zostatkovej cene majetku nižšej ako 1.000,00 Eur.
(11) Obchodná verejná súťaž
(11.1) Obec Vidiná využíva v záujme vyššej transparentnosti a väčšej výnosnosti pri prevode svojho majetku obchodnú verejnú súťaž v prípade:
a) ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40.000,00 Eur,
b) ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú má preukázateľne záujem viac fyzických alebo právnických osôb, to znamená, že obec eviduje minimálne dve žiadosti na danú nehnuteľnosť.
(11.2) O vyhlásení obchodnej verejnej súťaže môže rozhodnúť obecné zastupiteľstvo uznesením aj v prípade, že všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahne sumu 40.000,00 Eur.
(11.3) Zadefinovanie predmetu obchodnej verejnej súťaže zabezpečí starosta obce:
a) identifikácia nehnuteľností,
b) minimálna cena podľa znaleckého posudku.
(11.4) Súťažné podmienky pre každý konkrétny prípad takejto formy odpredaja spracuje, zverejní a vyhodnotí trojčlenná komisia, ktorú určí obecné zastupiteľstvo.
(11.5) Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na 15 dní pred uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
(11.6) Pri prevode vlastníctva majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže musí oznámenie zámeru v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže.
(11.7) Starosta obce najneskôr do 10 dní po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže menuje na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov súťažnú komisiu, ktorá je najmenej päťčlenná, pričom aspoň dvaja z nich sú členmi Ekonomickej komisie OZ. Počet členov súťažnej komisie musí byť nepárny. Jej členovia si zvolia svojho predsedu.
(11.8) Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom obce v rámci schválených súťažných podmienok bude po prerokovaní v Ekonomickej komisii OZ predložený na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s doporučením víťaza, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne uznesením.
(11.9) Na prípady neupravené týmito zásadami sa primerane vzťahuje § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
(12) Dražba
(12.1) Pri prevode vlastníctva majetku obce na základe dobrovoľnej dražby musí oznámenie zámeru v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky dražby.
(12.2) Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.
(13) Priamy predaj
(13.1) Obec môže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, len ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahne sumu 40.000,00 Eur vrátane.
(13.2) Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
(13.3) Prevody vlastníctva majetku obce priamym predajom sa musia vykonať najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
(13.4) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom na 15 dní. Zverejnenie musí obsahovať:
a) adresu vyhlasovateľa,
b) identifikáciu nehnuteľností,
c) oznámenie minimálnej ceny za odpredaj, ktorá je stanovená všeobecnou hodnotou majetku stanovenou podľa osobitného predpisu,
d) dokladová časť k cenovým ponukám (čestné vyhlásenia podľa bodov 13.10)
e) účel využitia majetku,
f) lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov.
(13.5) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu,
b) predmet kúpy,
c) účel využitia,
d) cenovú ponuku,
e) čestné vyhlásenie (podľa bodu 13.10).
(13.6)Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať náležitosti bodu 13.5 alebo budú doručené po lehote, budú vylúčené.
(13.7) Starosta obce postúpi doručené ponuky spĺňajúce predpísané náležitosti s odbornými stanoviskami a príslušnými prílohami Ekonomickej komisii OZ. Po prerokovaní v Ekonomickej komisii OZ bude materiál predložený na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
(13.8) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci:
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) zamestnancom obce,
d) hlavným kontrolórom obce,
e) blízkou osobou osôb uvedených v písm. a) až d).
(13.9) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v ods. 13.8, to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec, alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
(13.10) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, je povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou podľa bodov 13.8 a 13.9 (príloha č. 1).
(13.11) Cena za predaj pozemkov podľa bodu 4 c) a 4 e) sa určuje dohodou. Cena za predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy sa stanovuje vo výške 1,66 Eur za m2, pre tých žiadateľov, ktorí vlastnia stavby charakteru: rodinné domy, garáže, hospodárske stavby a nádvoria (dvor) pri rodinných domoch.
(13.12) Za prípady prevodu nehnuteľností hodné osobitného zreteľa podľa bodu 4 e) sa považujú:
a) zámena nehnuteľností,
b) prevod nehnuteľností vo verejnom záujme (napr. zákon č. 135/1961 Zb. cestný zákon),
c) prevod nehnuteľností zo zákona (napr. rozhodnutím súdu, pozemkového úradu),
d) prevody nehnuteľností do výmery 20 m2 vrátane.


§ 7
Prenechávanie majetku obce do užívania

(1) Obec môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe.
(2) Prenechávať majetok obce na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné.
(3) Obec môže prenechať majetok do užívania inej právnickej alebo fyzickej osobe na základe písomných zmlúv vypracovaných v zmysle všeobecne – záväzných právnych predpisov. Majetok obce možno prenechať len na určený čas.
(4) Obec je povinná pri prenechávaní majetku do užívania postupovať dôsledne podľa ust. § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a aj podľa týchto zásad, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. V záujme vyššej transparentnosti a väčšej výnosnosti obec uplatňuje pri prenechávaní majetku do užívania postupy primerane podľa § 6 bodu 11, 12 a 13 týchto zásad.
(5) Postup pri prenájme v zmysle § 6 bodu 11, 12 a 13 sa nevzťahuje na nájom:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,00 Eur,
b) majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
(6) Nájmy stavieb:
a) v prípadoch, keď predmetom nájmu bude stavba ako celok sa vždy postupuje v zmysle obchodnej verejnej súťaže,
b) v prípadoch, keď predmetom nájmu bude časť stavby sa postupuje priamym nájmom, avšak v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú má preukázateľne záujem viac fyzických alebo právnických osôb, to znamená, že obec eviduje minimálne dve žiadosti o nájom danej nehnuteľnosti sa postupuje v zmysle obchodnej verejnej súťaže.
(6.1) Prípady nájmu stavieb a časti stavieb hodné osobitného zreteľa:
a) prenájom priestorov kultúrneho domu a priestorov budovy nachádzajúcej sa na Školskej ulici pre uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb občanov,
b) prenájom priestorov kultúrneho domu (sála, zasadačka a kuchyňa) na jednorazové akcie ako sú svadba, kar, výročie občanov obce a pod.,
c) prenájom priestorov kultúrneho domu (sála, zasadačka a kuchyňa) na jednorazové podnikateľské akcie.
(6.2) Cena za nájom podľa bodu 6 sa stanovuje dohodou, najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
(6.3) Cena za nájom podľa bodu 6.1 písm. b) sa stanovuje hodinovou sadzbou v sume 5,00 Eur za každú začatú hodinu do 10 hodín používania bez ohľadu na plochu prenajatého priestoru vrátane prevádzkových nákladov. Cena za nájom podľa bodu 6.1 písm. b) sa v prípade používania priestorov nad 10 hodín stanovuje pevnou sumou vo výške 50,00 Eur bez ohľadu na plochu prenajatého priestoru vrátane prevádzkových nákladov. V prípade požiadavky o vykúrenie prenajatých priestorov je hodinová sadzba v sume 7,50 Eur za každú začatú hodinu do 10 hodín používania a v prípade používania priestorov nad 10 hodín je pevná suma vo výške 75,00 Eur.
(6.4) Cena za nájom podľa bodu 6.1 písm. c) sa stanovuje hodinovou sadzbou v sume 10,00 Eur za každú začatú hodinu do 10 hodín používania bez ohľadu na plochu prenajatého priestoru vrátane prevádzkových nákladov. Cena za nájom podľa bodu 6.1 písm. c) sa v prípade používania priestorov nad 10 hodín stanovuje pevnou sumou vo výške 100,00 Eur bez ohľadu na plochu prenajatého priestoru vrátane prevádzkových nákladov. V prípade požiadavky o vykúrenie prenajatých priestorov je hodinová sadzba v sume 15,00 Eur za každú začatú hodinu do 10 hodín používania a v prípade používania priestorov nad 10 hodín je pevná suma vo výške 150,00 Eur.
(6.5) Cena za nájom podľa bodu 6.1 písm. a) sa nestanovuje a priestory sa poskytujú bezodplatne.
(7) Nájmy pozemkov
(7.1) Stanovenie ceny za nájom pozemkov sa stanovuje dohodou, najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
(8) Nájom hnuteľného majetku
(8.1) Nájom hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je rovná a vyššia ako 3.500,00 Eur sa riadi primerane podľa § 6 bodu 11, 12 a 13 týchto zásad.
(9) Nájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku obce podľa § 7 bodu 5 písm. b) a bodu 6.1 sú v právomoci starostu obce, nepodliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom. O nájme majetku obce s dobou nájmu viac ako jeden rok rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(10) Pri nájme majetku obce je zakázané:
a) uzatvárať zmluvy o nájme majetku obce na dobu neurčitú,
b) nájomcovi umožniť dať majetok obce do podnájmu.
(11) Nájomná zmluva môže byť uzavretá len za splnenia nasledovných podmienok:
a) zmluva môže byť uzavretá maximálne na dobu 10 rokov,
b) výpovedná lehota musí byť vždy minimálne 3 mesačná,
c) podmienkou je dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si dohodnutých zmluvných podmienok,
d) prenájom nesmie odporovať cieľom a záujmom obce,
e) náklady na bežnú údržbu a bežné opravy si musí znášať každý nájomca samostatne,
f) obec môže kompenzovať nájomné len v tom prípade, ak ide o náklady na rekonštrukciu a modernizáciu v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov obce – takéto náklady a ich výška musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej podobe doručená nájomcovi,
g) potrebu nevyhnutných opráv a údržby musí obec riešiť individuálne dodatkom k zmluve,
h) v nájomnej zmluve musia byť presunuté zodpovednostné vzťahy k revíziám, pravidelným kontrolám a pravidelným zákonným povinnostiam (najmä požiarna ochrana a revízie zariadení ....) na nájomcu,
i) v nájomnej zmluve nemožno dohodnúť predkupné právo na kúpu prenajímaných nehnuteľností,
j) stanoviť možnosti zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny.
(12) Starosta obce je povinný na každom obecnom zastupiteľstve informovať o uzavretých zmluvách s uvedením názvu subjektu a dôvodu takéhoto postupu a doby na ktorú sa zmluva uzatvára.
(13) Nájomcovia obecného majetku sú povinní najmä:
a) hospodárne užívať majetok obce,
b) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením a stratou a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
c) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej údržby tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu majetku obce a ku škodám na majetku obce.
(14) Obec ďalej umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti umiestniť reklamné panely na pozemkoch v majetku obce.
a) billboardy s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 5,1 x 2,4 m,
b) megaboardy s rozmermi reklamnej plochy nad 5,1 x 2,4 m,
c) city-leighty s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 2,2 x 1,2 m,
na jeho katastrálnom území. K písomnej žiadosti je žiadateľ povinný pripojiť prílohy ustanovené zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.
(15) Sadzby nájomného za umiestnenie reklamných zariadení podľa odseku 14 sú:
a) za billboard 170,00 Eur/1 ks/rok,
b) za megaboard 340,00 Eur/1 ks/rok,
c) za city-leight 90,00 Eur/1 ks/rok.
(16) Ak obec ku dňu podania žiadosti o prenájom jeho majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti (napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom, za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, kúpnej ceny a pod.) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môže opätovne predložiť po vyrovnaní pohľadávky.

 

§ 8
Iné formy nakladania s majetkom obce

(1) K iným formám nakladania s majetkom obce patria:
a) vklady majetku do základného imania právnických osôb formou podielových cenných papierov, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (podielové cenné papiere) a členia sa podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva na:
- podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,
- podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 20 % a menej ako 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,
- ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach s podielom na hlasovacích právach do 20 %.
b) nákup a odpredaj cenných papierov,
c) poskytovanie návratných finančných výpomocí,
d) použitie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru,
e) zriadenie záložného práva,
f) iné záväzky.
(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy:
a) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v zmysle týchto zásad,
b) založenie a zrušenie obchodných spoločností a iných právnických osôb,
c) majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
d) združovanie obecných prostriedkov a účasť v združeniach,
e) zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
f) zástupcov obce do orgánov právnických osôb a združení s účasťou obce,
g) poskytnutie návratnej finančnej výpomoci po posúdení závažnosti dôvodov pre jej poskytnutie, ako i termíny, spôsob a výšku úroku za jej poskytnutie,
h) záložné právo na nehnuteľný majetok obce a na hnuteľný majetok obce,
i) vklady nehnuteľného a hnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
j) nakladanie s cennými papiermi.
(3) Obec pri pochybných a sporných pohľadávkach (ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí) používa zásadu opatrnosti, na základe ktorej vytvára na takéto pohľadávky opravné položky v zmysle vnútorného predpisu.
(4) Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
(5) Obec môže použiť návratné zdroje financovania podľa § 8 ods. 1 písm. d) len na krytie kapitálových výdavkov.
(6) Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť návratné zdroje financovania za podmienky, že dlh bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

 

Piata hlava
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA OBCE
DÓVODY PRE TRVALÉ ALEBO DOČASNÉ UPUSTENIE
OD VYMÁHANIA MAJETKOVÝCH PRÁV OBCE
§ 9

(1) Subjekty, ktoré vykonávajú právo nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
(2) Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.
(3) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.
(4) Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.
(5) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, je starosta obce oprávnený dočasne upustiť od jej vymáhania, musí však ďalej zabezpečovať, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je obec povinná usilovať o jej včasné vymoženie.
(6) Starosta obce je oprávnený trvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
a) nemožno preukázať, že pohľadávky trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy,
b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
c) pohľadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť,
d) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne,
e) ak pohľadávka je nedobytná, pretože dlžník (fyzická osoba) sa zdržuje na neznámom mieste a jej pobyt nebol zistený ani cez register obyvateľov SR.
(7) Starosta obce môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky nepresahujúcej 35,00 Eur – nepatrná pohľadávka, ak ju dlžník nezaplatil. Proti tomu istému dlžníkovi, ktorým je občan, sa môže od vymáhania pohľadávky iba raz v kalendárnom roku.
(8) O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky obce rozhodne starosta obce formou rozhodnutia, ktoré sa nedoručuje dlžníkovi. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky obce vyššej ako 500,00 Eur vrátane v každom jednotlivom prípade podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva.
(9) Daňové pohľadávky a postup pri ich vymáhaní upravuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.

 

Šiesta hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10

(1) Evidencia a inventarizácia majetku obce sa vykonáva v súlade s osobitnou právnou úpravou.
(2) S týmito zásadami musia byť písomne oboznámení všetci zamestnanci obce. Podklady o písomnom oboznámení sa zakladajú do personálnych spisov zamestnancov.
(3) Starosta obce môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto zásad vo svojich príkazoch, príp. pokynoch.
(4) Starosta obce je povinný rokovať so zmluvnými stranami vo vzťahu k už existujúcim zmluvám tak, aby boli rešpektované zhora uvedené schválené zásady. V prípade neochoty, resp. nemožnosti zosúladenia starosta obce predkladá návrhy na riešenie situácie.
(5) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
(6) Na týchto „Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej dňa 04. novembra 2010 uznesením č. 53/2010. Zmeniť a doplniť zásady môže Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej uznesením.
(7) Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia „Zásady hospodárenia s majetkom obce Vidiná“ zo dňa 11.04.2003 a „Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vidiná č. 3/2008“.
(8) Zásady boli vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná dňa 05. novembra 2010 a nadobúdajú účinnosť dňom 04. novembra 2010.

Vo Vidinej, dňa 05.11.2010

                                                                                      Vladimír Ragač

                                                                                      starosta obce