Obsah

Výrub drevín


Výrub drevín
Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín


1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny podáva sa žiadosť na tento úrad.

 

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

 

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

 

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- €  (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

 

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

 

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

 

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

 

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

 

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.
Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin-1.pdf (70.4 kB)