Navigácia

Obsah

Ohlásenie udržiavacích prác


Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.


Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením
- kópia z katastrálnej mapy
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.


Lehota vybavenia:
30 dní od podania žiadosti


Správny poplatok
- bez správneho poplatku


Iné:
- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky, alebo určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
- ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.