Navigácia

Obsah

Sadzobník úhrad a nákladov za sprístupnenie informácií


v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:


1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie


a) 0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,08 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,09 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

 

b) 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5“
1,66 eura za 1 ks CD ROM

 

c) 0,02 eura obálka formát A6
0,03 eura obálka formát A5
0,07 eura obálka formát A4

 

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

 

2. Informácie zasielané e- mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

 

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním
informácie sumárne neprekročia 2,00 euro.

 

4. Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz alebo notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu sa informácie poskytujú bezplatne aj v takom prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 5,00 euro.

 

5. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:


a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke
c) v hotovosti do pokladne