Navigácia

Obsah

Organizačný poriadok Obecného úrad vo Vidinej


Organizačná štruktúra

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU VO VIDINEJ


Článok 1
Základné ustanovenia

Organizačný poriadok Obecného úradu (ďalej len OcÚ) vymedzuje vnútornú organizáciu Obecného úradu, jeho organizačné členenie, pôsobnosť a hlavné úlohy jednotlivých organizačných útvarov, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia. Organizačný poriadok je základnou vnútroorganizačnou normou Obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov Obecného úradu.

 

Článok 2
Obecný úrad

Postavenie a činnosť obecného úradu vyplýva zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
Obecný úrad vo svojej pôsobnosti plní aj tieto úlohy:
a) zabezpečuje potrebnú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, z hľadiska jej získania, prípravy, expedovania, uloženia, evidencie a archivovania, je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) pripravuje rozhodnutia starostu obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) zabezpečuje realizáciu nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a uskutočňuje tiež výkon rozhodnutia starostu obce
e) vedie evidenciu majetku obce, prehľad o hospodárení s ním a vyvíja aktivity na jeho zveľaďovanie
f) zabezpečuje prehľad, tvorbu finančných zdrojov obce a manipuláciu s nimi,
g) zabezpečuje materiálne podmienky pre činnosť starostu obce, obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
h) usmerňuje po odbornej stránke obecné podniky, organizácie, zariadenia,
i) vykonáva všetku agendu pre zabezpečenie výkonu samosprávy obce. Jeho zamestnanci sa podieľajú na všetkých prácach spojených s prípravou a organizáciou volieb do Národnej rady SR, referenda vyhláseného prezidentom republiky, volieb do orgánov samosprávy, hlasovaním obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, so zabezpečím verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov,
j) pripravuje potrebné podklady pre prácu komisií a zabezpečuje koordináciu ich činností, vedie potrebnú agendu komisií
k) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy obecného charakteru, ktoré sú prenesené na obec osobitnými zákonmi
l) vytvára podmienky pre sociálnu starostlivosť obce a občanov obce a ich kultúrne potreby,
m) vytvára podmienky pre civilnú ochranu pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a pod.,
n) vytvára podmienky pre tvorbu zdravého životného prostredia.

 

Článok 3
Starosta obce a zástupca starostu obce

Na čele obecného úradu je starosta obce, ktorý úrad vedie a organizuje jeho prácu. Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva. V čase neprítomnosti starostu obce zastupuje starostu obce jeho zástupca v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom Obce Vidiná.


Článok 4
Vnútorná organizácia Obecného úradu

Obecný úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné útvary:
1. referát obecného úradu,
2. referát sociálnych služieb,
3. materská škola a zariadenie školského stravovania pri MŠ

 

Článok 5
Pracoviská organizačných útvarov

Obecný úrad má zriadené pracovisko na ulici Športová č. 1 vo Vidinej. Obec Vidiná má zriadenú Materskú školu a Zariadenie školského stravovania pri MŠ s pracoviskom na ulici Riečna č. 27 vo Vidinej.

 

Článok 6
Členenie organizačných útvarov

1. Referát obecného úradu sa vnútorne člení na funkcie:
a) ekonóm obce,
b) správca miestnych daní a poplatkov,
c) referent na úseku evidencie obyvateľov a administratívnych prác,
d) správca majetku a hrobových miest
e) upratovačka.

2. Referát sociálnych služieb sa vnútorne člení na funkcie
a) sociálny pracovník,
b) opatrovateľky v domácnosti.
3. Materská škola a zariadenie školského stravovania pri MŠ sa vnútorne člení na funkcie:
a) riaditeľka materskej školy,
b) učiteľky materskej školy,
c) vedúca školskej jedálne,
d) kuchárka a
e) upratovačka – školníčka.

Organizačné útvary a ich zamestnanci sú povinní spolupracovať, vzájomne si pomáhať a poskytovať informácie z okruhu svojej pôsobnosti. Pri plnení úloh a opatrení sú povinní dodržiavať termíny určené na pracovných poradách starostu obce.
Pri odovzdávaní funkcie a písomností sa vyhotovuje zápis o korešpondencii, o stave pridelených finančných prostriedkov, o evidencii majetkových hodnôt, resp. o stave plnenia úloh.