Navigácia

Obsah

Späť

oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku - "I/50 Lučenec - križovatka Vidiná"

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. SS 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. SS 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie- zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku pre stavbu

„I/50 Lučenec — križovatka Vidiná"

k.ú. Vidiná

Kraj: Banská Bystrica, okres: Lučenec

účel vyvlastnenia: „1/50 Lučenec — križovatka Vidiná"

vyvlastniteľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

katastrálne územie: Vidiná

parcelné číslo pozemkov:     LV: 6003: KN-E: 315/7, LV:

LV: 2652: KN-C: 189/3, KN-C: 946/8;

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku (659.75 kB)

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť