Navigácia

Obsah

Späť

Spôsob triedenia komunálneho odpadu

System nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, spôsob triedenia komunálneho odpadu na území obce Vidiná

Podmienky o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná sú stanovené v súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a jeho doplnení a zmien  a Všeobecne záväzným nariadením Obce Vidiná o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

spôsob triedenia komunálnych zložiek

Popis systému nakladania s KO (3.71 MB)

www.vezmisi.ma

www.triedime.sk

Vyvesené: 30. 12. 2020

Späť