Navigácia

Obsah

Späť

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania.

Vstup na pohrebiská a dodržiavanie poriadku je presne rozpísaný vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce. To je zverejnené okrem webovej stránky obce aj na tabuli pri vstupe na cintorín. V ňom je jasne stanovené, že je zakázané vodiť psov na pohrebisko.
Za nerešpektovanie tohto zákazu možno uložiť pokutu do 663 eur a v blokovom konaní do 66 eur.
Verím, že spomínaní psíčkari si uvedomia svoje konanie, v opačnom prípade pristúpime k uloženiu pokút.

Ing. Ján Šupica, starosta obce

Vyvesené: 4. 8. 2017

Späť