Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Vidiná, v zastúpení starostom obce, Ing. Jánom Šupicom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje:

výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Materskej školy, Riečna č. 27, 985 59  Vidiná

 

       Na výkon kariérovej pozície riaditeľa materskej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré sú.

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 

       Kvalifikačné predpoklady – vyžadovaným stupňom vzdelania v zmysle § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. – je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe pre kategóriu učiteľa materskej školy.

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:

 

 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ materskej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)
 2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.),
 3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.)

 

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

 

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy:

 

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 

 • schopnosť rozhodovať,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti,
 • systémové a koncepčné myslenie,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • schopnosť motivovať.

 

Prihlášku do výberového konania doloženú o:

 

 1. doklady o vzdelaní – overené fotokópie,
 2. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára,
 3. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 4. návrh koncepcie rozvoja Materskej školy vo Vidinej ( § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 5. profesijný životopis,
 6. motivačný list,
 7. potvrdenia o pedagogickej činnosti,
 8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

zasielajte do 24.01.2020 (piatok) najneskôr do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne obecného úradu) na adresu:

 

Obec Vidiná

Športová 255/1

985 59  Vidiná

 

s vyznačením na obálke:

NEOTVÁRAŤ

VÝBEROVÉ KONANIE MATERSKÁ ŠKOLA VO VIDINEJ

číslo: 1/2020

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Rubintová, 047/4511523.

 

Vo Vidinej, 03.01.2020

                                                                                               Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                 starosta obce                             

Vyvesené: 3. 1. 2020

Dátum zvesenia: 24. 1. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť