Navigácia

Obsah

Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce VidináINTERNÁ SMERNICA

o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná

č. 1/11


Na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov v podmienkach samosprávy Obce Vidiná (ďalej len „obec“) vydáva nasledovnú smernicu (ďalej len smernica):

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 

Obec ako povinná osoba sprístupňuje informácie v zmysle zákona o slobode informácií. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii. Obec je povinná každému sprístupniť informácie bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácie požadujú.

Pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií je Obecný úrad vo Vidinej (ďalej len OcÚ). Táto smernica sa vzťahuje aj na zariadenia, ktoré nemajú právnu subjektivitu /napr. MŠ/.
 


Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov

 

1. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

2. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia( najmä prostredníctvom siete internetu), na verejne prístupnom mieste (najmä úradná tabuľa obce).

3. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.

4. Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.Článok 3
Povinné zverejňovanie informácií a spôsob zverejnenia

 

1. Obec je povinná zverejniť tieto informácie:
o spôsob, akým bola obec zriadená, jej právomoci, kompetencie a organizačnú štruktúru
o miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, sťažnosť alebo iné podanie
o miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
o postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať
o prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú iné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci
o sadzobník správnych poplatok a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

2. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku je obec povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na internete na webovej stránke obce a zároveň v sídle OcÚ na verejne prístupnom mieste. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečí OcÚ.

3. Obe je povinná ďalej zverejniť:
a) termíny schôdzí a zasadnutí obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) a komisií OcZ a návrh programu rokovania OcZ
b) zápisnice z verejných schôdzí OcZ
c) texty predložených návrhov uznesení OcZ a všeobecne záväzných nariadení
d) texty schválených uznesení OcZ a všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v OcZ
e) údaje o dochádzke poslancov OcZ na zasadnutiach OcZ do troch dní po skončení každého zasadnutia
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí OcZ okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi

4. Informácie uvedené v ods. 3 tohto článku je obec povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na internete na webovej stránke obce a zároveň v sídle OcÚ na verejne prístupnom mieste. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečí OcÚ.

5. Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve obce, ktorý obec previedlo do vlastníctva alebo ktorý do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno
b) adresa pobytu alebo sídlo
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu. Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia sa považujú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.
6. Informácie uvedené v ods. 5 tohto článku sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na internete na webovej stránke obce a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečí OcÚ.

7. Obec pri povinnom zverejňovaní informácií v zmysle tohto článku je povinná postupovať v súlade s § 8 až 12 zákona o slobode informácií, t. j. obec nezverejní tú informáciu, ktorá je predmetom ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle cit. zákonných ustanovení.


Článok 4
Centrálna evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

 

1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácie (ďalej len žiadosť) vedie podateľňa OcÚ.
2. Evidencia obsahuje.
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo postúpenia žiadosti)
d) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia)
e) číslo spisu

3. Podateľňa zaeviduje každú žiadosť o sprístupnenie informácií do centrálnej evidencie žiadostí a predelí jej spisové číslo. Spis musí obsahovať všetky písomnosti, týkajúce sa vybavovania žiadostí, všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie a číslom záznamu.

4. Spis sa po vybavení ponechá v kancelárii podateľne po dobu 3 mesiacov a po uplynutí tejto doby sa uloží v registratúrnom stredisku OcÚ.Článok 5
Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2 tohto článku, obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, pracovník podateľne žiadosť odloží.

4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená obce.

5. Pracovník podateľne na žiadosť žiadateľa písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.Článok 6
Postúpenie žiadostí

 

1. Ak obec nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím v zmysle § 18 zákona o slobode informácií.

2. Postúpenie žiadosti pracovník podateľne bezodkladne oznámi žiadateľovi.

3. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.Článok 7
Spôsob sprístupnenia informácií

 

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne pracovník, ktorému bola žiadosť odstúpená na vybavenie so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tejto smernice je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorá je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tejto smernice považuje informácia napísaná:
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma

3. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v bode 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP) s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“
4. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v bode 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ŤZP.

5. Ak žiadateľ podľa bodu 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, Obec je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme.

6. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie spôsobom uvedeným v bode 2 písm. a) Obec z dôvodu, že nemá k dispozícii špeciálne zariadenie prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, bezodkladne požiada osobu, ktorá takéto zariadenie má k dispozícii, o vyhotovenie prekladu sprístupnenej informácie. Takouto osobou v dosahu obe je Únia nevidiacich a slabozrakých – pobočka Banská Bystrica. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme Obec sprístupní informáciu alebo jej časť, iným vhodným spôsobom podľa bodu 1 článku 7 Smernice. Zamestnanec Obce, ktorý v danom prípade poskytuje informáciu nie je oprávnený obmedzovať celkový rozsah sprístupnenej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.

7. Ak je žiadateľ osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa bodu 1 článku 7 Smernice požaduje sprístupnenie informácie.

8. Príslušný pracovník umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie, pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií.Článok 8
Postup pri vybavovaní žiadosti

 

1. Písomná žiadosť sa prijíma v podateľni OcÚ. Poverený zamestnanec žiadosť zaeviduje v rozsahu uvedenom v čl. 4 tejto smernice a bezodkladne ju postúpi príslušnému zamestnancovi OcÚ na vybavenie. Vzor žiadosti s predpísanými náležitosťami viď príloha č. 1 k smernici.

2. Pri žiadosti prijatej faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom sa postupuje podľa ods. 1 až 4.

3. Pokiaľ žiadateľ príde za ktorýmkoľvek zamestnancom obce a ústne požiada o informáciu, alebo žiadateľ požiada o informáciu telefonicky, oslovený zamestnanec urobí o tejto žiadosti úradný záznam (viď príloha č. 2) a postúpi ju na zaevidovanie do podateľne OcÚ. Podateľňa OcÚ takto zaevidovanú žiadosť postúpi príslušnému zamestnancovi obce.

 

 

Článok 9
Lehoty na vybavenie žiadostí

 

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný zamestnanec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa článku 5, bod 2 a 3 Smernice a do 15 pracovných dní v prípade ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa článku 7 bod 2 písm. a) tejto Smernice.

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o 8 pracovných dní.
Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty (viď. príloha č. 7)

 


Článok 10
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 

1. Ak obec prostredníctvom príslušného zamestnanca poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa čl. 7 tejto smernice v zákonnom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie v spise (viď príloha č. 9). Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

2. Ak obec prostredníctvom príslušného zamestnanca nevyhovie hoci len z sčasti, vydá o tom v zákonnom stanovenej lehote písomné rozhodnutie (viď príloha č. 10-14). Rozhodnutie nevydáva v prípade, ak žiadosť bola odložená. (čl.5 tejto smernice).

3. Ak obec v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

4. Zamestnanec po vybavení žiadosti v zmysle ods. 1-3 tohto článku odovzdá celý spis týkajúci sa žiadosti o informáciu podateľni, ktorá spis uloží a doplní údaje do evidencie v zmysle čl. 4.

 


Článok 11
Odkaz prístupu k informáciám

 

1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, príslušný zamestnanec bez zbytočného odkladu najneskôr do piatich kalendárnych dní od prijatia žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnených informácií.
2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 

Článok 12
Obmedzenie prístupu k informáciám

 

1. Ochrana utajovaných skutočností
Obec nesprístupní informáciu, ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup a uvedie odkaz na príslušný právny predpis.

2. Ochrana osobnosti a osobných údajov
a) Obec nesprístupní informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, tieto informácie obec sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
b) Obec nesprístupní informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom. Obec sprístupní informáciu len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony , taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.
c) Obec sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme.
Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu:
 titul, meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosti vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné záležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

3. Ochrana obchodného tajomstva
Obec nesprístupní informácie označené ako obchodné tajomstvo. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrneho a prírodného dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability
b) o znečisťovaní životného prostredia,
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetku obce
d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2 zákona o slobode informácií.

4. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Obec obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak
a) jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu Obce písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu Obce neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená; toto ustanovenie sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takých prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce,
b) ju zverejňuje na základe osobitného zákona (napr. zák. č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a pod.); ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,
c) tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu Obce na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
e) sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,
f) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
g) sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.Článok 13
Podmienky obmedzenia

 

1. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva príslušný zamestnanec tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
2. Zamestnanec, ktorému bola žiadosť odstúpená na vybavenie je povinný postupovať v súlade s čl. 12 tejto smernice a dbať, aby neposkytoval informácie, ku ktorým je prístup obmedzený. V prípade, že zamestnanec poskytuje informáciu, ktorá obsahuje údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov. Zamestnanec v prípade, že určité informácie nesprístupní, resp. zamedzí ich viditeľnosť, vydá rozhodnutie v zmysle § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, v ktorom zdôvodní, prečo uvedené informácie nesprístupnil.
3. Príslušný zamestnanec je povinný sprístupniť aj informácie z neukončeného správneho konania.
4. V prípade pochybností starosta na požiadanie príslušného zamestnanca posúdi, či ide o informáciu, na ktorú sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám v zmysle čl. 12 Smernice.Článok 14
Opravné prostriedky

 

1. Proti rozhodnutiu Obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

2. Odvolanie sa prijíma v podateľni OcÚ. Podateľňa OcÚ odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému zamestnancovi na vybavenie. Vecne príslušný zamestnanec zváži, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa a oznámi to podateľni OcÚ. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný zamestnanec odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

3. O odvolaní proti rozhodnutiu zamestnanca a Obce rozhoduje starosta obce.

4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.Článok 15
Úhrada nákladov

 

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2. Úhradu určí zamestnanec vecne príslušný podľa sadzobníka (viď príloha č. 15 Smernice). Žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a možné spôsoby jej zaplatenia. Úhrada sa môže uskutočniť v hotovosti v pokladni Obce Vidiná alebo poštovou poukážkou, resp. prevodným príkazom na príjmový účet Obce.

3. Úhrady sú príjmami Obce Vidiná.

4. Obec nemôže odmietnuť sprístupnenie informácie z dôvodu, že žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu.

 

Článok 16
Priestupky

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobode informácií.

2. Za priestupok podľa odseku 1 tohto článku možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

3. Priestupok podľa odseku 1 tohto článku možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len navrhovateľ). Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku.

4. V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.

5. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva príslušný obvodný úrad.

 

 

Článok 17

 

1. Ruší sa týmto vnútorný predpis č. 1/2006 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce schválený uznesením OcZ zo dňa 23.06.2006.

2. Táto interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Vidiná bola schválená uznesením 111/2011 dňa 05.05.2011 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 

 

                                                                                                   Vladimír Ragač
                                                                                                     starosta obce Vidiná

 

 

Príloha č.1 žiadosť o poskytnutie informácie.pdf (41.6 kB)
Príloha č. 2 -úradný záznam.pdf (54.8 kB)
Príloha č. 3- potvrdenie prijatia žiadosti.pdf (57.2 kB)
Príloha č. 4-Výzva na doplnenie žiadosti.pdf (61.7 kB)
Príloha č. 5 - úradný záznam o odložení.pdf (57.1 kB)
Príloha č. 6 Postúpenie žiadosti o informácie.pdf (60.2 kB)
Príloha č. 7 Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie.pdf (61.7 kB)
Príloha č. 8 - poskytnutie informácie.pdf (60.1 kB)
Príloha č. 9 - zápis o sprístupnení.pdf (57.2 kB)
Príloha č. 10 - rozhodnutie o nesprístupnení.pdf (61 kB)
Príloha č. 11 - rozhodnutie o nesprístupnení osobné údaje.pdf (61.5 kB)
Príloha č. 12 - rozhodnutie o nesprístupnení-obchodné tajomstvo.pdf (60.2 kB)
Príloha č. 13 - odmieta sprístupniť.pdf (63.2 kB)
Príloha č. 14 sprístupnenie s obmedzením.pdf (64.1 kB)
Príloha č. 15 Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informcáii.pdf (63.4 kB)