Navigácia

Obsah

Postup obce Vidiná pri vybavovaní žiadostí


Pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií je "podateľňa Obecného úradu vo Vidinej" /ďalej len podateľňa/.

 

  1. Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Za vybavenie žiadosti je zodpovedný pracovník podateľne.
  2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce lehotu (ods. 1) predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní.


Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce,


b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,


c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.