Navigácia

Obsah

Prehľad predpisov


Právne predpisy:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

dalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

 

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Vidinej.