Navigácia

Obsah

Štatút Obce Vidiná


Štatút Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Štatút obce Vidiná
 

PRVÁ HLAVA
§1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Vidiná upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Vidiná (ďalej len “obec”), práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, obecných vyznamenaní a cien obce.

(2) Štatút obce Vidiná je základným normatívnym predpisom obce.

 

§2
Postavenie a pôsobnosť obce

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jej katastrálne územie o výmere 5 488 953 m2.
(2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce.
(3) Obec má právo na svoje obecné symboly.
(4) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(5) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
(6) Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
(7) Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel

 

§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto povinnosti sú zakotvené v ustanovení § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obyvateľ obce má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť obce pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci,
c) poskytovať podľa svojich schopností a možností pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
(5) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(6) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§4
Samospráva obce

(1) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
(2) Obec je povinná vykonávať samosprávne úlohy vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(3) Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
(4 V záujme rozvoja obce spolupracuje obec s politickými stranami, politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci

 

§5
Vzťah štátu a obce


(1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej samosprávy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obce štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
(2) Výkon štátnej správy prenesený na obec riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
(3) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.

 

§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (samosprávne nariadenia). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie (správne nariadenia) len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(3) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie je podmienkou jeho platnosti. Nariadenie sa zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Zároveň musí byť prístupné každému na obecnom úrade.

 

DRUHÁ HLAVA
Majetok, financovanie a rozpočet obce
§7
Majetok obce

 

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a subjektov založených alebo vytvorených obcou.
(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, používa sa najmä:
-na verejné účely,
-na podnikateľskú činnosť,
-na výkon samosprávy obce.
(3) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce je možné použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a činnosť samosprávnych orgánov obce.
(6) Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
(8) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad a organizácie založené obcou v súlade s platnou právnou úpravou.
(9) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a nariadenie obecného zastupiteľstva “Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce”.

 

§8
Financovanie obce

 

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
-príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
-výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
-podiely na daniach v správe štátu,
-výnosy z pokút uložených za priestupky,
-iné príjmy.
(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
(3) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí, obec môže združiť finančné prostriedky.
(4) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.

 

§9
Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
(2) Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
(3) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
(4) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(5) Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.
(6) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.
(7) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(8) Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

TRETIA HLAVA
Orgány obce
§ 10
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta.
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ako sú obecná rada, komisie, ďalšie orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.
(2) Počet poslancov je určený obecným zastupiteľstvom podľa počtu obyvateľov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v počte 9.
(3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
(4) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).
(5) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zák., § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom znení) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.


§ 11
Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý obec užíva, s majetkom iných právnických osôb a fyzických osôb dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci vo veci uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, schvaľovať zmluvu o zriadení združenia obcí, o prevzatí dlhu a prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku
e) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
h) uznášať sa na nariadeniach obce,
i) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
j) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
k) schvaľovať platový poriadok obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (napr. rokovacie a organizačné poriadky),
l) schvaľovať odmeny orgánom zriadeným podľa § 10 ods. 2 tohto štatútu,
m)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické
osoby s majetkovou účasťou obce,
n) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe,
o) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich zloženie a náplň ich práce,
p) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,
r) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
s) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.
t rozhodovať o ďalších veciach v súlade so zákonom o obecnom zriadení
(3) Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy upraví “Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vidinej”.


§ 12
Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
(3) Starosta obce
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak je zriadená
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok -vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva pečať obce vlajku obce a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.
(5) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,78 €/200 000 Sk za podmienok uvedených v zákone, ak táto:
-poruší nariadenie,
-neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo ak odkladá veci mimo vyhradených miest,
- nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
(6) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch...).

 

§ 13
Zástupca starostu

(1) Starosta má zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
(2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo zriadi Obecnú radu, je zástupca starostu jej členom.
(4) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§13,ods 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu
d) plní úlohy na základe poverenia obecným zastupiteľstvom a starostom

 

§ 14
Obecná rada

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Ak je zriadená, bude sa jej činnosť riadiť ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
(2) Zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady, ak je zriadená, upraví a schváli Obecné zastupiteľstvo v “Rokovacom poriadku ”.

 

§ 15
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie a iné orgány ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií a iných orgánov vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 16
Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje činnosť organizácií zriadených obcou,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 17
Hlavný kontrolór obce

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovnej činnosti.
(2) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Voľbu potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
(3) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č.552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme. Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prekladateľskú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku a majetku maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite.
(4) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
-poslanca obecného zastupiteľstva,
-starostu obce,
-člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec,
-iného zamestnanca obce,
-podľa osobitného zákona (zákon č.154/2001o prokurátoroch)
(5) Výkon funkcie hlavného kontrolóra skončí:
-vzdaním sa funkcie,
-odvolaním z funkcie,
-uplynutím jeho funkčného obdobia,
-smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
-dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
-dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
(6) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ak:
-opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
-hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
-uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
(7) Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra je:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
-kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce a finančných operácií obce,
-kontrola vybavovania sťažností a petícií,
-kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení obce a interných predpisov obce,
-vykonávanie kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
-kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy.
(8) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
-obecný úrad,
-rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
-právnické osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.
(9) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach a právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.
(10) Úlohy hlavného kontrolóra sú:
-vykonávať kontrolu v rozsahu uvedenom v § 18 bod 7 tohto štatútu,
-predkladať obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
-vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
-predkladať výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí,
-predkladať obecnému zastupiteľstvu raz štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
-spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
-vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Zb. o sťažnostiach,
-povinnosť vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
(11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
(12) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 ods. 7 tohto štatútu.
(13) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa §18 bod 5 tohto štatútu, vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

 

ŠTVRTÁ HLAVA
Spolupráca obcí
§ 18
Vnútroštátna spolupráca

(1) Obec môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona (napr. Obchodný zákonník, zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 212/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov).
(2) Majetok, ktorý obec spolu s ostatnými obcami získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti právnickej osoby, ktorú si založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých účastníkov zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov.
(3) Spolupráca obce s inými obcami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami obyvateľov obcí. Zmluvy na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvárajú v súlade s § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


§ 19
Medzinárodná spolupráca

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia. Podrobnosti o spolupráci upravuje ustanovenie § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

PIATA HLAVA
Hlasovanie obyvateľov obce
§ 20

(1) Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj o zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
(4) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

§ 21
Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

 

ŠIESTA HLAVA
Poslanci obecného zastupiteľstva
§ 22
Úvodné ustanovenie

Pri výkone svojej funkcie sa poslanci riadia obecnými záujmami. Poslanci vykonávajú svoje povinnosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.


§ 23
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

(1) Poslanec nadobudne mandát poslanca po zložení poslaneckého sľubu.
(2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce a Rokovací poriadok
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(3) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
i) mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
(4) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať od riaditeľov a vedúcich organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.
(5) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva.

 

§ 24
Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat) od obce.

 

SIEDMA HLAVA
Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými osobami a fyzickými osobami,
s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami
§ 25

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi miestnej štátne správy, ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.), odbornými organizáciami, vysokými školami a výskumnými ústavmi.
(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými subjektami, s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia na území obce.

 

ÔSMA HLAVA
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce
Symboly obce
§ 26
Úvodné ustanovenie

(1) Obec Vidiná má tieto vlastné obecné symboly:
a) erb obce
b) vlajka obce
c) pečať obce
(2) Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 

Čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
§ 27
Úvodné ustanovenie

(1) Obec môže po schválení Obecným zastupiteľstvom udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce
b) Cena obce
c) Cena starostu obce d) odmeny.
(2) Evidenciu o udelení ocenení vedie obecný úrad.

 

Kronika obce
§ 28

(1) Kronika obce Vidiná sa vedie v úradnom jazyku
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne, najmenej jedenkrát ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

DEVIATA HLAVA
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
§ 29
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami.
(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s právnickými osobami a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 30
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc, pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

DESIATA HLAVA
§ 31
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Vidiná je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Štatút obce Vidiná, schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vidinej dňa 14.02.1995, vrátane všetkých jeho zmien a dodatkov, stráca platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového Štatútu obce.

 

                                                                                                 Vladimír Ragač
                                                                                                  starosta obce