Navigácia

Obsah

Územný plán Obce Vidiná


Cieľom rozvoja obce je zabezpečiť pre obyvateľov kvalitné životné prostredie s dobre
fungujúcou občianskou a technickou vybavenosťou, vytvoriť podmienky pre pracovné príležitosti vo výrobe, službách, agroturistike a rekreácii.
     Problémy, ktoré územný plán rieši sú nasledovné:
• - stanovenie základnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce z hľadiska funkčného,priestorového a prevádzkového,
• - návrh plôch vhodných pre novú výstavbu, pre umiestnenie komerčných a iných aktivít,
• - zhodnotenie stávajúcich výrobných plôch s návrhom ich ďalšieho rozvoja,
• - preverenie kapacít dopravného a technického vybavenia s návrhom jeho ďalšieho riešeniavrátane vymedzenia potrebných plôch s technickým riešením,
• - vymedzenie jednotlivých funkčno priestorových celkov a návrh regulatívov pre ich ďalší rozvoj,
• - zhodnotenie podmienok životného prostredia s návrhom potrebných opatrení,
• - zapracovanie generelu územného systému ekologickej stability,
• - stanovenie verejnoprospešných stavieb a plôch,
• - vyhodnotenie budúceho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
   
     Územnoplánovacia dokumentácia, ako nástroj riadenia bola zabezpečovaná v rámci mesta Lučenec a preto obec Vidiná nemá žiadnu komplexnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Po odčlenení od mesta Lučenec v roku 1990 sa začala obec o svoj rozvoj starať sama.
     Obec Vidiná ako orgán územného plánovania, v súlade s § 16 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Vidiná“.
     Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici podľa § 20 ods (6) vydal k zadaniu územného
plánu obce Vidiná stanovisko č. KSU BB-2007-553/956-1:OÚP, zo dňa 30.4.2007, v ktorom
konštatuje že:
• - obsah návrhu zadania je v súlade so závaznou časťou nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán vel'kého územného celku Banskobystrický kraj, ktorého závazná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. a jeho zmenami a doplnkami schválenými na zasadnutí BBSK uznesením č. 611/2004 zo dňa 17.12.2004, ktorých závazná časť bola vyhlásená Všeobecne závazným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 4/2004,
• - rozsah návrhu zadania je v súlade s § 8 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
• - postup obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
   
     Zadanie územného plánu obce Vidiná schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej uznesením č. VII/2007, zo dňa 21.6.2007.

     Návrh územného plánu obce Vidiná si môžete stiahnuť.

 

Komplexný urbanistický návrh územný plán Vidiná.pdf (3.7 MB)