Navigácia

Obsah

Územný plán Obce Vidiná


Cieľom rozvoja obce je zabezpečiť pre obyvateľov kvalitné životné prostredie s dobre fungujúcou občianskou a technickou vybavenosťou, vytvoriť podmienky pre pracovné príležitosti vo výrobe, službách, agroturistike a rekreácii.


Problémy, ktoré územný plán rieši sú nasledovné:

  • stanovenie základnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce z hľadiska funkčného, priestorového a prevádzkového,
  • návrh plôch vhodných pre novú výstavbu, pre umiestnenie komerčných a iných aktivít,
  • zhodnotenie stávajúcich výrobných plôch s návrhom ich ďalšieho rozvoja,
  • preverenie kapacít dopravného a technického vybavenia s návrhom jeho ďalšieho riešenia vrátane vymedzenia potrebných plôch s technickým riešením,
  • vymedzenie jednotlivých funkčno priestorových celkov a návrh regulatívov pre ich ďalší rozvoj,
  • zhodnotenie podmienok životného prostredia s návrhom potrebných opatrení,
  • zapracovanie generelu územného systému ekologickej stability,
  • stanovenie verejnoprospešných stavieb a plôch,
  • vyhodnotenie budúceho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

 

Zadanie

Sprievodná správa

Zmena a doplnok č. 1

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Vodné hospodárstvo

Energetika a spoje

Širšie vzťahy

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy