Navigácia

Obsah

Zásady hospodárenia a nakladania a majetkom Obce Vidiná

 

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej na základe §11 ods. 3 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods.1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vidiná

 

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

Predmet a rozsah úpravy

 

1) Tieto zásady hospodárenia s majetkom obce Obce Vidiná (ďalej len „zásady“) upravujú:

a) podmienky nadobúdania majetku do vlastníctva Obce Vidiná (ďalej len „obec“),

b) podmienky prevodu majetku obce (napr. predaj, darovanie)

c) podmienky zverenia majetku obce do správy a odňatia majetku zo správy,

d) podmienky a postup prenechania majetku obce do užívania (napr. nájom, výpožička),

e) podmienky vkladania majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f) spôsob nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

g) spôsob nakladania s cennými papiermi.

 

(2) Zásady tiež upravujú:

a) práva a povinností organizácií, ktoré obec zriadila, pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, ktorý im bol zverený do správy,

b) ktoré úkony týchto organizácií súvisiace so správou zvereného majetku podliehajú schváleniu orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo a starosta obce),

c) stanovujú podmienky a spôsob výkonu práva obce ako zakladateľa obchodných spoločností, príp. ako spoločníka, akcionára, resp.člena obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej organizácie založenej podľa osobitných predpisov, 2)

d) upravujú spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou a na právnických osobách, v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom obce.

(3) Tieto zásady sa vzťahujú aj na prípady, keď je majetok v spoluvlastníctve obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby.

 

Čl. 2

Nakladanie s majetkom obce

 

(1) S majetkom obce sú v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito zásadami oprávnení

nakladať:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce,

c) právnické osoby zriadené obcou, ktorým bol majetok zverený do správy,

d) obchodné spoločnosti založené obcou, alebo v ktorých má obec majetkovú účasť,

e) iné subjekty v rozsahu, v akom boli na nakladanie s majetkom splnomocnené orgánmi  obce.

(2) Pri nakladaní s majetkom môže obec najmä:

a) previesť majetok obce do vlastníctva iných právnických alebo fyzických osôb,

b) zveriť majetok obce do správy právnických osôb zriadených obcou,

c) vložiť majetok obce do majetku obchodných spoločností, ktorých je spoločníkom,

d) prenechať majetok na dočasné užívanie,

e) založiť majetok na zriadenie záložného práva,

f) zriadiť vecné bremeno.

(3) Darovať nehnuteľný majetok obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Čl. 3

Kompetencie pri nakladaní s majetkom obce

 

(1) Pri nakladaní s majetkom obce majú rozhodovaciu právomoc:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce,

c) štatutárny orgán organizácie zriadenej obcou.

 

(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) úkony nadobúdania majetku do vlastníctva obce:

aa) nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,

ab) nadobúdanie hnuteľného majetku, ak obstarávacia cena hnuteľnej veci je vyššia ako 10.000 €,

ac) nadobúdanie hnuteľných vecí, potrebných pre činnosť organizácií zriadených obcou, v obstarávacej cene nad 10.000 €,

b) úkony prevodu vlastníctva majetku obce:

ba) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, to neplatí ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,3)

bb) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizuje priamym predajom,

bc) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce a prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce v hodnote podľa bodu bd) a be) realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

bd) prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce, ktorého obstarávacia cena je vyššia alebo rovná ako 10.000 €,

be) prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia alebo rovná ako 3.000 €,

c) úkony dočasného užívania majetku obce

ca) zverenie majetku obce do správy,

cb) odňatie majetku obce zo správy,

cc) prevod správy majetku obce,

cd) zámenu správy majetku obce,

ce) nájom nehnuteľného majetku obce na dobu neurčitú a na dobu určitú nad 5 rokov,

cf) nájom hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je vyššia alebo rovná ako 3.000 €, ak doba nájmu je dlhšia ako 5 rokov,

cg) nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

d) úkony nakladania s majetkovými právami

da) nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami, ktorých hodnota je vyššia alebo rovná ako 350 € (napr. upustenie od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky, odpustenie pohľadávky, predaj pohľadávky)

e) úkony pri zakladaní obchodných spoločností a vkladov majetku obce do ochodných spoločností

ea) založenie obchodných spoločností a iných právnických osôb a vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, príp. iných právnických osôb,

eb) zrušenie majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti, príp. v inej právnickej osobe

ec) prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, príp. vkladu a podielov obce v právnickej osobe

ed) určenie výšky základného imania obchodnej spoločnosti, vkladu alebo obchodného podielu na právnických osobách, a to peňažného aj nepeňažného,

ee) zvýšenie alebo zníženie základného imania obchodnej spoločnosti, vkladu alebo obchodného podielu na právnických osobách,

f) ostatné úkony pri nakladaní s majetkom obce

fa) koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby a správu vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 4),

fb) zriadenie záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo vecného bremena podľa týchto zásad,

fc) prijatie návratných zdrojov financovania,

fd) prevzatie záruky, prevzatie dlhu,

fe) združovanie prostriedkov obce,

ff) vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi,

fg) poskytovanie dotácií a peňažného príspevku v hodnote vyššej ako 350 €,

fh) nakladanie s majetkom obce v prípadoch, v ktorých si zastupiteľstvo toto právo osobitne vyhradí,

 

(3) Starosta obce rozhoduje o:

a) nadobúdaní hnuteľného majetku, ak obstarávacia cena hnuteľnej veci je nižšia ako 10.000 €,

b) o prevode vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena je nižšia ako 10.000 €,

c) o prevode vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.000 €,

d) podmienkach obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod hnuteľného majetku v hodnote podľa písm.b) a c) zrealizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

e) prenechaní nehnuteľného majetku obce na dočasné užívanie, ak doba nájmu nepresiahne 5 rokov,

f) prenechaní hnuteľnej veci v zostatkovej cene nižšej ako 3.000 € na dočasné užívanie na časové obdobie do 5 rokov,

g) poskytnutí dotácie alebo peňažného príspevku v hodnote do 350 € v rámci schváleného rozpočtu,

h) nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami v hodnote nižšej ako 350 €.

 

(4) Prevody vlastníctva majetku na iné právnické alebo fyzické osoby sú zásadne odplatné a realizujú sa na zmluvnom základe.

(5) Previesť majetok obce do vlastníctva inej právnickej alebo fyzickej osobe je možné minimálne za cenu, ktorá je najmenej vo výške všeobecnej hodnoty tohto majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 11), ak tieto zásady neurčujú inak alebo ak obecné zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch nerozhodne inak.

 

(6) Štatutárny zástupca organizácie zriadenej obcou rozhoduje o:

a) nadobúdaní hnuteľných vecí, potrebných pre činnosť organizácie zriadenej obcou do obstarávacej ceny 5.000 €,

b) prenechaní nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce v zostatkovej cene vyššej ako 3.000 €, zvereného do správy, na dočasné užívanie, po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu obce, najdlhšie na dobu 5 rokov.

c) nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami do 350 €, ktoré vznikli pri správe majetku obce.


Čl. 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

 

(1) Obec môže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva najmä:

a) na základe zákona 5),

b) na základe zmluvy (kúpa, zámena, darovanie),

c) dedením zo závetu,

d) vlastnou podnikateľskou činnosťou,

e) vlastnou investičnou činnosťou,

f) majetkovou účasťou na podnikaní právnických osôb,

g) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,

h) rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo súdov.

(2) Zmluvy o nadobúdaní vecí do vlastníctva obce podpisuje starosta obce.

(3) Obec môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok aj darom od fyzických a právnických osôb. Ak na predmete daru viaznu ťarchy, záväzky alebo iné obmedzenia v prospech tretích osôb, podlieha prijatie daru schváleniu obecného zastupiteľstva.

 

Čl. 5

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce

 

(1) O bežných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom obce, určeného na priamy výkon činností obecného úradu a o nakladaní s ním v rámci obvyklého hospodárenia, rozhoduje starosta obce. V ostatných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom obce rozhodujú orgány obce určené osobitným zákonom 6), prípadne týmito zásadami.

(2) Účtovnú evidenciu majetku obce a evidenciu majetku v IS KORVIN vedie v súlade s osobitnými predpismi ekonómka.

(3) Všetky úkony týkajúce sa nakladania s majetkom obce vykonáva ............, ktorý je povinný všetky potrebné doklady bezodkladne odovzdať ekonómke na ďalšie spracovanie.

 

Čl. 6

Zverenie hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce do správy

 

(1) Obec môže zveriť svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok do správy rozpočtovým alebo

príspevkovým organizáciám, ktoré obec zriadila podľa osobitného predpisu 1).

(2) Pod správou majetku obce sa rozumie súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorú mu obec zverila do správy alebo ktorý správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladaťsním v súlade so zákonom č.138/1991Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, štatútom obce, týmito zásadami a platnými zmluvami.

(3) Zverenie majetku obce do správy sa vykonáva výlučne písomnou zmluvou o zverení vecí do správy.

(4) Správa majetku obce organizáciou zriadenou obcou sa vykonáva bez odplaty.

(5) Účtovnú evidenciu majetku, ktorý bol zverený do správy správcovi, vedie tento správca v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec vedie majetok, ktorý odovzdala do správy, vo svojej účtovnej evidencii na podsúvahovom účte.

(6) Správca nie je oprávnený majetok, ktorý má v správe, prevádzať na tretie osoby.

(7) Správca majetku obce nie je oprávnený spravovaný majetok zaťažovať záložným právom tretích osôb, zabezpečovacím prevodom práva, vecným bremenom alebo inou ťarchou, ktorá by znemožňovala alebo sťažovala obci nakladanie s týmto majetkom.

 

Čl. 7

Odňatie alebo vrátenie vecí zo správy

 

(1) Obec môže odňať majetok zo správy, ak:

a) si správca, ktorému bol majetok zverený do správy neplní riadne svoje povinnosti správcu vyplývajúce pre neho z platných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne z príslušných ustanovení týchto zásad,

b) pri zmene predmetu činnosti správcu, prípadne pri jeho reorganizácii,

c) ak je v záujme obce využívať majetok obce zverený do správy iným spôsobom, prípadne na iný účel v záujme účelnejšieho využitia tohto majetku,

d) pri zániku organizácie bez právneho nástupcu.

(2) Odňatie majetku alebo jeho časti zo správy sa vykonáva písomným rozhodnutím, ktoré na základe uznesenia obecného zastupiteľstva o odňatí majetku zo správy, vydá starosta obce.

(3) Hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce zverené do správy, ktoré správca nepotrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, je správca povinný bezodkladne vrátiť obci.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti správcu

 

(1) O bežných veciach, týkajúcich sa hospodárenia s majetkom zvereným do správy, určeným na priamy výkon činnosti správcu a o nakladaní s takýmto majetkom v rámci obvyklého hospodárenia rozhoduje štatutárny orgán správcu. V ostatných veciach, týkajúcich sa hospodárenia s takýmto majetkom, rozhodujú orgány obce určené osobitným zákonom 6) a týmito zásadami.

(2) Pri hospodárení a nakladaní so zvereným majetkom  obce sú správcovia povinní postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad, pričom sú zároveň povinní sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi 1).

 

Čl. 9

Zaťažovanie majetku obce

 

(1) Na pozemky, ako nehnuteľný majetok obce, možno zriadiť vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí (podzemné vedenia verejných rozvodov vody, kanalizácie, tepla, plynu, elektriny, verejného osvetlenia, telekomunikačných a informačných sietí, šachty k rozvodom, prípojky k stavebným objektom a skrinky pre uloženie technológií) ako aj vecné bremeno práva prechodu pešo, prejazdu vozidlom, práva cesty na cudzom pozemku a pod.

(2) Vecné bremeno sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení vecného bremena. Uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

(3) Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla za odplatu. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena je spravidla jednorázová a je stanovená podľa osobitného predpisu11). Výšku odplaty schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(4) O bezodplatnom zriadení vecného bremena rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(5) V zmluve o zriadení vecného bremena možno oprávneného z vecného bremena zaviazať k povinnosti znášať v primeranej miere náklady spojené s údržbou a užívaním takého pozemku, podľa miery užívania, a to najmä v prípade, ak vecné bremeno spočíva v práve prechodu a prejazdu cez pozemok obce.

(6) Náklady spojené so zriadením vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce znáša v plnej miere oprávnený z vecného bremena (napr. náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, znaleckého posudku, úhrady poplatkov, zameranie inžinierskych sietí, a pod.).

(7) Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podáva obec až po úplnej úhrade odplaty za zriadenie vecného bremena a úhrade nákladov spojených so zriadením vecného bremena podľa ods. 6 zo strany oprávneného z vecného bremena.

(8) Ak sa vecné bremeno zriaďuje na pozemkoch vo vlastníctve obce, ktoré boli dané do správy, je podkladom pre schválenie zriadenia takého vecného bremena aj vyjadrenie správcu pozemku.

 

Čl. 10

Majetková účasť obce v iných právnických osobách

 

(1)  Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je obec jediným spoločníkom, vykonáva starosta obce. V ostatných obchodných spoločnostiach založených s majetkovou účasťou obce, vykonáva starosta obce pôsobnosť spoločníka, akcionára, prípadne zakladateľa alebo spoluzakladateľa.

(2) Pri výkone práv podľa  odseku 1 v právnických osobách založených obcou a v právnických osobách, v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby, alebo v ktorých má rozhodujúci vplyv, kladie starosta obce dôraz na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom obce.

 

Čl. 11

Nakladanie s majetkovými podielmi a cennými papiermi

 

 (1) Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena ich vlastníctva, je obec povinná postupovať podľa ustanovení týchto zásad, ak takýto postup nevylučuje osobitný predpis 7).

(2) Postup pri nákupe a predaji cenných papierov sa riadi príslušnými ustanoveniami osobitných predpisov 8).

(3) Obec môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú emitovať cenné papiere

sprostredkovaním emisie cenných papierov, napr. komunálnych obligácií. Emisiu cenných

papierov a jej výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Čl. 12

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce

 

(1) Súčasťou hospodárenia a nakladania s majetkom obce je aj hospodárenie a nakladanie s

pohľadávkami vo vlastníctve obce a inými majetkovými právami.

(2) Obec a správcovia majetku obce (ďalej len „správca pohľadávky“) sú povinní uplatňovať práva z pohľadávok tak, aby k ich vyrovnaniu došlo najneskôr v posledný deň lehoty ich splatnosti.

(3) Pokiaľ k vyrovnaniu pohľadávky zo strany dlžníka v lehote jej splatnosti nedôjde, je správca pohľadávky povinný pristúpiť k vymáhaniu takejto pohľadávky prostredníctvom príslušných orgánov. Súčasne s pohľadávkou je správca pohľadávky povinný vymáhať aj príslušenstvo pohľadávky, ktorým sú úroky a poplatky z omeškania, prípadne iné spôsoby zabezpečenia pohľadávky, napr. zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad omeškania.

(4) Ak došlo k úhrade pohľadávky dlžníkom po lehote splatnosti a výška úroku, resp. poplatku z omeškania nepresahuje sumu 3 €, takýto úrok, resp. poplatok z omeškania sa nevymáha.

(5) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, je príslušný správca pohľadávky oprávnený dočasne upustiť od jej vymáhania, je však povinný jej vymožiteľnosť zabezpečiť tak, aby nedošlo k jej premlčaniu, prípadne k zániku práva. Len čo pominú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je správca pohľadávky povinný vykonať všetky úkony smerujúce k jej vymoženiu. Správca pohľadávky túto skutočnosť zdokumentuje v spise.

(6) Ak osobitný zákon alebo tieto zásady neustanovujú inak, správca pohľadávky môže na písomné požiadanie dlžníka, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach. Dohodu o splátkach uzatvára starosta alebo štatutárny orgán správcu. Dohoda o splátkach môže byť uzatvorená maximálne na dobu 2 roky. Dohodu o splátkach nemožno dodatočne predĺžiť. Takáto dohoda môže byť vyhotovená aj formou notárskej zápisnice.

(7) Správca pohľadávky môže s dlžníkom uzatvoriť dohodu o splátkach ak:

a) dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu a zároveň

b) dlžník z dôvodu zhoršenia vlastnej ekonomickej alebo sociálnej situácie nie je spôsobilý pohľadávku uhradiť včas a riadne v lehote splatnosti.

(8) Na pohľadávky, ktoré sú daňovými nedoplatkami sa vzťahuje osobitný predpis 9).

(9) Obec a správca majetku obce sú oprávnení trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky ak:

a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad preto, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy,

b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,

c) došlo k premlčaniu práva na vymáhanie pohľadávky a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť, prípadne úspešne vzniesol námietku premlčania v súdnom konaní alebo na doručenú písomnú výzvu,

d) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné alebo by bolo nehospodárne,

e) ak pohľadávka voči fyzickej osobe–podnikateľovi alebo právnickej osobe je nedobytná, zdôvodu jej zániku bez právneho nástupcu, z dôvodu, že konkurzné konanie voči takejto osobe bolo zastavené pre nemajetnosť, alebo v prípade zastavenia exekučného konania pre nedostatok majetku dlžníka,

f) ak súdny poplatok prevyšuje majetkový nárok obce,

(10) Upustiť od vymáhania pohľadávky nie je prípustné ak:

a) vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou,

b) dlžník má majetok, z ktorého nemožno dosiahnuť uspokojenie pohľadávky len z toho dôvodu, že ho v čase vymáhania nemožno odpredať.

 (11) Zo závažných sociálnych dôvodov môže správca pohľadávky na základe písomnej žiadosti dlžníka, fyzickej osoby-nepodnikateľa odpustiť tejto osobe pohľadávku.

(12) Odpustiť pohľadávku nie je prípustné ak:

a) vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou,

b) dlžník má majetok, z ktorého nemožno dosiahnuť uspokojenie pohľadávky len z toho dôvodu, že ho v čase vymáhania nemožno odpredať.

(13) Pohľadávku je možné započítať jednostranným právnym úkonom voči dlžníkovi, o čom bude dlžník písomne upovedomený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vzájomné započítavanie pohľadávky je možné písomnou dohodou.

(14) Ak o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo o odpustení pohľadávky rozhodlo obecné zastupiteľstvo, rozhodnutím je uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v ods.15.

(15) Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo o odpustení pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvod upustenia od vymáhania pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Dlžník sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje, iba v prípade, ak o to písomne požiada. Rozhodnutie sa založí do spisu.

 

Čl. 13

Predaj majetku obce

 

(1) Ak zákon a tieto zásady neustanovujú inak, prevody vlastníctva majetku obce predajom sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou,

c) priamym predajom za cenu, ktorá je najmenej vo výške všeobecnej hodnoty tohto majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 11).

(2) Zámer odpredať majetok obce a spôsob prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

 

Čl. 14

Obchodná verejná súťaž

 

(1) Obchodná verejná súťaž je súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy.

(2) Vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže je Obec Vidiná. V mene obce vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž starosta obce.

(3) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce a hnuteľného majetku obce schvaľujú orgány obce podľa čl.3 týchto zásad.

(4) Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválené spôsobom podľa ods.3 uverejní obce minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže, a to na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.

(5) Z obchodnej verejnej súťaže budú vylúčení predkladatelia súťažných návrhov, ktorí nespĺňajú podmienky, ako aj tí, ktorí majú voči obci ku dňu uzávierky na podávanie návrhov akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti.

(6) Samotná obchodná verejná súťaž sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(7) Predložené súťažné návrhy vyhodnocuje komisia a to spôsobom a za podmienok stanovených týmito zásadami.Čl. 15

Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

 

(1) Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v počte minimálne 3 členov menuje starosta obce, a to najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej vyhlasovateľom súťaže na podávanie súťažných návrhov. Starosta zároveň menuje predsedu komisie a zapisovateľa komisie.

(2) Z vymenovaných členov súťažnej komisie musia byť minimálne 2 poslanci obecného zastupiteľstva. Ostatní členovia súťažnej komisie môžu byť menovaní z radov zamestnancov obce, príp. iných fyzických osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt.

(3) Za člena súťažnej komisie môže byť menovaná len bezúhonná osoba. Za člena komisie nemôže byť menovaná osoba, ktorá je v zmysle osobitného predpisu osobou blízkou niektorému z predkladateľov návrhov, alebo je sama predkladateľom návrhu.

(4) Ak sa zistí, že člen komisie nespĺňa podmienky podľa ods.3, starosta takého člena odvolá a menuje iného člena komisie.

(5) Členovia komisie sú viazaní mlčanlivosťou o účastníkoch a o obsahu hodnotených súťažných návrhov voči tretím osobám.

(6) Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.

(7) Súťažná komisia je povinná vyhodnotiť súťažné návrhy najneskôr v lehote do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej vyhlasovateľom súťaže na podávanie súťažných návrhov.

(8) O vyhodnotení súťaže je komisia povinná spísať zápisnicu.

(9) Zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predkladá komisia starostovi obce ako výsledok obchodnej verejnej súťaže. Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže starosta obce zabezpečí realizáciu príslušných právnych úkonov.

(10) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je obec oprávnená podať až po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak nadobúdateľ nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, obec je povinná odstúpiť od zmluvy.

(11) Starosta obce informuje o výsledku obchodnej verejnej súťaže obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Čl. 16

Dobrovoľná dražba

 

(1) Pri predaji majetku obce formou dobrovoľnej dražby sa postupuje podľa osobitného predpisu.

(2) Obecné zastupiteľstvo uznesením rozhoduje o podmienkach dražby. Podmienky dobrovoľnej dražby sa zverejňujú na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, v regionálnej tlači sa zverejňuje len miesto zverejnenia podmienok dražby.

(3) Obecné zastupiteľstvo uznesením rozhoduje o tom, či organizátorom dražby bude obec alebo osoba, ktorá organizuje dražby a spĺňa podmienky zákona o dražbách. Obecné zastupiteľstvo zároveň rozhodne o podmienkach dražby:

a) či sa bude vyžadovať zloženie dražobnej zábezpeky, o jej forme a výške,

b) o najnižšom podaní,

c) o oprávnení licitátora znížiť najnižšie podanie,

d) o minimálnom prihodení,

e) o spôsobe úhrady ceny dosiahnutej vydražením.

(4) V prípade, že organizátorom dražby bude obec, starosta určí z radov zamestnancov obce osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu, priebeh a vyhodnotenie dražby a osobu, ktorá bude vykonávať funkciu licitátora.

 

Ćl. 17

Priamy predaj

 

(1) Pri predaji majetku obce priamym predajom sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.

(2) Zámer na predaj nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková cena je vyššia alebo rovná ako 3.000 € a hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena je vyššia alebo rovná ako 10.000 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Uznesenie musí obsahovať aj minimálnu kúpnu cenu, ktorá je najmenej vo výške všeobecnej hodnoty tohto majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 11).

(3) Zámer na priamy predaj hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková cena je nižšia ako 3.000 € a hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia alebo rovná ako 10.000 € schvaľuje starosta obce podľa čl. 3. týchto zásad.

(4) Zámer predať majetok obce priamym predajom zverejní obec najmenej na 15 dní obvykým spôsobom. Zároveň zverejní minimálnu kúpnu cenu majetku a lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

(5) Na vyhodnotenie predložených cenových ponúk starosta vymenuje komisiu. Na vymenovanie a rokovanie komisie a oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk sa primerane vzťahuje čl.15 týchto zásad.

 

Čl. 18

Osobitné ustanovenia o predaji majetku obce

 

(1) Zámer previesť majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený už pri schvaľovaní zámeru.

(2) Schválený zámer je obec povinná zverejniťn ajmenej na 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

(4) Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zmluvného prevodu nehnuteľnosti musí obsahovať presnú špecifikáciu prevádzaného majetku, výšku dohodnutej kúpnej ceny a podmienky predaja nehnuteľnosti, identifikáciu kupujúceho a musí byť schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Čl. 19

Prenechanie hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce na dočasné užívanie

 

(1) Obec a organizácie zriadené obcou, vykonávajúce správu majetku vo vlastníctve obce sú

oprávnené majetok, ktorý nepotrebujú na plnenie svojich úloh, resp. majetok určený na prenájom, prenechať na dočasné užívanie iným fyzickým alebo právnickým osobám.

(2) Dočasným užívaním majetku obce sa rozumie jeho prenájom alebo výpožička.

(3) Prenájmom majetku obce je jeho prenechanie na dočasné užívanie iným osobám za odplatu, na dobu určitú alebo neurčitú a za podmienok stanovených osobitným predpisom a týmito zásadami. Výšku odplaty za prenájom majetku obce určuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Prenájom majetku môže byť:

a) krátkodobý, t.j. trvajúci maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci,

b) na dobu určitú, t.j. zmluvou ohraničený začiatok a koniec nájmu,

c) na dobu neurčitú.

(5) Obec a organizácie zriadené obcou sú oprávnené prenechať majetok obce na dočasné užívanie na základe písomnej zmluvy, ktorá musí okrem náležitostí ustanovených osobitnými predpismi obsahovať:

a) presné určenie prenechávaného majetku,

b) účel jeho užívania,

c) dobu užívania,

d) výšku nájomného za užívanie majetku obce ak ide o nájomnú zmluvu a splatnosť nájomného,

e) povinnosť nájomcu, pri podpise nájomnej zmluvy uhradiť kauciu vo výške 3 mesačného nájomného, ktoré môže prenajímateľ použiť v prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu,

f) výšku úhrad za služby spojené s nájmom, resp. výšku úhrad za služby spojené s výpožičkou,

g) možnosť jednostrannej úpravy výšky nájomného podľa ročnej miery inflácie a možnosť úpravy výšky úhrad za služby spojené s nájmom podľa skutočných nákladov za predchádzajúci rok,

h) spôsob platenia nájomného a úhrad za služby spojené s nájmom,

i) sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy

j) podmienky skončenia nájmu,

k) povinnosť užívateľa vykonávať zmeny na predmete nájmu len s písomným súhlasom obce a na vlastné náklady nájomcu,

l) povinnosť užívateľa vykonávať na predmete nájmu bežnú údržbu a drobné opravy na vlastné náklady,

m) povinnosť užívateľa zabezpečiť všetky bezpečnostné, hygienické a protipožiarne opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov a to v zákonných lehotách,

n) povinnosť užívateľa starať sa o predmet nájmu tak, aby na ňom nevznikla škoda a neutrpela dobrá povesť obce,

o) ustanovenie o tom, že nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť na užívanie inému subjektu,

p) možnosť kontroly predmetu nájmu zo strany prenajímateľa.

(6) Obec postupuje primerane podľa ustanovení o predaji majetku aj pri prenechávaní majetku do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem

a) nájmu hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková hodnota je menej ako 3.000 €,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,

c) nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

(7) Výpožička majetku obce je jeho prenechanie do dočasného bezplatného užívania iným osobám po dohodnutú dobu.

(8) Bezplatné prenechanie majetku vo vlastníctve obce môže obec povoliť len výnimočne najdlhšie na dobu 5 rokov, najmä ak sú tieto veci použité na sociálne, charitatívne, humanitárne, kultúrne alebo športové účely a podujatia, alebo na iné verejno-prospešné účely. Bezplatné prenechanie majetku obce na dočasné užívanie (výpožičku) schvaľuje vždy obecné zastupiteľstvo. Vypožičiavateľ je vždy povinný platiť úhrady za služby spojené s užívaním majetku.

(9) Osoby, ktorým boli prenechané nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve obce, nemajú prednostné právo kúpy prenechanej veci a nie sú oprávnení takúto vec prenechať inej osobe, aby ju užívala.

(10) Zmluvy o prenechaní hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce na užívanie iným osobám nesmú obsahovať zmluvnú pokutu v neprospech obce ako vlastníka týchto vecí.

(11) Výšku odplaty za nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce stanovuje obecné zastupiteľstvo.

 

Čl. 20

Spoločné ustanovenia

 

(1) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

(2) Obec môže previesť vlastnícke právo k majetku vo vlastníctve obce na inú osobu len v prípade, ak táto osoba ku dňu prevodu nemá voči obci žiadne peňažné ani nepeňažné záväzky po lehote splatnosti. To isté platí aj v prípade zámeny majetku vo vlastníctve obce, jeho nájmu a výpožičky.

(3) Výšku nájomného určeného za prenájom pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce sú obec a správcovia majetku obce povinní aktualizovať raz ročne na

základe známej výšky inflácie vyhlásenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok.

(4) Návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku, v prípadoch prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti na tretie osoby na základe kúpnej zmluvy alebo zámennej zmluvy podáva obec. Návrh na vklad vlastníckeho práva je možné podať až po úplnom uhradení kúpnej ceny, resp. doplatku ceny pri zámene majetku s doplatkom.

 

Čl. 21

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

(1) Tieto Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vidiná boli schválené uznesením obecného

zastupiteľstva č. 44 dňa 23.06.2016 a nadobúdajú účinnosť od ..............

(2) Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná z 01.10.2012.

(3) Rozhodnutia vo veci hospodárenia a nakladania s majetkom obce prijaté príslušnými orgánmi oprávnenými nakladať s majetkom obce podľa doterajších zásad nie sú týmito zásadami dotknuté a dokončia sa podľa doterajších zásad.

(4) Pri vybavovaní podaní žiadateľov vo veci nakladania s majetkom obce (žiadostí o prenájom majetku, kúpu, zaťaženie vecnými bremenami, ap.), ktoré boli obci doručené pred účinnosťou týchto zásad, avšak ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto zásad o nich nebolo rozhodnuté, sa postupuje v súlade s týmito zásadami.

      

                                                                                                     Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                       starosta obce

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, §20f Občianskeho zákonníka, zákon č.34/2002  Z.z. o nadáciách a pod.

3) Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

6) Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

7) Zákon č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v z.n.p., zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o investičných službách v z.n.p., zákon č.594/2003Z.z. o kolektívnom investovaní v z.n.p.

8) Zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v z.n.p.

9) Zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní a zmene a doplnení niektorých zákonov

10) Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorších predpisov

11) Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v z.n.p.

 

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vidiná pdf (890.1 kB)