Navigácia

Obsah

Zásady odmeňovania poslancov


Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

Obecné zastupiteľstvo na rokovaní 23.08.2011 prijalo uznesením č. 139/2011 dodatok č. 1 Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

Dodatok je k nahliadnutiu nižšie.


Dodatok č. 1.pdf (52.8 kB)

 


Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto
 

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Čl. 1
Rozsah  platnosti

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vidinej (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej upravujú poskytovanie odmien:
a) zástupcovi starostu,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) poslancom – členom obecnej rady,
d) poslancom – predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva,
e) neposlancom – členom stálych komisií.

 

Čl. 2
Poslanecká odmena

1. Zástupcovi starostu patrí mesačná odmena vo výške 15 % mesačného platu starostu určeného podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Predpokladom poskytovania odmeny zástupcu starostu je vykonávanie určeného okruhu pracovných činností. Rozsah pracovných činností, ktoré zástupca starostu vykonáva, určí starosta obce písomným poverením.
2. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca poslanecká odmena vo výške 7,00 Eur za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Poslancovi – členovi obecnej rady patrí za účasť na každom zasadnutí obecnej rady odmena vo výške 7,00 Eur.
4. Poslancovi – predsedovi komisie patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške  7,00 Eur.
5. Poslancovi – členovi komisie patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 3,50 Eur.
6. Neposlancovi – členovi komisie patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 3,50 Eur.
7. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie a aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN a vnútorných noriem obce a za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. Podkladom k jej priznaniu sú okrem iného zvukové a písomné materiály zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prezenčné listiny z akcií usporiadaných obcou. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
8. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje.


Čl. 3
Výplata odmien

1. Odmena bude vyplatená:
a) mesačne podľa Článku 2 bod 1,
b) polročne podľa Článku 2 bod 2 až bod 6,
c) ročne podľa Článku 2 bod 7.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
3. Podkladom pre výplatu odmeny podľa Článku 2 bod 2 až bod 6 sú:
a) prezenčné listiny obecného zastupiteľstva,
b) prezenčné listiny obecnej rady,
c) prezenčné listiny komisií obecného zastupiteľstva overené predsedom komisie.

 

Čl. 4

Platový poriadok Obce Vidiná sa mení takto:

1. V ods. 2 sa vypúšťajú slová „odmeňovanie zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva“.
2. V Článku I. sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
3. V Článku I. v odseku 6 sa vypúšťajú slová „a zástupcu starostu“.

 

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej ako aj ich zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 71/2010 dňa 25.11.2010.
3/ Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.


Vo Vidinej, dňa 26.11.2010

Vladimír Ragač
starosta obce

 

Zásady odmeňovania poslancov.pdf (59.3 kB)