Navigácia

Obsah

Zriadenie obce, jej právomoci, kompetencie a orgány obce

 

Zriadenie Obce ako samostatného samosprávneho subjektu


      Obec ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Právomoc a kompetencie Obce Vidiná

     Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu, právo na svoj znak a právo ho používať pri výkone samosprávy obce. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.Kompetencie Obce

     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
 

     Obec najmä:

vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie

zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu

vykonáva správu miestnych daní a poplatkov

usmerňuje ekonomickú činnosť vobci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce

vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb

zabezpečuje verejnoprospešné služby / odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd/.

utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská/

obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce

zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov

organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov

zabezpečuje verejný poriadok v obci

vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti

zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi v obci činnosť, ako aj záujmovými združeniami obyvateľov obce pri plnení úloh samosprávy, spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci v záujme plnenia úloh obce spolupracuje s orgánmi štátu

poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenia

financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, v rozsahu podľa osobitných predpisov , prípadne z cudzích zdrojov /účelová štátna dotácia, neúčelová štátna dotácia/.

 

Orgány Obce
 

Orgánmi Obce sú:

obecné zastupiteľstvo

starosta obce


     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej má 9 poslancov. .Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva vo Vidinej, v znení zmien a doplnkov. Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

 

     Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkcia primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13.

 

Orgány Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 

     Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej zriadilo ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. V podmienkach Obce Vidiná tento orgán je zložený z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.

     Obecná rada zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.

 

     Stále komisie obecného zastupiteľstva sú schválené v počet 6. Obidva orgány obecného zastupiteľstva majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení / § 14 a 15/ a Rokovacími poriadkami.
 

     Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov Obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení.

 

     Hlavný kontrolór je pracovníkom Obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

     Zástupca starostu je členom mestskej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.