Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2013

2016
VZN_4.2013.pdf (238.5 kB) VZN_4.2013.pdf (238.5 kB)

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

vzn_4.2013.pdf Stiahnuté: 397x | 26.10.2016

Rok 2012

2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1-2012.pdf (120.7 kB) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1-2012.pdf (120.7 kB)

VZN č. 1/2012 , ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná

vseobecne_zav-zne_nariadenie_c._1-2012.pdf Stiahnuté: 284x | 26.10.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2-2012.pdf (224.3 kB) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2-2012.pdf (224.3 kB)

VZN č.2/2012, ktorým sa stanovuje Povodňový plán záchranných prác obce Vidiná

vseobecne_zav-zne_nariadenie_c._2-2012.pdf Stiahnuté: 306x | 26.10.2016

VZN 3-2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.pdf (113.7 kB) VZN 3-2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o s

VZN č. 3/2012 obce Vidiná o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

vzn_3-2012_o_podmienkach_prevadzkovania_malych_zdrojov_znecistovania_ovzdusia_na_uzemi_obce_a_o_stanoveni_poplatkov_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf Stiahnuté: 320x | 26.10.2016

VZN č.4-2012,ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci.pdf (124.7 kB) VZN č.4-2012,ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci.

VZN č. 4/2012, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhový miestach v obci Vidiná

vzn_c.4-2012-ktorym_sa_schvaluje_trhovy_poriadok_pre_predaj_vyrobkov_a_poskytovanie_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_obci.pdf Stiahnuté: 627x | 26.10.2016

Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB) Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

dodatok_c__1_k_vzn_o_nakladani_s_odpadmi_c__8-2010.pdf Stiahnuté: 407x | 26.10.2016

Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB) Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná schválené Obecn

dodatok_c._1-2012.pdf Stiahnuté: 386x | 26.10.2016

Rok 2011

2016
VZN č 1-2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (139.2 kB) VZN č 1-2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (139.2 kB)

vzn_c__1-2011_-_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 241x | 26.10.2016

VZN 2 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materkej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (108 kB) VZN 2 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materkej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhrad

vzn_2_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materkej_skole_a_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni.pdf Stiahnuté: 189x | 26.10.2016

VZN 3 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (134.3 kB) VZN 3 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (134.3 kB)

vzn_3_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 196x | 26.10.2016

Rok 2010

2016
VZN 1-2010.pdf (130.3 kB)

vzn_1-2010.pdf Stiahnuté: 238x | 26.10.2016

VZN 2 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (71.2 kB) VZN 2 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhr

vzn_2_-_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materskej_skole__o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni.pdf Stiahnuté: 210x | 26.10.2016

VZN 3- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf (102.6 kB) VZN 3- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf (102.6 kB)

vzn_3-_o_poskytovani_socialnych_sluzieb-_o_sposobe_a_vyske_uhrad_za_socialne_sluzby.pdf Stiahnuté: 314x | 26.10.2016

VZN 4 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná.pdf (107.6 kB) VZN 4 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná.pdf (107.6 kB)

vzn_4_-_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_vidina.pdf Stiahnuté: 243x | 26.10.2016

VZN 5- o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (131 kB) VZN 5- o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (131 kB)

vzn_5-_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 168x | 26.10.2016

VZN 6 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (132.5 kB) VZN 6 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (132.5 kB)

vzn_6_-_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 181x | 26.10.2016

VZN 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (95.6 kB) VZN 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob

vzn_7-_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._1-2010_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 193x | 26.10.2016

8-2010 VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ.pdf (184.3 kB) 8-2010 VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ.pdf (184.3 kB)

8-2010_vzn_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi-_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_a_elektroodpadmi_z_domacnosti.pdf Stiahnuté: 480x | 26.10.2016

Rok 2009

2016
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2009

všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 182x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

2/2009

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf Stiahnuté: 237x | 26.10.2016

Stránka