Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2014

2016
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 1-2014.pdf (158.9 kB) VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni č. 1/2014

vzn_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materskej_skole_a_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni_1-2014.pdf Stiahnuté: 445x | 26.10.2016

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2013 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf (45.1 kB) Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2013 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf (45.1 kB)

Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná.

dodatok_c._1-_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2-2013_o_nakladani_s_komunalnym_odpadom.pdf Stiahnuté: 445x | 26.10.2016

Rok 2013

2016
Schválené VZN č. 1-2013.pdf (276.3 kB) Schválené VZN č. 1-2013.pdf (276.3 kB)

VZN č. 1/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schvalene_vzn_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 640x | 26.10.2016

VZN č. 2-2013 o nakladaní s odpadom.pdf (265.5 kB) VZN č. 2-2013 o nakladaní s odpadom.pdf (265.5 kB)

VZN č.2/2013 Obce Vidiná o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn_c._2-2013_o_nakladani_s_odpadom.pdf Stiahnuté: 453x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského.pdf (166.3 kB) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského.pdf (166.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského

vseobecne_zavazne_nariadenie_c._3-2013_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_materskej_skoly_a_skolskeho.pdf Stiahnuté: 435x | 26.10.2016

VZN_4.2013.pdf (238.5 kB) VZN_4.2013.pdf (238.5 kB)

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

vzn_4.2013.pdf Stiahnuté: 444x | 26.10.2016

Rok 2012

2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1-2012.pdf (120.7 kB) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1-2012.pdf (120.7 kB)

VZN č. 1/2012 , ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná

vseobecne_zav-zne_nariadenie_c._1-2012.pdf Stiahnuté: 330x | 26.10.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2-2012.pdf (224.3 kB) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2-2012.pdf (224.3 kB)

VZN č.2/2012, ktorým sa stanovuje Povodňový plán záchranných prác obce Vidiná

vseobecne_zav-zne_nariadenie_c._2-2012.pdf Stiahnuté: 350x | 26.10.2016

VZN 3-2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.pdf (113.7 kB) VZN 3-2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o s

VZN č. 3/2012 obce Vidiná o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

vzn_3-2012_o_podmienkach_prevadzkovania_malych_zdrojov_znecistovania_ovzdusia_na_uzemi_obce_a_o_stanoveni_poplatkov_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf Stiahnuté: 375x | 26.10.2016

VZN č.4-2012,ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci.pdf (124.7 kB) VZN č.4-2012,ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci.

VZN č. 4/2012, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhový miestach v obci Vidiná

vzn_c.4-2012-ktorym_sa_schvaluje_trhovy_poriadok_pre_predaj_vyrobkov_a_poskytovanie_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_obci.pdf Stiahnuté: 694x | 26.10.2016

Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB) Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

dodatok_c__1_k_vzn_o_nakladani_s_odpadmi_c__8-2010.pdf Stiahnuté: 450x | 26.10.2016

Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB) Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná schválené Obecn

dodatok_c._1-2012.pdf Stiahnuté: 427x | 26.10.2016

Rok 2011

2016
VZN č 1-2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (139.2 kB) VZN č 1-2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (139.2 kB)

vzn_c__1-2011_-_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 347x | 26.10.2016

VZN 2 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materkej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (108 kB) VZN 2 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materkej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhrad

vzn_2_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materkej_skole_a_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni.pdf Stiahnuté: 234x | 26.10.2016

VZN 3 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (134.3 kB) VZN 3 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (134.3 kB)

vzn_3_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 232x | 26.10.2016

Rok 2010

2016
VZN 1-2010.pdf (130.3 kB)

vzn_1-2010.pdf Stiahnuté: 295x | 26.10.2016

VZN 2 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (71.2 kB) VZN 2 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhr

vzn_2_-_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materskej_skole__o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni.pdf Stiahnuté: 247x | 26.10.2016

VZN 3- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf (102.6 kB) VZN 3- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf (102.6 kB)

vzn_3-_o_poskytovani_socialnych_sluzieb-_o_sposobe_a_vyske_uhrad_za_socialne_sluzby.pdf Stiahnuté: 368x | 26.10.2016

VZN 4 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná.pdf (107.6 kB) VZN 4 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná.pdf (107.6 kB)

vzn_4_-_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_vidina.pdf Stiahnuté: 288x | 26.10.2016

VZN 5- o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (131 kB) VZN 5- o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf (131 kB)

vzn_5-_o_vyhradeni_miesta_a_plochy_na_vylepovanie_volebnych_plagatov_v_case_volebnej_kampane.pdf Stiahnuté: 217x | 26.10.2016

Stránka